...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak przeprowadzić badania marketingowe? – case study

badanie marketingowe

Każda istniejąca na rynku branża podlega nieustannym, dynamicznym zmianom. Poszczególne firmy konkurują między sobą o odbiorcę oferowanych przez siebie usług – zabiegają o uwagę konsumenta, reagują na zmieniające się preferencje i usiłują ukształtować jego przywiązanie do brandu oraz lojalność wobec marki.

Aby trafnie zdiagnozować obowiązujące trendy należy sięgnąć po sprawdzone metody pozyskiwania informacji. Badania marketingowe zrealizowane przez ekspertów z Centrum Badawczo – Rozwojowego BioStat pozwalają zgromadzić niezbędne dane służące poznaniu i zrozumieniu branży, a ich profesjonalna analiza umożliwia stworzenie skutecznych rozwiązań strategicznych.

 

Przeprowadzone badania marketingowe – klient

Przykładowy case study badania marketingowego przedstawiony poniżej opisuje badanie marketingowe zrealizowane dla czołowego producenta chemii gospodarczej. Do wykonania badania marketingowego posłużono się techniką badania ankietowego CAWI. Wyselekcjonowano reprezentatywną grupę 1000 respondentek z całego kraju – kobiet w przedziale wiekowym 25-44 lat, będących największym segmentem grupy docelowej konsumentów. Ankietyzacja uczestników badania została przeprowadzona w panelu badawczym Badanie-Opinii.pl, posiadającym bazę ponad 150 tys. konsumentów.

 

Główny cel badania marketingoweg0

Nasz klient zamierzał zidentyfikować poziom czytelności informacji zawartych na opakowaniach środków piorących. Jak również zweryfikować swoją wiedzę dotyczącą formy i sposobu zapisu treści przekazywanej konsumentowi. Ponadto badanie marketingowe miało na celu określenie wśród konsumentów m.in.:

 • Na jakie oznaczenia na opakowaniach zwracają uwagę?
 • Jakiego rodzaju oznaczenia na opakowaniach uznawane są za lepsze?
 • Czy prawidłowo rozpoznają oznaczenia i symbole na środkach piorących?
 • Czy miewają trudności ze zrozumieniem oznaczeń na opakowaniach?
 • Na jakie zależności zwracają uwagę wybierając środki piorące?

 

Realizacja badania marketingowego

Z badania marketingowego proszków do prania wynika, że w 85,9% dominują respondentki posiadające jedno dziecko (47,2% z nich) lub dwoje (40,3%), a w prowadzeniu gospodarstwa domowego towarzyszy im partner. Dzieci samotnie wychowuje 5,5% ankietowanych, natomiast 4,5% mieszka przy rodzinie. 3,1% ankietowanych dzieli lokum z drugą osobą i nie posiada potomstwa. Udział w badaniu wzięły głównie kobiety z wykształceniem wyższym (56,1%) oraz średnim (40,0%). Dochody na jedną osobę w wysokości od 1001 do 2000 zł zadeklarowało 43,4% uczestniczek wypełniających internetowy kwestionariusz. Natomiast 33,7% wskazało na przedział 2001-3000 zł, a 18,2% zaznaczyło sumę przekraczającą 3000 zł.

 

Przebieg badania marketingowego

Popyt na różne rodzaje środków piorących kształtuje się na bardzo podobnym poziomie, jednak z lekką przewagą kapsułek (81,3%). Proszku (79,2%) lub płynu bądź żelu (79,2%) używa z kolei taka sama liczba respondentek. Za zdecydowanie najważniejszą informację o produkcie zamieszczoną na opakowaniu 81,9% ankietowanych uważa jego przeznaczenie do jednego z dwóch głównych rodzajów odzieży – ubrań białych lub kolorowych. Marka oraz nazwa liczą się dla 70,9% badanych kobiet. 62,8% pod uwagę bierze wydajność, a dla 59,3% istotne są również waga produktu bądź pojemność opakowania. Więcej niż co druga uczestniczka badania marketingowego wyboru zakupowego dokonuje w oparciu o informację o producencie. Zbliżone pozycje zajmują zakres temperatur, jaki powinien być zachowany podczas prania (38,8%) oraz dozowanie sugerowane przez producenta (37,8%). Na ostrzeżenie – zapis o możliwych skutkach niewłaściwego zastosowania artykułu – zwraca uwagę 22,2% kobiet uczestniczących w badaniu marketingowym. A dla nieco mniej niż 1/5 respondentek ważna jest wzmianka o kraju, z którego pochodzi środek piorący.

 

Środki piorące – taktyki

Wśród form przekazu treści dotyczących produktu grafika wiedzie zdecydowany prym (37,5%). Dane liczbowe przypadły do gustu 22,5% respondentek. Oznaczenia symboliczne preferuje 20,1% ankietowanych, natomiast co piąta kobieta za najczytelniejszą uznaje formułę tekstową. Ponad połowa uczestniczek (54,4%) badania z grupy zarabiającej najmniej zadeklarowała, że oznaczenia i symbole są dla nich czytelne i zrozumiałe. Na poziomie 63,8% ukształtowały się odpowiedzi ankietowanych z przedziału 2001 – 3000 zł, a najlepszy wynik został osiągnięty przez kobiety dysponujące największymi środkami finansowymi (68,1%). Powyższe zależności zidentyfikowano za pomocą testu Pearsona. Respondentki stwierdziły zgodnie (99,3%), że środek piorący stworzony na polski rynek jego producent powinien opisać w języku polskim. 1/5 ankietowanych nie widzi jednocześnie problemu w odczytywaniu treści po angielsku, a jedna na dwadzieścia kobiet po niemiecku.

 

Producenci chemii gospodarczej stosują powszechnie taktykę, która polega na wytwarzaniu podobnie oznakowanych środków piorących o zmienionym składzie na różne rynki zbytu. Praktyki tej wyraźnie nie akceptuje 38,2% respondentek, a 20,9% jej nie pochwala. Nie jest w tej kwestii zdecydowana co piąta uczestniczka badania marketingowego. Z kolei 16,8% raczej nie widzi problemu, a 4,6% owa praktyka odpowiada. Zauważalny wpływ na rodzaj zaznaczonych odpowiedzi ma zdobyte wykształcenie. Zdanie stanowczo negatywne wyraziło 43,0% respondentek z wykształceniem wyższym oraz co trzecia ankietowana posiadająca wykształcenie średnie, natomiast wykształcenie podstawowe lub zawodowe zdeterminowało już tylko 17,9% tego rodzaju odpowiedzi.

 

Rezultaty badania marketingowego

Rezultaty badania marketingowego wykazały, iż cechami produktu, na które kobiety zwracają uwagę najczęściej, są jego przeznaczenie, marka oraz wydajność. Grafikę uznano za najskuteczniejszy sposób przekazywania ważnych informacji, a blisko 3/5 uczestniczek badania marketingowego skrytykowało praktykę zmienianego przez producenta składu środka piorącego względem kraju, do którego jest on przeznaczony.

 

Najważniejsze liczby

 

81,3% Preferuje kapsułki
79,2% Używa proszku, płynu lub żelu
81,9% Stosuje środek piorący zgodnie z jego przeznaczeniem
37,5% Wybiera grafikę jako środek przekazu informacji
99,3% Za najwłaściwszy uznaje opis w języku polskim
59,1% Nie odpowiada taktyka zmienianego składu środka piorącego

 

Dlaczego warto przeprowadzić badanie marketingowe?

Przytoczone powyżej badanie marketingowe pozwoliło zidentyfikować preferencje konsumentów omawianego produktu. A także określić, który ze sposobów przekazywania informacji o nim jest najodpowiedniejszy. Diagnoza potrzeb odbiorcy usług to nie jedyny atut zrealizowanego badania. Jego metodologia może być z powodzeniem rozbudowywana o skuteczne techniki pozyskiwania i uzupełniania danych – takie jak chociażby desk research. Dzięki badaniu marketingowemu przedsiębiorstwo otrzymuje zbiór przeanalizowanych i uporządkowanych informacji o wymiarze praktycznym. Zdobywa wiedzę o tym, na jakie cechy jego produktów konsument zwraca szczególną uwagę oraz które z nich przywiązują odbiorcę usług do marki. Wśród pozostałych korzyści badania marketingowe warto zaznaczyć możliwość:

 

 • Uzyskania aktualnych informacji o trendach na rynku
 • Dostosowania komunikatów reklamowych do odbiorców
 • Identyfikacji nisz rynkowych
 • Poznanie cech produktu, które determinują wybory konsumentów
 • Dostrzeżenia postrzegania marki na tle konkurencji
 • Opracowania skutecznej strategii marketingowej
 • Dostosowania oferty do dojrzałości rynku

 

Badania marketingowe pozwalają wyznaczyć kierunek, w jakim rozwinąć się powinna firma. Stanowi to niewątpliwą inspirację dla ważnych rozwiązań strategicznych oraz skutecznych kampanii reklamowych. Co w perspektywie długoterminowej przekłada się na większe zyski przedsiębiorstwa i zyskanie przewagi rynkowej nad konkurencją!

 

 

Poznaj zastosowania statystyki w biznesie!

 

Zobacz także:

Jak samodzielnie przeprowadzić badanie marketingowe?

Jak dokonać segmentacji rynku w badaniach marketingowych online?

Badania marketingowe podczas pandemii COVID-19

Badania marketingowe – sztuka zadawania pytań


 

Rafał Piszczek Biostat

Rafał Piszczek
Prezes Zarządu Biostat®, Ekspert Medfile®

www.biostat.com.pl

Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny.

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat