...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Polski rząd zamierza uelastycznić zarządzanie finansami publicznymi

Kilka dni temu do wykazu prac legislacyjnych programowych Rady Ministrów wpisano nowe cele rządowego projektu finansowego, który ma na celu: uelastycznienie i efektywniejsze zarządzanie finansami publicznymi oraz długiem Skarbu Państwa, poprzez wzmocnienie prowadzenia audytu wewnętrznego.

Określone nowe punkty wykazu mają dotyczyć ustawy o finansach publicznych, a także innych ustaw i dyrektyw. Według informacji zawartych w wykazie — analiza przepisów pozwoliła stwierdzić Radzie Ministrów, że niektóre z aktualnych przepisów wymagają gruntownych zmian i modyfikacji. Przedstawiamy wszystkie zmiany i punkty związane z projektem.

Nowe ustawy, które usprawnią system finansowy Polski

Zmiany mają usprawnić istniejące instrumenty zarządzania budżetowego i zarządzania długiem Skarbu Państwa. Mają także usunąć  niejasności po stronie prawnej, których nie można wyeliminować w drodze interpretacji przepisów. Dodatkowo jak podano w wykazie — w ustawie, zostaną doprecyzowane zasady postępowania w przypadku zmian w strukturze administracji rządowej, które mają uprościć np.:

 • System budżetowy
 • zmniejszyć obciążenia biurokratyczne,
 • uelastycznić regulacje dotyczące dokonywania zmian w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, a w ślad za tym — zasad gospodarowania środkami publicznymi, uelastycznić procesy związane z wydatkowaniem środków budżetu państwa,
 • odbiurokratyzować proces dokonywania wydatków ze środków rezerw celowych,
 • znieść obowiązek sporządzania informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze, z uwagi na bieżące, comiesięczne prezentowanie danych o wykonaniu ustawy budżetowej.

Projekt rządowy zakłada także:

 • Wprowadzenie modyfikacji przepisów dotyczących państwowego długu publicznego (w szczególności zarządzania długiem Skarbu Państwa)
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie procedury absolutoryjnej i procesu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
 • systemowe usprawnienie procesu planowania i sprawozdawczości w ramach kontroli zarządczej,
 • wprowadzenie do systemu finansów publicznych przeglądów wydatków, przy jednoczesnym usunięciu ogólnej kontroli efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym.

Nowe możliwości rządu

Dzięki powyższym zmianom Minister Finansów otrzyma możliwość otrzymywania danych i informacji niezbędnych do prowadzenia przeglądów i wydatków oraz:

 • wprowadzanie możliwość centralizacji funkcji audytu wewnętrznego na poziomie działów administracji rządowej,
 • umożliwić uzyskiwanie krajowych kwalifikacji do prowadzenia audytu wewnętrznego

Kolejne cele, które uwzględniono w projekcie to wzmocnienie prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. W związku z tym przewiduje się m.in.:

 • Zmianę wysokości kwoty, po której przekroczeniu powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • rozszerzenie katalogu jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • zapewnienie ministrowi kierującemu działem administracji rządowej, możliwości zlecania audytu koordynowanego w jednostkach w dziale oraz Prezesowi Rady Ministrów – w jednostkach podległych lub przez niego nadzorowanych, a także w jednostkach obsługujących organy podległe Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowane,
 • określenie katalogu dokumentów audytu wewnętrznego, które stanowią informację publiczną udostępnianą na wniosek oraz czasowego ograniczenia dostępu do tych dokumentów,
 • rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji o prowadzeniu audytu wewnętrznego (jednostki samorządu terytorialnego) oraz dostosowanie zakresu tych informacji.

Czas przyjęcia celów przez rząd to pierwszy kwartał przyszłego roku. Wtedy wszystkie podane zmiany wejdą do wspomnianego projektu bezpowrotnie lub w przypadku ich niezatwierdzenia rozpocznie się oficjalne posiedzenie, w którym rząd zagłosuję za poszczególnymi zmianami i modyfikacjami.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF