Regulamin Konkursu

Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie

 • 1 Definicje

W niniejszym regulaminie poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Kandydat – osoba zgłoszona do udziału w Konkursie;
 • Konkurs – konkurs „Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie” przeprowadzany na zasadach określonych w Regulaminie;
 1. Laureat – Uczestnik zamieszczony w Rankingu zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 2. Partnerzy – partnerzy medialni, sponsorzy oraz inne podmioty zaangażowane bezpośrednio albo pośrednio w przeprowadzenie Konkursu lub stworzenie Rankingu, których pełna lista dostępna jest na Platformie;
 3. Platforma – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.brief.pl
 4. Organizator – Grzegorz Kiszluk
 5. Ranking – zamieszczony na Platformie ranking 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie, tworzony w oparciu o wyniku Konkursu;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin;
 7. Uczestnik – Kandydat zakwalifikowany do udziału w Konkursie.

 • 2 Postanowienia Ogólne
 1. Konkurs jest adresowany do osób fizycznych, które wykazały się nieszablonowym myśleniem, tworząc innowacyjny projekt biznesowy.
 2. Konkurs trwa od chwili jego ogłoszenia na Platformie do dnia 11 czerwca 2024 r. i dzieli się na następujące etapy:
  1. rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń Kandydatów – od chwili ogłoszenia Konkursu na Platformie wraz z opublikowaniem Regulaminu;
  2. zakończenie przyjmowania zgłoszeń Kandydatów – do dnia 18 maja2024 r.;
  3. rozstrzygnięcie wyników Konkursu – w dniu 11 czerwca 2024 r. podczas gali finałowej Konkursu.

 • 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs ma charakter otwarty z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. Zgłoszenie Kandydata jest bezpłatne i może dokonać go każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Odrzuceniu podlegać będą zgłoszenia:
  1. Kandydatów, będących członkami kapituły (o której mowa w  5 ust. 1);
  2. złożone w sposób niepoprawny, a w szczególności złożone w sposób inny niż przewidziany w Regulaminie, zgłoszenia nieczytelne, niekompletne lub zawierające nieprawdziwe dane;
  3. przesłane z naruszeniem wskazanego w Regulaminie terminu;
  4. niespełniające wymogów formalnych wskazanych w § 4. 

 • 4 Zgłaszanie Kandydatów
 1. Zgłoszenie Kandydata następuje za pośrednictwem formularza dostępnego na Platformie.
 2. W przypadku gdy zgłoszenie Kandydata następuje przez osobę inną niż sam Kandydat, procedura zgłoszeniowa podzielona jest w następujący sposób:
  1. osoba zgłaszająca podaje w formularzu zgłoszeniowym swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) opcjonalnie numer telefonu oraz następujące informacje dotyczące Kandydata i realizowanego przez niego projektu biznesowego:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. nazwę organizacji (firmy);
   4. opis przedmiotu działalności organizacji;
   5. 3 (trzy) słowa kluczowe najlepiej opisujące projekt biznesowy;
   6. linki do stron internetowych, profilów w mediach społecznościowych dotyczących projektu biznesowego;
   7. 3 (trzy) zdania opisujące projekt biznesowy;
   8. opis grupy docelowej projektu biznesowego;
   9. opis potrzeb grupy docelowej, zaspokajanych przez projekt biznesowy;
   10. przedział czasowy funkcjonowania oraz aktualny na dzień dokonywania zgłoszenia etap rozwoju projektu biznesowego;
   11. jakie są cele strategiczne kandydata
   12. wyrażone liczbowo informacje dotyczące popularności lub efektywności projektu biznesowego (np. zasięg, liczba pobrań, aktywnych użytkowników);
   13. przyznane dotychczas Kandydatowi nagrody związane z jego projektem biznesowym;
   14. opis kreatywnego rozwiązania zastosowanego przez Kandydata w projekcie biznesowym;
   15. opis charakterystycznych cech projektu biznesowego, wyróżniającego go na tle konkurencji;
   16. uzasadnienie, dlaczego Kandydat powinien zostać Laureatem,

po czym potwierdza akceptację Regulaminu i przesyła formularz Organizatorowi. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza Organizator informuje, o dokonanym zgłoszeniu (wraz ze wszystkimi informacjami wskazanymi w formularzu) zarówno osobę zgłaszającą, jak i Kandydata. 

 1. Kandydat, po otrzymaniu od Organizatora informacji o dokonaniu zgłoszenia przez osobę trzecią, o której mowa w lit. a zdanie drugie powyżej, celem wzięcia udziału w Konkursie powinien:
  1. zweryfikować zamieszczone przez osobę zgłaszającą Kandydata w formularzu zgłoszeniowym informacje, o których mowa w lit. a powyżej oraz (w razie konieczności) dokonać niezbędnych poprawek oraz
  2. zaakceptować Regulamin i przesłać Organizatorowi wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia wskazanego w § 2 ust. 2 lit. b, potwierdzając tym samym swój udział w Konkursie. 
 1. W przypadku, gdy Kandydat sam zgłasza się do Konkursu, podaje w formularzu zgłoszeniowym następujące informacje dotyczące jego osoby oraz realizowanego przez niego projektu biznesowego:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. nazwę organizacji (firmy);
  4. opis przedmiotu działalności organizacji;
  5. 3 (trzy) słowa kluczowe najlepiej opisujące projekt biznesowy;
  6. linki do stron internetowych, profilów w mediach społecznościowych dotyczących projektu biznesowego;
  7. 3 (trzy) zdania opisujące projekt biznesowy;
  8. opis grupy docelowej projektu biznesowego;
  9. opis potrzeb grupy docelowej, zaspokajanych przez projekt biznesowy;
  10. przedział czasowy funkcjonowania oraz aktualny na dzień dokonywania zgłoszenia etap rozwoju projektu biznesowego;
  11. wyrażone liczbowo informacje dotyczące popularności lub efektywności projektu biznesowego (np. zasięg, liczba pobrań, aktywnych użytkowników);
  12. przyznane dotychczas Kandydatowi nagrody związane z jego projektem biznesowym;
  13. opis kreatywnego rozwiązania zastosowanego przez Kandydata w projekcie biznesowym;
  14. opis charakterystycznych cech projektu biznesowego, wyróżniających go na tle konkurencji;
  15. uzasadnienie, dlaczego Kandydat powinien zostać Laureatem,

po czym potwierdza akceptację Regulaminu i przesyła formularz Organizatorowi. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza Organizator informuje Kandydata, o dokonanym zgłoszeniu.

 1. Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika (utrwalonego na zdjęciach przekazanych Organizatorowi w związku ze zgłoszeniem Kandydata do Konkursu oraz utrwalonego na zdjęciach wykonanych w związku z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu) w celu promocji Konkursu we wszelkich środkach przekazu, a w szczególności w Internecie, prasie i telewizji. 

 • 5 Wybór Laureatów i nagrody
 • Zgłoszenia Kandydatów będą oceniane pod względem spełnienia zarówno warunków formalnych, jak i merytorycznych przez kapitułę Konkursu, która zostanie wskazana na Platformie.
 • Zgłoszenia Kandydatów będą oceniane przez członków kapituły Konkursu wg dziesięciopunktowej skali.
 • Uczestnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów, zostaną Laureatami i zostaną uwzględnieni w Rankingu.
 • W przypadku uzyskania braku możliwości uwzględnienia danych Uczestników w Rankingu ze względu na uzyskanie przez nich równej liczby punktów, przewodniczący kapituły Konkursu wskaże Laureatów spośród Uczestników, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów. Przewodniczący kapituły Konkursu wybierany jest przez członków kapituły zwykłą większością głosów.
 • Członkowie kapituły mają możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień Uczestnikom, którzy nie zostaną uwzględnieni w Rankingu.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zgłoszonych zostanie do niego przynajmniej 51 Uczestników. 
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas gali finałowej Konkursu, której miejsce oraz forma przeprowadzenia zostaną wskazane za pośrednictwem Platformy. Wyniki Konkursu zostaną ponadto ogłoszone na Platformie oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych.
 • Laureaci (i) zostaną uwzględnieni w Rankingu, (ii) otrzymają możliwość nieodpłatnego udziału w organizowanych przez Organizatora lub Partnerów wydarzeniach szkoleniowo-mentoringowych, (iii) otrzymają możliwość wykupienia u Organizatora rocznego abonamentu na prowadzenie pod domeną internetową <brief.pl> mikrobloga oraz zamieszczania publikacji, z zachowaniem 50 % rabatu w stosunku do aktualnej oferty Organizatora.
 • Laureaci mają możliwość uzyskania dodatkowej nagrody od partnera lub sponsora Rankingu. Nagrody w Rankingu, mają charakter niepieniężny i będą sponsorowane przez partnerów i sponsorów Rankingu. Nagrody w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone przez odpowiedniego partnera lub sponsora Rankingu.Nagrody zostaną przyznane w sposób indywidualny dla wybranych laureatów konkursu. Każdy ze wskazanych laureatów podpisze oddzielną umowę z wybranych sponsorem lub partnerem, dotyczącą przyznanej nagrody.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji dotyczących Laureatów, jak również wywiadów z nimi we wszelkich środkach przekazu, a w szczególności w Internecie, prasie i telewizji, jak również wykorzystywania ich w celach promocyjnych.
 2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu można zgłaszać w formie pisemnej na adres pocztowy Organizatora lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: 50kreatywnych@brief.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby zgłaszającej reklamację oraz dokładny powód reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników o jego zmianie w formie wiadomości e-mail, przedstawiając jednocześnie aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie zmiany oraz termin, od którego zmiana będzie obowiązywać.
 4. Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydatów, którzy dokonali samodzielnego zgłoszenia się do Konkursu oraz osób zgłaszających Kandydatów, będących osobami trzecimi, wskazane są w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

Organizator szanuje dane osobowe Kandydatów oraz Uczestników Konkursu oraz spełnia wymogi ochrony danych osobowych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć taki sam sposób, jak w Regulaminie Konkursu.

Administrator danych osobowychB90 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Dane kontaktowe administratora
 • adres pocztowy: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa; 
 • adres e-mail: akk@brief.pl
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowychPodanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje niemożnością realizacji przez Organizatora wskazanych poniżej celów przetwarzania.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • umożliwienia Państwu udziału w Konkursie oraz przyznania nagrody,  co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • realizacji wynikających z prawa obowiązków administratora, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzenia profilu administratora w mediach społecznościowych, w tym interakcji z osobami nawiązującymi kontakt z administratorem poprzez takie profile – w odniesieniu do danych udostępnionych przez te osoby w ramach mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców danych osobowychPaństwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez takie podmioty jak:

 • Kandydaci zgłaszani przez Państwa do Konkursu – w przypadku gdy nie zgłaszają Państwo siebie, ale Kandydata będącego osobą trzecią;
 • pracownicy lub współpracownicy administratora;
 • Partnerzy Konkursu;
 • podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe;
 • operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie;
 • podmioty świadczące usługi hostingowe lub usługi chmury obliczeniowej;
 • podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej;
 • podmioty świadczące usługi typu Software as a Service, umożliwiające administratorowi komunikację wewnątrz organizacji oraz zarządzanie projektami i zadaniami;
 • administratorzy portali społecznościowych na których posiadają Państwo zarejestrowany profil i za pośrednictwem których dokonują Państwo interakcji z profilem administratora.
Odbiorcy danych osobowych poza Europejskim Obszarem GospodarczymPaństwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Facebook, Inc.

Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. odbiorcy z państw trzecich) na zasadach określonych w rozdziale V RODO. W związku z powyższym przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego może odbywać się w oparciu o następujące mechanizmy prawne:

 • standardowe klauzule umowne – administrator przekazuje dane osobowe do podmiotów spoza EOG, które zobowiązały się do stosowania standardowych klauzul umownych i zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia otrzymywanych danych osobowych. Obecnie obowiązują trzy decyzje Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych: (i) decyzja 2001/497/WE; (ii) decyzja 2004/915/WE; (iii) decyzja 2010/87/UE. Treść wszystkich decyzji jest dostępna w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej pod adresem http://eur-lex.europa.eu;
 • wykonanie umowy – w niektórych, wyjątkowych wypadkach, gdy odbiorca danych z państwa trzeciego nie zobowiązał się do stosowania standardowych klauzul umownych, Państwa dane mogą zostać przekazane jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Państwa żądanie;
 • Państwa zgoda – jeżeli żadna z powyższych podstaw przekazania danych do odbiorcy spoza EOG nie znajdzie zastosowania, administrator przekaże Państwa dane do odbiorcy z państwa trzeciego jedynie w przypadku udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody. Informujemy jednak, że w takim przypadku istnieje ryzyko braku zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych w związku z przekazaniem ich do odbiorcy spoza EOG.
Okres przechowywania danych osobowychPaństwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • nie dłużej niż przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a po jego realizacji do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z działaniami podjętymi w celu realizacji tego interesu (który co do zasady wynosi trzy lata);
 • do czasu wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. obowiązków podatkowych lub księgowych);
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych jest uzależnione od Państwa zgody – do czasu jej odwołania.
Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania i usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zatuomatyzowane podajmowanie decyzjiPaństwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.