Światowe Badanie Uczciwości w Biznesie 2020 – raport EY. COVID-19 utrudnia prowadzenie przedsiębiorstwa w sposób etyczny

etyczny biznes

Według Światowego Badania Uczciwości w Biznesie 2020 przeprowadzonego przez EY, 90% ankietowanych uważa, że COVID-19 utrudnia prowadzenie przedsiębiorstwa w sposób etyczny. Z drugiej strony 43% członków zarządu uważa, że pandemia może doprowadzić do poprawy sytuacji związanej z uczciwością w biznesie. Zdaniem 79% badanych w Polsce, dochowanie standardów uczciwości może być wyzwaniem w czasach dynamicznych zmian i trudnej sytuacji rynkowej. Średnia dla krajów rozwiniętych wyniosła 54%. Polscy respondenci pojęcie uczciwości odnoszą raczej do zgodności z prawem i obowiązującymi zasadami (62% odpowiedzi i pierwsze miejsce na świecie) niż postępowania we właściwy sposób, nawet jeśli nikt nie patrzy (27% wskazań i trzecie miejsce od końca na świecie).

57% respondentów w Polsce do najważniejszych korzyści z uczciwego działania zalicza możliwość przyciągania nowych klientów, jest to zdecydowanie więcej niż średnia światowa wynosząca 41%. Natomiast tylko 16% polskich ankietowanych postępuje uczciwie, ponieważ obawia się działań regulatorów i organów ścigania – to dwukrotnie mniej niż na świecie, gdzie na ten powód postępowania wskazało 31% badanych.

Zdaniem 79%, badanych przez EY w Polsce, dochowanie standardów uczciwości może być wyzwaniem w czasach dynamicznych zmian i trudnej sytuacji rynkowej. Na świecie pogląd ten podziela średnio 59% respondentów, a w krajach rozwiniętych – 54%. Kryzys gospodarczy wywołany epidemią COVID-19 zdaniem 90% ankietowanych jeszcze bardziej utrudnił prowadzenie firmy w uczciwy sposób. Z drugiej strony 43% członków zarządu uważa, że pandemia może poprawić sytuację związaną z uczciwością w prowadzeniu firmy. Ten pogląd podziela tylko 21% młodszych stażem pracowników.

Większość ankietowanych przez EY potwierdziło, że kryzys spowodowany COVID-19 negatywnie wpływa na uczciwość w firmach. W Polsce zdecydowanie więcej respondentów niż w innych krajach uważa, że w sytuacji wyzwań rynkowych uczciwe postępowanie jest utrudnione. Jak pokazały doświadczenia kryzysu lat 2007-2008, w niepewnych czasach rośnie presja na działania nieetyczne. Więcej osób skłonnych jest działać niezgodnie z zasadami, a czasem i z przepisami prawa, aby ratować swoje firmy oraz miejsca pracy. Tym bardziej istotne jest, aby oprzeć się pokusie oszczędzania na funkcji compliance, gdyż oprócz ryzyka prawnego, rośnie także ryzyko reputacyjne, m.in. za sprawą mediów społecznościowych, dzięki którym przepływ wszelkich informacji jest szybszy.

Mariusz Witalis, Partner w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Badanie przeprowadzone przez EY pokazało, że globalnie kadra kierownicza jest skłonna do działań nieetycznych czterokrotnie częściej niż szeregowi pracownicy, odpowiednio 12% i 3% wskazań. Co ciekawe, 58% członków zarządu jest przekonanych, że ich działania są zgodne z prawem i obowiązującymi zasadami. Natomiast 57% pracowników młodszych stażem ma co do tego wątpliwości. Jednocześnie znaczna część respondentów uważa, że to właśnie kierownictwo odgrywa kluczową rolę w budowaniu postaw etycznych. W Polsce tylko 7% ankietowanych uważa, że to dział compliance (zarządzający ryzykiem braku zgodności) jest odpowiedzialny w firmie za zapewnienie uczciwego postępowania pracowników – na świecie 18% badanych wyraziło taki pogląd.

W przypadku postaw indywidualnych blisko co czwarty (23%) badany w Polsce (30% na świecie) byłby gotowy postąpić nieetycznie, jeśli miałoby to pozytywny wpływ na jego wynagrodzenie lub rozwój kariery. Co siódmy (13%) uczestnik badania ogółem i aż co piąty (20%) członek zarządu byłby skłonny ignorować nieetyczne postępowanie kontrahenta, jeśli miałoby to pozytywny wpływ na jego wynagrodzenie lub rozwój kariery.

Badanie EY porusza też kwestię sygnalistów w firmach. Już od grudnia przyszłego roku wchodzi w życie Dyrektywa UE w zakresie ochrony sygnalistów, która kompleksowo reguluje tę kwestię.

Badanie pokazało, że 23% pracowników w naszym kraju choć raz zgłaszało jakąś nieprawidłowość, globalnie 37% ankietowanych przyznało się do takich działań. Z kolei 31% respondentów w Polsce, w porównaniu do 40% na świecie, było świadkiem zachowań, które mogłyby być uznane ze nieetyczne. Co istotne ankietowani podkreślają, że pracownicy mogą obecnie łatwiej niż w przeszłości zgłaszać nieprawidłowości (40% w Polsce i 39% globalnie).

Sygnaliści to najlepsze i najważniejsze źródło informacji o nadużyciach i wątpliwych zachowaniach w firmie. Ważne, żeby czuli się bezpieczni w organizacji. Przeprowadzone przez nas badanie pokazało, że 78% respondentów w Polsce uważa, że w ich organizacji sygnaliści nie muszą obawiać się negatywnych konsekwencji. Niestety 17% polskich ankietowanych wskazuje, że wzrosły obawy pracowników przed korzystaniem z dostępnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Co gorsza, ponad połowa badanych zgłaszających nieetyczne zachowania czuła presję, aby tego nie robić.

Mariusz Witalis, Partner w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Światowe Badanie Uczciwości w Biznesie przeprowadzone przez EY w 2020 r. objęło również kwestię cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Zagrożenie atakiem hakerskim jest najczęściej wskazywanym zagrożeniem dla długoterminowego sukcesu firmy, w Polsce na równi z ryzykiem nadużyć (odpowiednio 32% i 31% odpowiedzi). Jest uważane za groźniejsze niż ryzyko związane z korupcją czy sytuacją makroekonomiczną. Na cyberataki najbardziej narażone są dane klientów i pracowników oraz dane finansowe. W Polsce odsetek tych wskazań (51%) przewyższa średnią światową (34%).

Badanie EY pokazało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 13% polskich organizacji było celem cyberataku – na świecie ten odsetek jest większy i wynosi 21%. Również 13% polskich firm odnotowało poważny wyciek danych (19% globalnie). 37% polskich organizacji (38% na świecie) ma opracowany plan postępowania w przypadku wystąpienia cyberataku. 14% respondentów z Polski (13% na świecie) uważa, że ich firma powinna być lepiej przygotowana na atak hakerski. 25% firm w Polsce ma już wdrożone procedury odpowiedzi na wniosek o dostęp do danych osobowych, globalnie 29% przedsiębiorstw posiada takie procedury. Według badania EY 19% respondentów z Polski (14% globalnie) uważa, że ich organizacja mogłaby lepiej chronić dane klientów.

Światowe Badanie Uczciwości w Biznesie 2020 zostało zrealizowane w okresie od stycznia do lutego 2020 roku przez agencję badań rynku Ipsos Mori. Ankieterzy przeprowadzili 2948 wywiadów w lokalnych językach z członkami zarządów, przedstawicielami kadry kierowniczej wyższego szczebla, managerami i pracownikami wybranych największych spółek z 33 krajów i terytoriów z całego świata. W badaniu wzięło udział 100 firm z Polski. Kolejne 600 wywiadów przeprowadzono w Chinach, Niemczech, Indiach, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w kwietniu 2020 roku po wybuchu pandemii COVID-19, z zastosowaniem tego samego profilu ankietowanych.

POBIERZ PEŁEN RAPORT EY ŚWIATOWE BADANIE UCZCIWOŚCI W BIZNESIE 


Źródło: EY

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

PKO Bank Polski Etyczną Firmą 2018

PKO Bank Polski został laureatem 5. edycji konkursu o tytuł Etycznej Firmy. Doceniono praktyki dotyczące uczciwego prowadzenia biznesu z poszanowaniem norm etycznych oraz systemowe podejście do wzmacniania kultury organizacyjnej zgodnej z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla PKO Banku Polskiego to kolejne wyróżnienie w tym konkursie.

– Jesteśmy organizacją, która stale się uczy i doskonali codzienną współpracę. Niezwykle pomocne w kształtowaniu naszej kultury są bankowe wartości oraz Kodeks Etyki Banku. Niezmienne istotne są dla nas wartości, którymi się kierujemy: wiarygodność, satysfakcja klienta, ciągłe doskonalenie oraz przedsiębiorczość. Z kolei zasady dotyczące naszych wzajemnych relacji, sposobu postępowania wobec klientów oraz naszego funkcjonowania w otoczeniu biznesowym i społecznym zostały zapisane w Kodeksie Etyki Banku. Mimo dynamiki na rynku zależy nam na zapewnieniu pracownikom poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Służy temu wzajemny szacunek, dobra współpraca, perspektywy rozwoju oraz zapewnienie możliwości godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych – mówi Joanna Czarnecka, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim, która odebrała nagrodę.

PKO Bank Polski wyróżnia zdolność godzenia celów biznesowych ze społecznymi, wysokie standardy polityki personalnej, sposób komunikowania się z interesariuszami, a także misja i kierunek rozwoju, którego ważnym ogniwem jest etyka. Od 100 lat bank odpowiedzialnie rozwija biznes pozytywnie kształtując nawyki konsumenckie i świadomość społeczną. Cieszy się zaufaniem klientów i partnerów biznesowych, rozwija relacje z otoczeniem prowadząc działania na rzecz społeczeństwa i z jego udziałem, integruje naukę, przełomowe technologie oraz rewolucyjne rozwiązania. Bank jest też pożądanym pracodawcą, który w relacjach z pracownikami kieruje się przejrzystymi zasadami w zakresie ich praw i obowiązków.

Konkurs Etyczna Firma organizuje „Puls Biznesu” przy merytorycznym wsparciu PwC. Jego celem jest promocja firm, które w sposób systemowy prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

PKN ORLEN w rankingu najbardziej etycznych firm na świecie

PKN ORLEN jako jedyna w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firma, została wyróżniona w prestiżowym rankingu World’s Most Ethical Company 2019. Wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom, które odgrywają kluczową rolę w napędzaniu pozytywnych zmian w świecie biznesu.

PKN ORLEN już po raz szósty został uznany przez amerykański Ethisphere Institute, światowego lidera w definiowaniu i promowaniu standardów etycznych praktyk biznesowych, za jedną z najbardziej etycznych firm świata. W 2019 roku w rankingu znalazło się 128 firm reprezentujących 50 branż z 21 państw. W tegorocznej edycji konkursu eksperci  przyglądali się, w jaki sposób firmy dążą do ulepszania praktyk etycznych, rozwoju swoich pracowników oraz wspierania kultury korporacyjnej skoncentrowanej na etyce w realizacji postawionych celów.

Etyka w biznesie  to zasada numer jeden i najważniejsza wartość dla naszej firmy. Pamiętamy o tym podejmując każdy projekt. Jesteśmy konsekwentni w swoich działaniach zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Ma to również realne odzwierciedlenie w udokumentowanych praktykach, procesach i procedurach – w ostatnim roku dokonaliśmy w tym zakresie kolejnych zmian m.in. wprowadzając nową politykę antykorupcyjną. ORLEN kieruje się zasadami transparentności i dbałości o najwyższe standardy etyczne, obecność w rankingu jest tego  potwierdzeniem – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Dzisiaj pracownicy, inwestorzy i interesariusze pokładają największe zaufanie w firmach, które przewodzą, są liderami w kwestiach społecznych. Uważa się, że firmy, które przyjmują długofalową wizję strategii opartej na etycznych celach osiągają lepsze wyniki – powiedział Timothy Erblich, dyrektor generalny Ethisphere. Gratuluję wszystkim w PKN ORLEN znalezienia się w rankingu. – dodał.

Ocena najbardziej etycznych firm na świecie opiera się na systemie Ethics Quotient® (EQ) – metodologii wypracowanej przez Ethisphere Institute przy wsparciu międzynarodowego zespołu doradców, specjalizujących się w kwestiach związanych uczciwymi praktykami handlowymi. The Ethisphere Institute to niezależny ośrodek badawczy, promujący dobre praktyki i etykę w biznesie, a także zarządzanie z poszanowaniem standardów w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i regulatorami rynku. Misją Ethisphere Institute jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie etyki korporacyjnej, aby pomóc organizacjom w ograniczeniu ryzyka i poprawie relacji z otoczeniem, inwestorami, partnerami biznesowymi, a także regulatorami rynku poprzez zapewnienie niezależnej weryfikacji etyki korporacyjnej.

Ranking firm dostępny jest na stronie https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

Nowoczesny gracz na rynku paliw i energetyki, największa firma w EŚW notowana w światowych zestawieniach Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. Dysponuje zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton ropy rocznie, a sprzedaż detaliczna prowadzi poprzez największą w regionie EŚW sieć blisko 2800 stacji paliw. PKN ORLEN jest również największym przemysłowym producentem energii elektrycznej o mocach na poziomie 1,9 GWe, zaś w obszarze wydobycia dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie, które na koniec 2017 r. wyniosły 153 mln boe.

PKN ORLEN

Czy sprzedaż detaliczna może być etyczna?

Etyczność to nic innego, jak postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami moralnymi. Wiele mówi się o niej nie tylko w kontekście ludzkich zachowań, ale przede wszystkim zrozumienia i stosowania jej zasad przez biznes. I choć większość polskich konsumentów nie wierzy w szczerość strategii CSR-owych dużych przedsiębiorstw, to jednak oczekuje, że działania etyczne i społeczna odpowiedzialność biznesu poszczególnych firm będzie bliska im i otoczeniu, w którym funkcjonują na co dzień. W sytuacji tej, w przypadku handlu, to mali sprzedawcy zyskują przewagę nad dużymi detalistami, gdyż to właśnie oni są w stanie zaspokoić potrzeby lokalnych nabywców. Jak wynika z danych zawartych w raporcie „Różnorodność rynkowa w czasach nowego konsumenta” przygotowanego przez platformę MAM, klienci zwracają bowiem uwagę m.in. na to, czy: sklep wspiera lokalne inicjatywy lub instytucje społeczne (50%) oraz czy oferuje produkty wyprodukowane w ich regionie (55%).

Firmy, które nie dbają o środowisko naturalne, źle traktują pracowników i dostawców lub nie respektują zasad zrównoważonego rozwoju biznesu narażone są, jak nigdy dotąd, na problemy wizerunkowe, a co za tym idzie niższe wyniki sprzedaży. Coraz więcej marek – zarówno producentów jak i detalistów – inwestuje w działania etyczne, by ustrzec się przed utratą klientów, zachować zaufanie dotychczasowych oraz pozyskać nowych. I choć aż 70% Polaków robiąc zakupy nie zwraca uwagi na działania z zakresu CSR, to analizy CBOS pokazują, że nasza chęć do zaangażowania społecznego i niesienia pomocy innym rośnie. Już w 2016 roku w wartość pracy na rzecz innych wierzyło aż 75% respondentów. Dla konsumentów ważne są CSR-owe inicjatywy biznesu, które są widoczne w ich najbliższym środowisku i mają bezpośrednie przełożenie na lokalną społeczność.

Jakie działania etyczne zwracają uwagę nabywców?

Polscy konsumenci skupieni na mikro działaniach społecznych zwracają uwagę na to, czy sklep cieszy się dobrą opinią wśród lokalnej społeczności (70%), czy bierze pod uwagę opinie klientów wprowadzają na ich podstawie realne zmiany (64%) oraz czy sponsoruje i wspiera lokalne inicjatywy i instytucje społeczne (50%). Ważne jest dla nas również to, czy sklep jest przyjazny dla matek z dziećmi i osób niepełnosprawnych (57%). Polski konsument jest także coraz bardziej wrażliwy na potrzeby i ochronę środowiska naturalnego. Zwraca zatem uwagę na to, czy sklep oferuje produkty wytwarzane w sposób przyjazny dla środowiska (56%), a także czy nie oferuje produktów testowanych na zwierzętach (43%). W trosce o lokalny rynek pracy nabywcy zwracają również uwagę, jak detaliści traktują i opłacają zatrudnionych – czy pracodawca godziwie wynagradza i nie wykorzystuje swoich pracowników (52%) oraz czy zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem np. osoby niepełnosprawne (46%).     

Etyka ofertowa – decyzja zakupowa

Wzrastającą świadomość i rosnącą wrażliwość społeczna polskich konsumentów, warto wykorzystać nie tylko w celach „wizerunkowych”, ale również do kształtowania oferty produktowej, która odpowie na potrzeby nabywców. Jak wynika z danych zawartych w raporcie platformy do opłacania i obniżania rachunków za media MAM „Różnorodność rynkowa w czasach nowego konsumenta” Polacy coraz częściej zwracają uwagę na etyczne aspekty związane z samym produktem. Czytają etykiety w poszukiwaniu informacji o pochodzeniu i warunkach produkcji nabywanych produktów i troszczą się o to by przy ich powstawaniu nie ucierpiało środowisko naturalne. Sprzedawcy, którzy dostrzegają ten trend mogą szybko odpowiedzieć na te potrzeby i wyróżnić się na tle konkurencji. Konsumenci zwracają bowiem uwagę na to czy: produkt jest naturalny/ekologiczny (67%), jest produkowany w sposób przyjazny dla środowiska (66%), został wyprodukowany w Polsce (65%) oraz przez producenta, który zapewnia pracownikom godziwe warunki pracy (60%). Podczas podejmowania decyzji zakupowych interesuje ich również czy: produkt nie był testowany na zwierzętach (60%), został wyprodukowany w ich regionie (55%), przez niewielkiego producenta (46%) oraz w regionie o wysokim bezrobociu (40%). Wszystkie te elementy pokazują rosnący poziom świadomości ekologicznej, patriotyzmu lokalnego oraz odpowiedzialności społecznej Polaków.

Etyka szansą dla małych retailerów

Etyka to szansa dla małych retailerów na zachowanie różnorodności rynkowej w handlu detalicznym, jeśli tylko zrozumieją oni jaki wpływ na postawy konsumentów mają ich działania na polu społecznej odpowiedzialności i kształtowania oferty produktowej. Właśnie w tym aspekcie ich szanse w wyścigu z dużymi sprzedawcami i sieciami handlowymi są znacznie wyższe niż na wielu innych polach, takich jak np.: rozbudowana oferta produktowa, oferta cenowa czy działania marketingowe. By aktywności CSR małych retailerów były jednak skuteczne muszą być autentyczne i nakierowane na niesienie realnej pomoc społeczności lokalnej, a nie na zysk. Współczesny konsument, świadomy, korzystający z nowoczesnych technologii, poszukujący i przyswajający informacje szybko zorientuje się i wyczuje fałsz. Wszyscy detaliści, bez względu na wielkość, powinni poznać jakie działania pro-społeczne lub etyczne, wpływają na decyzje zakupowe Polaków i sprawiają, że są oni bardziej przychylni określonym sprzedawcom, by wiedzę tę wykorzystać w praktyce.

Cały raport dostępny jest na stronie: https://media.jamam.pl/2018/06/17/polscy-konsumenci-kochaja-malych-sprzedawcow/

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF