Kobiety w branży technologicznej. Raport Strong Women in IT 2021 [BRIEF PATRONUJE]


Wojowniczki w IT

Rok 2020 w IT, podobnie jak w każdej innej branży, upłynął pod znakiem pandemii COVID-19, lock-downów, pracy zdalnej i obawy przed kryzysem gospodarczym. Nie stanowi zaskoczenia fakt, iż zdecydowana większość ankietowanych takowy wpływ dostrzega, niemniej jednak wydaje się, iż pandemia okazała się bardziej dotkliwa dla startupów niż dużych korporacji (jej wpływ dostrzega w tych grupach odpowiednio 63% i 78% ankietowanych).

Jeśli chodzi o jasne strony 2020, przedstawicielki startupów najbardziej doceniły odkrycie plusów pracy zdalnej, co u respondentek z korporacji znalazło się dopiero na piątym miejscu. W raporcie z 2019 kobiety w swoich wypowiedziach kładły duży nacisk na kwestie dotyczące rozwoju produktu. W roku naznaczonym pandemią i kryzysem, tematyka ta zeszła na dalszy plan. Dla przedstawicielek startupów główny sukces stanowiło odnalezienie się w nowej rzeczywistości i utrzymanie działalności podczas pandemii (ponad 1/3 ankietowanych). Przedstawicielki korporacji postawiły na rozwój technologiczny. W obu grupach doceniano także na poprawę sytuacji finansowej firmy pomimo trudnej sytuacji rynkowej oraz sukcesy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Duża zmiana zauważalna jest także, gdy mowa o porażkach – w roku 2019 respondentki skupiały się głównie na problemach związanych z produktem oraz przeciążeniu pracą. Rok 2020 przyniósł jednak nowe wyzwania – brak możliwości szybkiego reagowania na nową sytuację i dostosowania biznesu do nowych, trudniejszych warunków. W przypadku startupów najpoważniejszym problemem okazało się niewypełnienie celów i założeń biznesowych.

Pytane o główną naukę wyniesioną z popełnionychbłędów ankietowane najczęściej przytaczały błędy w zarządzaniu personelem. Często, a w przypadku startupów wręcz na pierwszym miejscu, pojawiała się odpowiedź, jakoby każda porażka stanowiła okazję do nauki, co pokazuje, że pandemia dla branży IT, podobnie jak dla wielu innych, była lekcją pokory.

Na szczególną uwagę i refleksję zasługuje fakt, iż 2020 w obu grupach znacząco spadła ilość czasu przeznaczonego na aktywność fizyczną, szczególnie tę uprawianą poza domem, a także na kontakty z rodziną i przyjaciółmi. Obrazuje to bodaj najlepiej wpływ pandemii i lock downów na życie przedstawicielek IT, a być może nas wszystkich.

Siostry w IT

Strong women doceniają pracę w branży technologicznej, a jako jej główne zalety wskazują nieustanny rozwój, potrzebę zmian i nowe wyzwania, a także poczucie wpływu na kreowanie nowej rzeczywistości.

Jako główne czynniki warunkujące sukces kobiet w IT przedstawicielki obu ankietowanych grup, wskazują wytrwałość w dążeniu do celu i ciężką pracę, wsparcie w środowisku zawodowym, a także twarde umiejętności i doświadczenie. Jako pożądane cechy charakteru ankietowane, podobnie jak w poprzednim badaniu, najczęściej wskazywały empatię (na uwagę zaskakuje fakt, iż cechę tę znacznie częściej wymieniają przedstawicielki korporacji), konsekwencję w działaniu oraz umiejętności interpersonalne (na tę cechę z kolei stawiają głównie przedstawicielki start-upów).

Ponad ¼ ankietowanych przeszkadza znacząca przewaga mężczyzn w branży, przy czym, podobnie jak we wcześniejszym badaniu, częściej wskazują na to odpowiedzi przedstawicielek startupów, jednakże dla obu grup ankietowanych jest to jeden z głównych minusów ich pracy. Znamiennym jest fakt, że liczby te wzrosły w ciągu dwóch lat dość znacząco. Co ciekawe, ze stereotypami związanymi z płcią przedstawicielki startupów spotykają się prawie dwukrotnie rzadziej niż ich koleżanki w korporacjach (8% versus 15%).

Respondentki są bardzo zgodne co do wizji wzajemnego wspierania się kobiet w IT- w obu grupach aż ponad 80% respondentek uważa, iż kobiety w branży wspierają się nawzajem, zaś prawie każda z nich (ponad 90%!) deklaruje takie wsparcie. Stanowi to znaczący wzrost w stosunku do roku 2019. W połączeniu z danymi dotyczącymi obecności kobiet w branży i funkcjonowania stereotypów, może to oznaczać, iż rośnie świadomość i znaczenie równości płci oraz potrzeba solidarności.

Pełne wersje raportów znajdują się na stronie www.strongwomeninit.com.

Pobierz raport 2021

Pobierz raport 2019


Źródło: Come Creations Group 


branża ITCome Creations Groupinnowacjekadra kierownicza w ITkobiety w branży technologicznejnowe technologieraportstickyStrong Women in IT