Gospodarka coraz bardziej inteligentna dzięki współpracy firm z parkami technologicznymi

technologia

Do budowania gospodarki inteligentnej – wyspecjalizowanej, opartej na wiedzy, technologii i nowatorskich rozwiązaniach o międzynarodowym potencjale – konieczna jest synergia całego narodowego systemu innowacji. Oferta Ośrodków Innowacji, różnych instytucji wspierających przedsiębiorstwa, powinna sprzyjać rozwojowi biznesu w kluczowych obszarach gospodarki, w tym tych określonych również w katalogu tzw. inteligentnych specjalizacji.

Obecnie największą gotowość do rozwijania inteligentnych specjalizacji przedsiębiorstw odznaczają się parki technologiczne, wynika z publikacji PARP oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii „Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki”.

Wydatki ponoszone w ramach polityki innowacyjnej w Polsce – podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich UE – są ukierunkowywane na tzw. inteligentne specjalizacje (na poziomie krajowym i regionalnym). Koncepcja inteligentnych specjalizacji (IS) polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarach badań, rozwoju i innowacji (B+R+I) oraz skupieniu na nich inwestycji, co sprzyjać ma zwiększeniu konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Powstanie polityki rozwoju opartej na koncepcji IS (smart specialisations) było reakcją na wcześniejsze rozproszenie ograniczonych pieniędzy publicznych pomiędzy szereg zaawansowanych technologicznie dziedzin, a w konsekwencji osiąganie stosunkowo niewielkiego postępu w kluczowych obszarach i niepełnego wykorzystania potencjału unijnej gospodarki, w szczególności poszczególnych jej regionów geograficznych.

Inteligentne specjalizacje nie są tożsame z branżą (sektorem). Oznaczają one obszary gospodarcze powiązane wiedzą (np. z zakresu zastosowania danej technologii) i aktywnością (zazwyczaj międzysektorową) w innowacjach. Mogą one odwoływać się do istniejących wyzwań społecznych (w tym zdrowotnych), dotyczących środowiska czy też bezpieczeństwa obywateli (w tym cyfrowego). Tym samym, mogą być również szansą na znalezienie rozwiązań – z wykorzystaniem badań i innowacji – dla problemów, które dotykają społeczeństwa i europejskie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa, oraz stać się fundamentem odbudowy przyszłego wzrostu po kryzysie.

Jacek Pokorski, kierownik z Departamentu Analiz i Strategii w PARP

W rezultacie wprowadzania w życie tej koncepcji, część pieniędzy publicznych, przekazywanych do sektora przedsiębiorstw, przeznaczana jest na dofinansowanie projektów innowacyjnych mieszczących się w – priorytetowych dla gospodarki – regionalnych lub krajowych inteligentnych specjalizacjach.

Realizacja tych przedsięwzięć może być wspomagana usługami, wykonywanymi dla przedsiębiorców przez Ośrodki Innowacji. Misją Ośrodków Innowacji jest wsparcie MŚP m.in. w obszarze współpracy z sektorem nauki, w promocji polskich innowacji na rynkach zagranicznych, w pozyskaniu finansowania zewnętrznego czy w dokonywaniu nowych inwestycji w innowacje. W ten sposób działalność Ośrodków może wspierać wdrażanie polityki innowacyjnej, z uwzględnieniem koncepcji IS.

Parki przecierają szlaki

Z publikacji przygotowanej przez PARP i MRPiT wynika, że największą gotowością do wspierania rozwoju gospodarki opartej o inteligentne specjalizacje odznaczają się parki technologiczne. Parki pomagają firmom m.in. udostępniając infrastrukturę materialną (maszyny, urządzenia, aparaturę laboratoryjną i badawczą) oraz wspierając budowę powiązań kooperacyjnych.

Działalność parków w Polsce jest zbudowana średnio wokół trzech krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS). Są to: „Zdrowe społeczeństwo”, „Innowacyjne technologie i produkty…” oraz „Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty…”. Wsparcie pięciu i więcej KIS realizuje obecnie 7 z 33 badanych parków. Są nimi w dalszej kolejności: „Energetyka” oraz „Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne”. Ponadto, większość przedstawicieli pozostałych badanych parków technologicznych, planuje wyspecjalizowanie się w ciągu najbliższych kilku lat w oferowaniu usług dla firm w ramach wybranych KIS.

W ramach badania nie zidentyfikowano parku o specjalizacji w zakresie „Gospodarki o obiegu zamkniętym” (GOZ), co może wskazywać na istotną lukę w realnym potencjale tego typu Ośrodków Innowacji, w odniesieniu do możliwości wspieraniu firm w transformacji w kierunku GOZ.

Wśród pozostałych typów badanych Ośrodków Innowacji (inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, komercyjne ośrodki), wyraźnie sprecyzowana specjalizacja występowała stosunkowo rzadko. W przypadku centrów transferu technologii (CTT) jeśli występowała, to miała ona charakter pośredni, wynikający z profilu badawczego jednostki naukowej, w której funkcjonuje dane centrum.

Niezależnie od typu Ośrodka, najskromniejsze wsparcie środowiska instytucji otoczenia biznesu dotyczy inteligentnych specjalizacji w obszarze transportu i elektroniki („Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku”, „Elektronika i fotonika”).

Publikacja, podejmując problematykę zdolności i potencjału Ośrodków Innowacji do świadczenia firmom adekwatnych usług proinnowacyjnych wpisujących się w koncepcję KIS, sonduje również zainteresowanie Ośrodków rozwijaniem i ukierunkowaniem w przyszłości swojej oferty usługowej na inteligentne specjalizacje gospodarki.

Zaobserwowane w badaniu prawidłowości (zwłaszcza potencjał nominalny Ośrodków) nie świadczą jeszcze o realnym zapleczu i aktualnej gotowości sektora Ośrodków Innowacji do obsłużenia strategicznych kierunków gospodarki związanej z Przemysłem 4.0 (profil gospodarczy bliski specjalizacji „Automatyzacja i robotyzacja”) czy Gospodarką o obiegu zamkniętym. Jednakże dzięki systemowi odpowiednich zachęt, można oczekiwać realnej koncentracji Ośrodków na tych specjalizacjach w przyszłości.

Jacek Pokorski, kierownik, Departament Analiz i Strategii w PARP

Ośrodki Innowacji w realizacji swojej misji na rzecz przedsiębiorstw, napotykają na liczne bariery. Najczęściej wskazywane przez respondentów bariery to brak stabilnych źródeł finansowania, brak wysokiej klasy specjalistów oraz ograniczony popyt ze strony przedsiębiorców na oferowane usługi. W przypadku parków technologicznych i części inkubatorów, ta ostatnia bariera szczególnie kontrastuje z wysokimi koszami utrzymania specjalistycznej infrastruktury badawczo-rozwojowej i laboratoryjnej (tylko częściowo przychody ze świadczenia usług pokrywają koszty bieżącego utrzymania tej infrastruktury).

W odpowiedzi na zaobserwowane bariery rozwojowe ośrodków oraz przede wszystkim w oparciu o potrzeby firm wkrótce uruchomimy nowy model akredytacji Ośrodków Innowacji który ma przyczynić się do zwiększenia popytu firm na zaawansowane, wyspecjalizowane i wysokiej jakości usług proinnowacyjne.

dr Beata Lubos,Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii

Nowa oferta dla Ośrodków Innowacji posłuży wypełnianiu przez nie kluczowych funkcji wspierających przedsiębiorstwa, takich jak np. inkubacja technologiczna, akceleracja, badania i rozwój, demonstracja, doradztwo we wdrożeniu innowacji. – Będą one rozwijać przedsiębiorstwa w specjalizacjach zgodnych z KIS, dotyczących nowych kierunków transformacji przemysłu, związanych z cyfryzacją, zieloną gospodarką, przemysłem 4.0 czy zdrowym społeczeństwem. Projektowane działania wspierające Ośrodki będą miały na celu budowanie i wzmacnianie ich kompetencji dostosowanych do aktualnych trendów gospodarczych, z jednoczesnym promowaniem popytu na te usługi wśród przedsiębiorstw – dodaje Beata Lubos z MRPiT.

Zobacz publikację: link


Źródło: PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Travel Tech Hub – międzynarodowa inicjatywa z polskimi korzeniami dla startupów z branży turystycznej

Branża travel rośnie z roku na rok, podróże stanowią obecnie ponad 10% globalnego PKB, a tylko w ubiegłym roku wydatki na podróże na całym świecie przekroczyły 8 miliardów dolarów. Wzrost rynku niesie za sobą rozwój technologii. Spektakularne sukcesy takich firm jak Airbnb czy Uber pokazują, że innowacje w branży to nieodzowny kierunek. Na kanwie doświadczeń i networkingu liderów branży powstał pierwszy w regionie Środkowej Europy Travel Tech Hub – miejsce wsparcia dla startupów związanych z branżą podróżniczą.

Travel Tech Hub to inicjatywa trzech niezależnych, międzynarodowych firm dostarczających zaawansowaną technologię z branży travel oraz IT: Amadeus, Hotailors oraz TenderHut. Dedykowana jest wszystkim firmom zainteresowanym rozwojem technologii w branży turystycznej. Zarówno startupom mającym wstępną ideę, firmom testującym nowe rozwiązania, jak i graczom planującym dopiero wejść na nowe rynki. – Zachęcamy do uczestnictwa również dojrzałe firmy, które poszukują rozwiązań lub są chętne do dzielenia się doświadczeniem. Zależy nam na łączeniu pomysłów z istniejącymi już technologiami, bo razem jesteśmy w stanie zrobić więcej – mówi Filip Błoch, CEO Hotailors.

Travel Tech Hub oferuje dostęp do potrzebnych technologii, merytoryczne warsztaty z doświadczonymi ekspertami z globalnych firm, mentoring, networking z różnorodnymi podmiotami rynkowymi oraz zaproszenia na wydarzenia specjalne, a poprzez to wszystko dostęp do światowych trendów branży technologicznej oraz travel. – To program edukacyjny działający jak klub dla wszystkich zainteresowanych rozwojem technologii w branży turystycznej. Wraz z naszymi partnerami organizujemy eventy networkingowe sprzyjające budowaniu biznesowych relacji pomiędzy startupami, dostawcami technologii, ekspertami z branży travel oraz potencjalnymi inwestorami – dodaje Paweł Rek, Dyrektor Regionalny Amadeus w CEE.

Inicjatywa stanowi wypełnienie przestrzeni, która do tej pory była niezagospodarowana. 70% podróżujących korzysta aktywnie ze smartfonów podczas podróży, nie tylko do rezerwacji hoteli i biletów, ale również do wyszukania lokalizacji, restauracji, czy pomocy w dokonywaniu zakupów (Google Insights, 2018). Dynamika wzrostu częstotliwości korzystania ze smartfonów determinuje potrzeby rynku na kolejne produkty i rozwiązania technologiczne. – Zauważyliśmy dużą niszę, a nawet dysproporcję, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju poszczególnych sektorów technologicznych. Dla przykładu świetnie rozwijające się sektory fintech, healthtech i edutech nie mają swojego odpowiednika w branży travel. Czy to zły sygnał? Wręcz przeciwnie – świetny! Oznacza, że przed nami dużo pracy i jeszcze więcej możliwości – mówi Robert Strzelecki, prezes TenderHut.

Twórcami Travel Tech Hub są doświadczeni gracze rynku IT i travel. Połączenie ich wiedzy i rozwiązań systemowych ma wywołać efekt synergii i dać impuls do aktywizacji startupowców i do rozwoju branży podróżniczej. A jest z kogo brać przykład: Amadeus dostarcza technologie napędzające sektor turystyki i prowadzi działalność w 195 krajach, dysponując światowym zespołem ponad 16 000 osób. Hotailors to z kolei szybko rozwijający się polski startup, który dostarcza oprogramowanie dla firm wykorzystujące sztuczną inteligencję do efektywnego zarządzania podróżami służbowymi. Trzecim inicjatorem Travel Tech Hub jest TenderHut, lider technologii, który oprócz tworzenia oprogramowania dla dużych graczy w branży travel, jest również twórcą opartego na machine learninig bota – asystenta podróży potrafiącego samodzielnie dokonać odprawy nawet przy lotach przesiadkowych różnych przewoźników.

Projekt ma zasięg środkowoeuropejski. Na początku startuje w Warszawie, ale poszczególne eventy będą odbywać się tam, gdzie twórcy zauważą potencjał rozwoju.
Naszą ambicją jest stworzenie największej na świecie społeczności wokół branży travel tech, która wzajemnie będzie się wspierać, nawiązywać kontakty biznesowe i dzielić się business case. Białystok czy Praga? Słowenia, Białoruś? Również wydają się świetnymi kierunkami. Zapraszamy do śledzenia naszego oficjalnego profilu na FB: https://www.facebook.com/traveltechhubce/ – dodaje Marta Skrzypiec, Marketing & PR Hotailors.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Skandynawski sposób na biznes jak magnes przyciąga polskie startupy

Poza pięknymi biurami i komfortowymi warunkami pracy łączy ich ta sama filozofia robienia biznesu. Na 20 piętrze jednego z warszawskich wieżowców, w Białymstoku i w Oslo, grupa norweskich inwestorów rozwija Explorer HQ - skandynawski hub dla firm technologicznych. Do współpracy w Polsce dołączyło już 25 startupów.

Odwaga, wytrwałość, otwartość i uczciwość we współpracy, odpowiedzialność społeczna i poszanowanie środowiska naturalnego. To wartości, które przyświecają filozofii działania większości skandynawskich firm. Okazuje się że są one  bliskie również wielu polskim firmom technologicznym. Przekonali się o tym  Nikolai, Harald, Pedro i Maciej – inwestorzy i współtwórcy pierwszej w Polsce sieci skandynawskich co-worków, działających obecnie w Warszawie, Białymstoku i Oslo. Z ich usług i wsparcia korzystają już 44 firmy technologiczne z czego aż 25 w Polsce.

 

Do Polski przyjechałem wraz z moimi kolegami biznesowymi po raz pierwszy w 2014 roku na spotkanie z jedną z polskich firm IT, w którą chcieliśmy zainwestować. Szybko odkryliśmy, że Polska to kraj obfitujący w niezwykle utalentowanych programistów oraz osoby o szerokich kompetencjach technologicznych. Wkrótce po tym zainwestowaliśmy tutaj w kilka firm IT i wynajęliśmy wspólną 100 metrową przestrzeń biurową w ścisłym centrum Warszawy, żeby zoptymalizować koszty działalności. Tak wyglądał początek Explorer HQ w Polsce –  tłumaczy Nikolai Fasting, CEO i współwłaściciel Explorer HQ

Biznes po skandynawsku

Celem działalności Explorer HQ nie jest generowanie zysku dla właścicieli ale stworzenie przestrzeni do współpracy i nawiązywania relacji biznesowych. Norwegom od początku zależało przede wszystkim na tym, żeby zaszczepić wśród polskich firm wartości, które sprawdzają się w prowadzeniu biznesu w Skandynawii. Gotowość do niesienia pomocy, odpowiedzialność za własne decyzje to wartości, które zawsze były obecne w skandynawskiej historii i kulturze. Na ich bazie powstał Manifest – kodeks wartości biznesowych opisujący filozofię istnienia Explorer HQ:
  •  Zaufanie i bliska współpraca z partnerami biznesowymi
  •  Odwaga i wytrwałość w budowaniu swojego biznesu
  •  Uczciwość w stosunku do klientów i partnerów
  •  Dążenie do równowagi w życiu prywatnym i zawodowym
  •  Dbałość o środowisko
Szybko się okazało, że taki sposób robienia biznesu jak magnes przyciąga polskie startupy, które poza nowoczesną przestrzenią biurową, szukają potencjalnych międzynarodowych partnerów biznesowych, do których mogą mieć zaufanie. W 2016 roku podjęli decyzję o rozbudowie Explorera i otwarciu  przestrzeni dla zewnętrznych najemców. Tym samym Explorer HQ stał się hubem skupiającym firmy technologiczne, które chcą rozwijać biznes po skandynawsku.

 

“Home of Digital Explorers” (tak o sobie mówią) obecnie zajmuje całe dwudzieste piętro warszawskiego Central Tower, oferując komfortowe warunki pracy dla 6 firm: Syncano, Chimera Prime, Sauce Labs, Cognitum, Instapage i Remarkable Ones.

Przyjazne warunki pracy: centralna lokalizacja, w pełni wyposażona kuchnia z napojami i przekąskami, pełna obsługa biurowa i chillout room to oczywiście niezaprzeczalne atuty, które wpływają na efektywność naszej pracy. Jednak to co jest największą zaletą pracy w skandynawskim coworku to ludzie i atmosfera współpracy, która bezpośrednio przekłada się na możliwość szybszego rozwoju naszej firmy i pozyskiwanie nowych projektów. – tłumaczy Grzegorz Kanka, Business Development Manager w Cognitum Platform.

Białostocko-skandynawska inwazja

W 2016r. powstał kolejny Explorer HQ. Tym razem w Białymstoku. Dzięki Politechnice Białostockiej oraz prężnie działającym lokalnym firmom technologicznym, tamtejszy region nazywany jest “krzemową puszczą”.

W Warszawie wpadliśmy na Macieja Kucharza, utalentowanego programistę i notorycznego startupowca. Kiedy nawiązaliśmy współpracę, Maciej zamieszkał w Oslo ale regularnie jeździł do swojego rodzinnego Białegostoku. Wciąż powtarzał, że Białystok to miejsce z olbrzymim potencjałem. Mieszka tam wiele osób, które pragną oferować usługi technologiczne dla zagranicznych klientów, ale nie chcą wyjeżdżać z miasta. Zależy im na utrzymaniu równowagi pomiędzy rozwijaniem firmy, a spokojniejszym życiem prywatnym. To Maciej zainicjował i uruchomił nowe biuro w Białymstoku. Jego podejście i chęć do współdziałania wpisała się idealnie w filozofię Explorera. To dobry przykład tego, co chcemy zaszczepić tu w Polsce – żeby ludzie dostrzegali szanse i podejmowali inicjatywę. My ją tylko wspomagamy – wspomina Nikolai.

Explorer HQ Białystok również okazał się strzałem w dziesiątkę. W ciągu 12 miesięcy przestrzeń Explorera wypełniło aż 19 firm, a samo miejsce stało się epicentrum cyklicznych meetupów i spotkań, na których regularnie pojawia się duża część białostockiego świata IT.

Polsko-Norweski kapitał na inwestycje

Wizja założycieli Explorera nie kończy się na sieci skandynawskich co-worków. W zasadzie dopiero się tam rozpoczyna. Norweski team poszukuje okazji do inwestycji w polskie, obiecujące startupy. Reprezentowany przez nich fundusz – Newmark Capital w portfolio ma 13 zrealizowanych inwestycji na ogólną kwotę 10,6 miliona euro. Explorer HQ poszukuje w Polsce projektów w obszarach: software development, fintech, IoT, marketing automation, media & education platforms. Jest także otwarty na współpracę z rodzimymi inwestorami oraz funduszami VC.

Skandynawskie firmy są obecne w Polsce od początku transformacji ustrojowej, a liczba inwestycji w ostatnich latach dynamicznie rośnie szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii. Mamy ambicje aby Explorer HQ stał się pierwszym polsko-norweskim pomostem inwestycyjnym łączącym skandynawski know-how i kulturę robienia biznesu z polskim talentem technologicznym i pomysłowością. Nasze podejście zorientowane na społeczność to także sposób na zmniejszenie ryzyka inwestycji. – podsumowuje Nikolai.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF