Padł rekord pozyskanego kapitału w polskiej branży konopnej Labocanna zamyka emisję akcji z blisko 9,5 mln zł

Dziś zakończyliśmy publiczną emisję akcji na zasadach Prawa Poboru. Zainteresowanie akcjonariuszy było duże, a spółka otrzymała łącznie ponad 1 200 zapisów, czego efektem było pozyskanie kwoty 9,48 mln zł na jej dalszy rozwój. Jest to najwyższa dotąd pozyskana przez firmę z branży konopnej kwota. Cieszymy się, że akcjonariusze obdarzyli nas takim zaufaniem i w długiej perspektywie wierzą w realizację przyjętej przez nas strategii. Zgodnie z harmonogramem Oferty Zarząd spółki podjął dziś uchwałę o przydziale Akcji Oferowanych.

Dominik Staroń, Prezes Zarządu Labocanna S.A. 

Podwyższenie kapitału zakładowego firmy obejmowało emisję nie więcej niż 15 300 000 akcji serii D po cenie emisyjnej 0,70 zł za jedną akcję, w ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 13 547 160 z nich. Z informacji posiadanych przez Labocanna, Paweł Kiciński, główny akcjonariusz spółki objął w ramach zapisów podstawowych 5 235 200 akcji serii D Emitenta.

Zarząd Labocanna odstąpił od przyjęcia zapisów inwestorów w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu, motywując to z wolą niefaworyzowania inwestorów nie będących w dniu ustalenia prawa poboru akcjonariuszami spółki.

W emisji uczestniczyły wyłącznie osoby i podmioty, które były już wcześniej akcjonariuszami spółki. Wobec czego nikt nie został w żaden sposób uprzywilejowany poprzez zaproszenie zarządu i nie objął akcji spółki nie będąc akcjonariuszem spółki w dniu ustalenia prawa poboru.

Dominik Staroń, Prezes Zarządu Labocanna S.A. 

Subskrypcja zamknięta odbyła się w drodze oferty publicznej, gdzie na jedną starą akcję przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami spółki w dniu 8 lipca 2021 r. Jedno prawo poboru uprawniało do objęcia 2 akcji serii D. Pozyskane środki z emisji akcji zostaną priorytetowo przeznaczane na rozwój spółki związany z zakupem nieruchomości, uruchomieniem medycznej plantacji marihuany oraz kolejne akwizycje podmiotów z branży.

Zarząd spółki deklaruje, że ze względu na fakt, że 11 proc. emisji nie zostało objęte przez inwestorów (pozyskana kwota jest o około 1 mln zł niższa niż planowana), spłata niewymagalnych zobowiązań spółki (określonych celami emisyjnymi) zostanie odroczona w czasie.

Przede wszystkim chcemy się skupić wpierw na realizacji celów emisyjnych, które w przyszłości będą stanowić o rozwoju Grupy i realnych korzyściach dla akcjonariuszy spółki. Na 29 października br. planowane jest podpisanie umowy przyrzeczonej, przenoszącej na spółkę prawo wieczystej dzierżawy nieruchomości w Koszalinie i prawo własności znajdujących się na niej budynków. Nieprzerwanie prowadzimy rozmowy z potencjalnymi podmiotami do akwizycji, jednakże dajemy sobie czas na rzetelną i szczegółową analizę każdego z nich. Nie sztuką jest wydać środki finansowe szybko i źle. I tego chcemy uniknąć. Dodatkowo, pracujemy nad tym, aby wkrótce rozpocząć omnichannelową sprzedaż produktów konopnych pod marką Labocanna.

Dominik Staroń, Prezes Zarządu Labocanna S.A. 

 

Firmą inwestycyjną wspierającą spółkę w procesie emisji akcji był Prosper Capital Dom Maklerski S.A.


Źródło: Labocanna S.A.

branża konopnacrowdfundingDominik Starońemisja akcji serii DinwestycjaLabocannaPaweł Kicińskisticky