GPW: InPost S.A. debiutuje na rynku obligacji CATALYST


InPost S.A. wyemituje 1000 obligacji o jednostkowej wartości 500 tys. zł. Były one oferowane w trybie oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych (tj. bez wymogu sporządzenia prospektu lub memorandum informacyjnego). Obligacje przydzielono 21 inwestorom kwalifikowanym – w tym subfunduszom.

Obligacje InPost S.A. będą podlegać wykupowi w dniu 29 czerwca 2027. W Warunkach Emisji dopuszczone są również opcje wykupu przedterminowanego – zarówno na żądanie obligatariusza, jak i emitenta.

InPost S.A. zamierza przeznaczyć środki z emisji obligacji na spłatę bieżącego zadłużenia i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Zadłużenie wynika m.in. z akwizycji wiodącej francuskiej spółki e-commerce Mondial Relay, której nabycie, wg. raportu opublikowanego 1 lipca 2021, kosztowało InPost S.A. 513 mln euro.

Obligacje spółki są zabezpieczone poręczeniami udzielonymi przez podmioty należące do grupy InPost: Integer.pl S.A., InPost Paczkomaty Sp. z o.o., Integer Group Services Sp. z o.o. oraz InPost Sp. z o.o. Poręczyciele odpowiadają solidarnie z emitentem za jego zobowiązania z obligacji do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 120 proc. wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Emitent jest również zobowiązany do utrzymywania tzw. Wskaźnika Pokrycia Poręczeń, który zapewnia, że poręczycielami są podmioty, których EBIDTA wynosi co najmniej 80 proc. skonsolidowanej EBIDTA.

Grupa InPost jest największą w Polsce firmą kurierską dostarczającą przesyłki za pośrednictwem automatycznych paczkomatów. Akcje InPost S.A. są notowane na rynku regulowanym, prowadzonym przez Euronext Amsterdam od 27 stycznia 2021 r. Od 21 czerwca 2021 grupa podlega ocenie ratingowej Fitch Ratings oraz Moody’s Inwestor Service.

Debiut In Post S.A. będzie dziewiątym w tym roku debiutem na rynku papierów dłużnych i 128 od początku istnienia CATALYST.


Źródło: PAP MediaRoom

CATALYSTGiełda Papierów WartościowychGPWInPostrynek obligacji CATALYSTsticky