...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Polskie uczelnie wzorem transformacji cyfrowej w sektorze edukacji

transformacja cyfrowa edukacja

Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński to uczelnie o różnych profilach kształcenia, które łączy modelowe wykorzystanie cyfrowych narzędzi w działalności naukowej, administracyjnej i badawczej. Wszystkie cztery uczelnie jako pierwsze w Polsce zostały wyróżnione w programie dla najbardziej innowacyjnych szkół wyższych i otrzymały tytuł „Uczelnia w Chmurze Microsoft”.

Współpraca Microsoft z uczelniami w Polsce była inspiracją do wyróżnienia liderów, którzy w obszarze zarządzania, nauczania i badań naukowych z powodzeniem wykorzystują najnowsze technologie Microsoft. W ten sposób powstał projekt „Uczelnia w Chmurze Microsoft” – program dla uczelni przyszłości, które nie tylko nauczają „tu i teraz”, ale także podejmują wyzwanie nowoczesnego kształcenia kolejnych pokoleń. To wyróżnienie dla kadry akademickiej, dla której podnoszenie kompetencji cyfrowych jest odpowiedzialnością i misją.

„Uczelnia w Chmurze Microsoft” to również prestiżowe grono innowatorów, których łączą rozwiązania technologiczne. Celem Microsoft jest stworzenie miejsca inspiracji i dobrych praktyk, odpowiadanie na bieżące potrzeby wykładowców i całej kadry akademickiej oraz wspieranie ich w planach rozwoju i wytyczaniu nowych ścieżek na uczelni.

Microsoft wspiera i wyposaża młodych ludzi w cyfrowe narzędzia, które pozwalają im zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania ich potencjału w przyszłości zawodowej. Koncepcja modelowego wykorzystania technologii chmury obliczeniowej przez uczelnię, która usprawnia funkcjonowanie instytucji na wszystkich poziomach i wspiera studentów w nauce, to jeden z elementów szerokiego planu obejmującego cały sektor edukacji. Jest ona określona zbiorem praktycznych rekomendacji, dotyczących tworzenia całościowej strategii transformacji cyfrowej na podstawie wizji i celów uczelni – Microsoft Education Transformation Framework. Modelowe wykorzystanie chmury to kompleksowe podejście uczelni do wyzwań, jakie przed nią stoją – od zapewnienia zasobów technologicznych, rozwoju kompetencji cyfrowych studentów i pracowników aż po wsparcie działalności dydaktycznej i prac naukowo-badawczych w trosce o najwyższą jakość kształcenia.

Akademia Leona Koźmińskiego przygotowuje studentów do wyzwań przyszłości

W Akademii Leona Koźmińskiego kwestia inwestowania w nowe technologie nigdy nie budziła wątpliwości. Niespełna dziesięć lat temu placówka przeniosła do chmury Microsoft usługi komunikacyjne i obieg dokumentów. Z czasem migracja objęła całą infrastrukturę informatyczną Uczelni, a ta, jako jedna z pierwszych w Polsce, zaczęła korzystać z chmury obliczeniowej w procesie dydaktycznym, wytyczając drogę modelowego wdrożenia rozwiązań cloud computing w szkolnictwie wyższym.

Migracja ALK do chmury stanowiła pierwsze całościowe wdrożenie pakietu Microsoft Office 365 Education w szkole wyższej w Polsce. Dziś narzędzia Microsoft są w Akademii Leona Koźmińskiego powszechnie używane przez uczelnianą społeczność. Mają do nich dostęp wszyscy studenci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy naukowi oraz administracyjni – w sumie ponad 10 000 osób. Ze względu na posiadany zbiór aplikacji i usług w postaci Microsoft 365, użytkownicy mają możliwość pobrania oprogramowania na wiele urządzeń – komputerów, tabletów czy smartfonów – również prywatnych. Niektóre narzędzia, np. oprogramowanie pobrane z Azure for Students jest dla nich dostępne również w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych do dalszego pogłębiania wiedzy z domu.

Nową realia, jakie narzuciła uczelni pandemia, okazały się dla Akademii Leona Koźmińskiego dodatkowym bodźcem do tworzenia „nowej szkoły na nowe czasy” i zaangażowania całego zespołu pracowników – zarówno naukowych, dydaktycznych, jak i administracyjnych – w szeroko rozumianą zmianę cyfrową.

Na przestrzeni ostatnich lat świat zmienił się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej i transformacja cyfrowa stała się kluczowym elementem strategii naszego rozwoju.

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Uczelnia w chmurze- Akademia Leona Koźmińskiego
Od lewej: dr Maciej Madziński, Chief Operating Officer w Akademii Leona Koźmińskiego; prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego; Cecylia Szymańska, Dyrektor Rynku Edukacyjnego, Microsoft; Kacper Zubrzycki, Industry Executive, Microsoft

Politechnika Łódzka łączy chmurę z tradycją

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Technologie chmurowe są obecne we współpracy uczelni z biznesem, wspierając sukcesy Politechniki Łódzkiej na tym polu. Uczelnia współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą, prowadzi badania naukowe na najwyższym europejskim poziomie, jak również tworzy i rozwija nowe technologie oraz patenty przy współpracy z najbardziej cenionymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Korzystanie z chmurowych narzędzi to także wsparcie w internacjonalizacji politechniki, która stanowi jeden z fundamentów strategii Politechniki Łódzkiej w zakresie badań, edukacji, jak również innych działań realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Międzynarodowy i innowacyjny charakter politechniki mają kluczowe znaczenie dla podnoszenia kompetencji zawodowych jej pracowników i innowacyjnego podejścia do zarządzania placówką.

Technologia Microsoft zapewnia wszechstronne możliwości wymiany informacji pomiędzy naukowcami, nauczycielami, studentami, kooperantami oraz władzami Politechniki Łódzkiej. Obecnie z usług chmurowych korzysta 17 tys. studentów, 2,5 tys. pracowników i jest to 100% społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej. Platforma Microsoft 365 została wdrożona kompleksowo i wykorzystywanie jej w procesie studiowania oraz wykonywania obowiązków służbowych jest regulowane wewnętrznymi aktami normatywnymi uczelni. Zarówno pracownicy jak i studenci mają dostęp do narzędzi Office365 także do użytku prywatnego.

Wykorzystanie platformy chmurowej Microsoft365 przyniosło Politechnice Łódzkiej szereg wymiernych korzyści. Jedną z nich jest zwiększenie efektywności prowadzenia procesów kształcenia i zarządzania uczelnią. Rozwiązania chmurowe ułatwiając komunikację zdalną pomiędzy grupami badawczymi, pozwoliły zwiększyć także efektywność naukową związaną między innymi z realizowaniem innowacyjnych projektów bez ograniczeń miejsca. Ważne jest dla nas także wprowadzenie jednolitych standardów komunikacji wewnątrz uczelni oraz w komunikacji z partnerami biznesowymi. Korzystanie z najnowszych rozwiązań udostępnionych przez firmę Microsoft jest również spełnieniem oczekiwań pracowników, studentów oraz doktorantów w zakresie powszechnej dostępności narzędzi niezbędnych do skutecznej pracy grupowej i wymiany informacji. Tytuł „Uczelnia w chmurze Microsoft” to dla nas istotne wyróżnienie. Cieszę się ze współpracy z tak uznaną firmą technologiczną.

prof. Krzysztof Jóźwik, Rektor Politechniki Łódzkiej

Uczelnia w chmurze- Politechnika Łódzka
Od lewej: Cecylia Szymańska, Dyrektor Rynku Edukacyjnego, Microsoft; prof. Krzysztof Jóźwik, Rektor Politechniki Łódzkiej

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – modelowa uczelnia w chmurze

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce oraz jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Aby prowadzić działalność akademicką na najwyższym poziomie, SGH łączy ponad stuletnie doświadczenie z wykorzystaniem najnowszej technologii. Celem uczelni jest rozwijanie twórczego potencjału intelektualnego i kształcenie liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Wyrazem wprowadzania tej misji w życie jest długa współpraca SGH z Microsoft, w trakcie której zrealizowano wiele wspólnych projektów. Przeniesiono całą pocztę elektroniczną do Exchange Online, a studenci i pracownicy otrzymali dostęp do platformy Office 365. Z rozwiązań tych korzysta dziś ponad 15 000 studentów, 4 200 osób w ramach studiów podyplomowych oraz ponad 1 150 słuchaczy na studiach doktoranckich i ponad 1 200 pracowników, w tym około 720 nauczycieli akademickich.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wdrożono także aplikację Power BI oraz przeprowadzono aktualizację systemów operacyjnych użytkowników do najnowszych wersji pakietów Windows i Office. Dla instytucji bardzo ważne jest zapewnienie cyfrowego bezpieczeństwa, które zostało zagwarantowane w chmurze na najwyższym poziomie dzięki rozwiązaniom takim jak Microsoft Cloud App Security, Data Loss Prevention, Office 365 Advanced Threat Protection oraz Microsoft SCCM i Azure Active Directory. Dziś można śmiało stwierdzić, że SGH jest w czołówce polskich uczelni, jeśli chodzi o zastosowanie technologii chmurowych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wybiera rozwiązania, które identyfikuje jako niezbędne do tego, aby lepiej zarządzać uczelnią, spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i zapewniać infrastrukturę pomagającą w kształtowaniu przyszłych liderów. Wdrażane rozwiązania są spójną, zaprojektowaną przez władze SGH koncepcją zmian prowadzących do utrzymywania pozycji lidera wśród uczelni wyższych i nadawania tonu na rynku.

Nazwa przyznanego wyróżnienia – „Uczelnia w Chmurze” – doskonale odzwierciedla dzisiejszy sposób funkcjonowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Narzędzia i technologie Microsoft, w tym technologie chmurowe, są wykorzystywane przez nas już od wielu lat – zarówno do realizacji codziennych czynności administracyjnych, jak i prowadzenia zaawansowanych projektów naukowych, coraz szerzej wspierały również dydaktykę oraz współpracę studentów i kadry. W roku 2020 z technologii wspierających stały się technologiami, bez których jakiekolwiek działanie – czy to w sferze dydaktycznej, naukowej, czy administracyjnej – w ogóle nie byłoby możliwe. Dzięki bogatym doświadczeniom z chmurowymi rozwiązaniami Microsoft, SGH niezwykle szybko i sprawnie przeniosła całość dydaktyki oraz większość innych działań do sfery zdalnej, co pozwoliło na nieprzerwane funkcjonowanie mimo trudnej sytuacji zewnętrznej. Rzeczywistość pandemii potwierdziła, że obrana już wcześniej przez SGH droga intensywnej transformacji cyfrowej z jednej strony była słusznym wyborem, z drugiej stała się katalizatorem dalszych procesów innowacyjnych – dla wielu osób impulsem do jeszcze szerszego wykorzystywania tak bardzo ułatwiającej pracę Chmury.

prof. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Uczelnia w Chmurze- Szkoła Główna Handlowa
Od lewej: Cecylia Szymańska, Dyrektor Rynku Edukacyjnego, Microsoft; prof. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; dr Marcin Dąbrowski, Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Kacper Zubrzycki, Industry Executive, Microsoft.

Uniwersytet Jagielloński – czternastowieczny, a nowoczesny

Uniwersytet Jagielloński, choć jest uczelnią z wieloletnią tradycją, nie boi się podejmować wyzwań współczesności. Migracja do chmury obliczeniowej i wdrożenie usług Microsoft pozwalają najstarszej polskiej szkole wyższej realizować swoją misję w cyfrowych czasach, a studentom zapewnią pomyślny start na rynku pracy.

Początek cyfrowej transformacji Uniwersytetu Jagiellońskiego datuje się na 2014 rok. Właśnie wtedy uczelnia sięgnęła po „chmurę”, a zrealizowane wdrożenie Office 365 Education było największym w obszarze edukacji w Europie. Obecnie wszyscy studenci, pracownicy, absolwenci i doktoranci mają konta w Microsoft Office 365 i korzystają z poczty chmurowej, a Microsoft Teams staje się podstawową platformą ich komunikacji. Dziennie odbywa się ponad 6 000 spotkań grupowych oraz wiele rozmów wideo jeden do jednego. Technologie Microsoft pozwalają również realizować niecodzienne cele, takie jak udział w wyborach rektora, prowadzonych drogą elektroniczną, czy prace i dyskusje nad nowym statutem Uniwersytetu.

Mija rok od dnia, kiedy UJ został zmuszony przez pandemię koronawirusa do zmiany trybu pracy. Jestem przekonany, że trudny egzamin przejścia do wirtualnego świata zarządzania uczelnią, kompleksowej obsługi procesów dydaktycznych, dzięki zastosowaniu chmurowych platform do zdalnej komunikacji, zdaliśmy bardzo dobrze. Postęp obserwuję na co dzień i jestem dumny, że w Uniwersytecie Jagiellońskim dokonała się realna transformacja technologiczna. Obecnie wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci mają konta w Microsoft Office 365 i korzystają z poczty chmurowej, dziennie realizowanych jest ponad 6 000 spotkań z wykorzystaniem Microsoft Teams, aplikacja Microsoft Forms umożliwiła nam zgromadzenie deklaracji dotyczących chęci uczestnictwa pracowników w szczepieniach przeciw COVID-19, Microsoft Teams i Microsoft Forms wykorzystywane są jako narzędzia dla organizacji posiedzeń ciał statutowych UJ – Senatu, Rady Wydziałów czy Kolegiów Rektorskich. To tylko kilka przykładów obrazujących skok technologiczny skutkujący, co niezwykle ważne, podniesieniem kompetencji zawodowych wszystkich naszych pracowników i studentów. Mając nadzieję, że już niedługo powrócimy do bezpośrednich kontaktów jestem przekonany, że niektóre z nowoczesnych form zdalnego kształcenia i zarządzania Uniwersytetem zostaną z nami na stałe.

prof. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczelnia w. Chmurze- Uniwersytet Jagielloński
Od lewej: mgr Iwona Gajda, Kierownik Działu Usług Informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Armen Edigarian Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; mgr inż. Lucjan Stalmach, Dyrektor Centrum Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

To dopiero początek

Microsoft liczy na to, że historie pierwszych wyróżnionych tytułem uczelni zainspirują również inne szkoły wyższe do wdrażania i powszechnego stosowania technologii chmurowych w nauczaniu, procesach administracyjnych i prowadzeniu badań naukowych, dzięki czemu ich grono będzie się systematycznie powiększać.

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi przez uczelnie wyższe w Polsce to nie tylko usprawnienie procesów dydaktycznych i administracyjnych zwłaszcza w tak niepewnym czasie. To również niezwykle istotny czynnik decydujący o sukcesie młodych ludzi na ciągle zmieniającym i cyfryzującym się rynku pracy. To także szansa dla nauczycieli akademickich na poszerzanie swoich horyzontów i zdobywanie nowej wiedzy. Mamy nadzieję, że sukcesy pierwszych wyróżnionych szkół wyższych – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Łódzkiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego – ich rozwiązania wspierające dydaktykę, projekty badawcze oparte na najnowszych technologiach, jak również zaawansowane rozwiązania infrastrukturalne, będą inspirowały inne uczelnie do działania i transformacji cyfrowej. Zapraszamy kolejne uczelnie do współpracy i udziału w programie.

Cecylia Szymańska, Dyrektor Rynku Edukacyjnego, Microsoft.

Rozwiązania chmurowe jako innowacyjna i łatwa do zaadoptowania technologia, zmieniły sposób, w jaki infrastruktura IT może być dostarczana i zarządzana. Usługi dostępne przez Internet od lat odgrywają kluczową rolę w rozwoju edukacji. Dzięki technologii chmury obliczeniowej, uczelnie mogą skoncentrować się na programie nauczania i działalności badawczej, a nie na infrastrukturze IT.

Podobne korzyści z migracji do chmury odczuwają inne organizacje i branże, w których w przyszłości pracować będą absolwenci tych uczelni. Korzystanie z jej coraz to nowszych narzędzi i funkcji będzie ich dniem powszednim po zakończeniu edukacji. Do 2030 roku 77% studentów będzie potrzebowało nowych kompetencji technologicznych, natomiast do 2022 roku na rynku pojawi się 6,2 mln stanowisk wymagających znajomości technologii chmurowych.[1] Dlatego dziś, nauka praktycznego wykorzystania technologii cyfrowych jest dla młodych ludzi nie tylko szansą, ale i koniecznością, by z sukcesem wejść na rynek pracy.

Więcej informacji na temat programu „Uczelnia w Chmurze Microsoft” dostępnych jest na stronie: https://aka.ms/uczelniawchmurze

[1] https://www.microsoft.com/pl-pl/education/higher-education/edu-skills


Źródło: Microsoft

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF