Intel wchodzi na rynek kryptowalut

intel btc chip

Technologia blockchain staje się coraz bardziej powszechna, a wraz ze wzrostem popularności wzrasta potrzebna moc obliczeniowa sieci. Intel chce wykorzystać powstającą na rynku lukę.

Wiceprezes firmy Raja Koduri często komentuje oraz ocenia rosnące technologię. Kilka tygodni temu krytycznie oceniał możliwości technologiczne do stworzenia Metaverse, a ostatnio zapowiedział zainteresowanie się hardwarem wykorzystywanym do kopania kryptowalut i nie tylko.
W ostatnim wpisie na blogu Intela porusza on takie kwestie jak ogromną siłę sieci urządzeń łączących się w tak zwane poole przy kopaniu kryptowalut. Wspominając, że udostępnianie mocy obliczeniowych będzie kluczowe przy rozwijani takich konceptów jak Metaverse oraz Web 3.0.
W tym samym wpisie oficjalnie potwierdził domysły ostatnich tygodni o tym, że Intel jeszcze w tym roku zaprezentuje swoje jednostki nastawione na m.in. kopanie kryptowalut. Mają się one charakteryzować architekturą dostosowaną do przetwarzania algorytmu Bitcoina (SHA-256) oraz bardzo niskim poborem prądu w stosunku do swojej wydajności.
Czy wejście Intela w rozwój technologi wspierających blockchain pozwoli na duży skok w rozwoju oraz, czy firma dzięki temu będzie w stanie rozwiązać największe bolączki tej technologi, czyli małą wydajność energetyczną? Na pewno jest na to szansa jednak ciężko oczekiwać dużej zmiany w najbliższym czasie.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Intel ma plan jak rozwiązać półprzewodnikowy kryzys

intel fab

Fabryk zajmujących się produkcją krzemowych czipów jest na całym świecie stosunkowo niedużo, w szczególności biorąc pod uwagę stale rosnące zapotrzebowanie. Intel chce to zmienić w ciągu kilku najbliższych lat.

W ramach nowo ogłoszonych planów firma wybrała lokalizację na największą fabrykę zajmującą się obróbką krzemu na świecie. Gigantyczne przedsięwzięcie ma mieć miejsce w Ohio, a sama budowa kosztować ma Intela przynajmniej 20 miliardów dolarów. Dzięki temu na ponad 400 hektarach powstaną dwie fabryki mające zatrudniać około 3 tysięcy ludzi. W przyszłości niewykluczony również jest dalszy rozwój i wybudowanie kolejnych 6 fabryk w sąsiedztwie. Inwestycja rozpocząć się ma jeszcze w J przewiduje wydać nawet 100 miliardów dolarów w ciągu dziesięciu lat. Dodatkowo w ramach rozwoju regionu spółka przekazać ma 100 milionów dolarów na placówki edukacyjne i rozwój lokalnych talentów.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wiceprezes Intela wskazuje przeszkody Metaverse

raja-koduri

Przy okazji pokazu dema technologicznego Intela wiceprezes firmy wypowiedział się na temat wizji Zuckerberga na Metaverse.

Zdaniem Raja Koduriego stworzenie utopijnej wersji wirtualnego świata wymagać będzie zdecydowanie więcej pracy niż się wydaje. Przede wszystkim wskazuje na ograniczenia sprzętowe oraz sieciowe. Dla aktualnej technologii niewykonalnym zadaniem jest stworzenie immersyjnego Metaverse dostępnego dla milionów ludzi jednocześnie.

Na drodze przed firmami stoją dwa problemy z wydajnością. Jednym z nich jest wąskie gardło technologii w postaci urządzeń, z których korzystają użytkownicy nieposiadający komputerów z najwyższej półki. Z drugiej strony aktualne serwery nie mają dostępnego takiego zapasu mocy, jakiego wymagać będzie wdrożenie wirtualnego świata. Bardzo dobrym przykładem mogą być niedawne problemy przy premierze gry od Amazona. Pomimo, iż firma posiada jedne z najbardziej zasobnych serwerów na świecie, ze względu na ogromne zainteresowanie, gracze często musieli czekać godziny, aby dołączyć do rozgrywki. Nad rozwiązaniem pierwszego problemu firmy pracują już od kilku lat, starając się spopularyzować gaming w chmurze. Takie rozwiązania jak Google Stadia czy Nvidia Now pozwalają grać w nawet najbardziej wymagające tytuły bez nowego sprzętu. Wymaga to jednak dużych zapasów mocy obliczeniowej na serwerach, które udostępnione są do użytku graczy.

Zdaniem wiceprezesa giganta, aby utworzyć oczekiwaną i w pewnym stopniu utopijną wersję świata Meta, należy zacząć od rozbudowy infrastruktury i ustanawiania standardów, które pozwolą wesprzeć rozwój sprzętowy oprogramowaniem.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

DDR5 rewo­lu­cja, ewo­lu­cja a może klapa?

DDR5 vs DDR4

Zmiany na rynku pod­ze­spo­łów kom­pu­te­ro­wych obser­wu­jemy cały czas. Prze­skoki gene­ra­cyjne nie są aż tak czę­ste, warto więc się im przyj­rzeć.

Aktu­al­nie naj­po­pu­lar­niej­szym stan­dar­dem jeśli cho­dzi o pamięci ram jest DDR4. Na rynku dostępne są od ponad sze­ściu lat i od tego czasu pro­du­cenci sta­rali się wykrze­sać z nich jak naj­wię­cej. W sto­sunku do pre­miery udało się osią­gnąć zde­cy­do­wane wzro­sty w wydaj­no­ści, a ceny spa­dły nawet o połowę w sto­sunku do premierowych cen.

DDR5 zawi­tało na rynek kon­su­mencki w tym roku, a plat­formę pozwa­la­jąca wyko­rzy­stać ich poten­cjał dopiero co poka­zał Intel, o któ­rym można prze­czy­tać tutaj. Jeżeli cho­dzi więc o kom­pa­ty­bil­ność pamięci, trzeba pamię­tać, że na ten moment jest to jedyna seria pro­ce­so­rów oraz płyt głów­nych. DDR5 nie jest wstecz­nie kom­pa­ty­bilne ze względu na wymogi doty­czące kon­tro­lera pręd­ko­ści i moż­li­wo­ści prą­dowe.

Naj­waż­niej­sza jest jed­nak wydaj­ność. Wyda­wać by się mogło, że skok gene­ra­cyjny po kilku latach powi­nien ofe­ro­wać nie­sa­mo­witą róż­nicę w dzia­ła­niu. Jak poka­zują jed­nak testy, nic bar­dziej myl­nego. Intel Alder Lake będąc pro­ce­so­rem wspie­ra­ją­cym obie gene­ra­cje pozwala dość dokład­nie zba­dać róż­nice w wydaj­no­ści. I fak­tycz­nie – przez inne para­me­try tech­niczne w ope­ra­cjach wyma­ga­ją­cych dużej prze­pu­sto­wo­ści DDR5 biję na głowę DDR4, nawet o czter­dzie­ści pro­cent. Są to takie ope­ra­cje jak kom­pre­sja pli­ków czy też export zdjęć. W przy­padku pro­gra­mów pole­ga­ją­cych na cza­sach dostępu do pamięci sytu­acja wygląda już mniej opty­mi­stycz­nie. Now­sze pamięci pre­zen­tują wręcz bliź­nia­czą wydaj­ność w sto­sunku do poprzed­niej gene­ra­cji. Ana­lo­gicz­nie w przy­padku gier wszystko zależy od tytułu. Suma­rycz­nie w przy­padku gier dobre pamięci DDR4 wypa­dają iden­tycz­nie jak kości DDR5.

Zostaje jesz­cze jedna kwe­stia do roz­strzy­gnię­cia. Sto­su­nek ceny do wydaj­no­ści na rynku PC zawsze jest klu­czowy. Naj­tań­szy zestaw pamięci DDR5 o pojem­no­ści 16GB to koszt blisko ośmiu­set zło­tych, a w przy­padku DDR4 za tą samą pojem­ność zapła­cimy około dwu­stu pięć­dzie­się­ciu zło­tych. Zde­cy­do­wa­nym wygra­nym tego porów­na­nia są pamięci czwar­tej gene­ra­cji.

Trzeba jed­nak pamię­tać, że pro­du­cenci mają za sobą ponad pięć lat pracy nad wydaj­no­ścią DDR4 i praw­do­po­dob­nie wyci­snęli z nich wszystko, co się dało. Moduły DDR5 zaś mają w sobie jesz­cze dużo nie­wy­ko­rzy­sta­nego poten­cjału i na pewno warto będzie obser­wo­wać ich roz­wój.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Intel powraca w wielkim stylu

Intel Alder Lake

Przez ostatnie lata na rynku CPU zdecydowanie lepiej wypadało AMD, a Intel starał się gonić. Czy Alder Lake zapowiada zmianę trendu?

Od pierwszej generacji ryzenów (zaprezentowanych w marcu 2017 r.) niebiescy mieli problem w syścigu z konkurencją, w szczególności, kiedy chodziło o stosunek wydajności do ceny. Spowodowane było to, pewnego rodzaju zastojem w procesie technologicznym ze strony Intel. Wygląda jednak na to, że w końcu inżynierowie postanowili odrobić pracę domową i pokazać, na co ich stać. Najnowsza seria procesorów po części czerpie z rozwiązań mobilnych jednak wydajność zdecydowanie trzyma na poziomie rozwiązań desktopowych.

Na start dostępne będą jednostki z rodziny I9, I7 oraz I5. Podzielone zostały na te z oznaczeniem F, czyli nieposiadające układu graficznego oraz na te bez literki F posiadające UHD graphics 770. Co istotne są to pierwsze procesory na rynku wspierające pamięć ram w standardzie DDR5 oraz standard PCIe 5.0.

Najważniejszy jest nowa budowa procesora, producent postanowił postawić na dwa rodzaje rdzeni. W ten sposób na szesnaście rdzeni topowej jednostki składa się osiem rdzeni performance(P) oraz osiem rdzeni efficient(E). Pozwala to na przydział zadań odpowiednich dla danego rdzenia. Intel podaje dwa przykłady takiego wykorzystania. Pierwszy opiera się o sytuację, w której chcemy prowadzić transmisję live z gry, rdzenie E odpowiadać będą za obsługę streamowania. Dzięki temu rdzenie P skupić się będą mogły na zapewnieniu rozgrywki, bez utraty wydajności. Drugi przypadek skierowany jest bardziej do osób korzystających z komputera na przykład do obróbki wideo i grafiki. Dzięki podziałowi obowiązków, rdzenie P mogą odpowiadać za render. A my równolegle dalej możemy np.: obrabiać kolejne zdjęcia przy użyciu rdzeni E.

Pierwsze testy przedstawiają zdecydowaną dominację Intela w grach oraz delikatną przewagę w przypadku zastosowań profesjonalnych. Trzeba pamiętać, że w przyszłości ta różnica może się powiększyć. Zakładając, że z  czasem producenci programów będą uwzględniać możliwość wykorzystania obu rodzajów rdzeni.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

ESL Gaming i Intel zainwestują 100 mln w esport. Firmy na koniec drugiej dekady swojej współpracy podpisały 3-letnią umowę partnerską

ESL x Intel

ESL Gaming, największa na świecie firma esportowa, ogłosiła odnowienie wieloletniego partnerstwa z firmą Intel® w ramach największej umowy partnerskiej w historii esportu. Począwszy od 2022 roku obie marki planują zainwestować w esport ponad 100 milionów dolarów w ciągu trzech lat, aż do IEM Katowice 2025. To najdłużej trwające partnerstwo w branży esportowej trwa już 20 lat.

ESL i Intel® od 20 lat budują esport praktycznie od podstaw, dostarczając wyjątkowych wrażeń esportowych fanom i graczom na całym świecie. Współpraca rozpoczęła się wraz z organizacją wydarzeń ESL w Niemczech, aby w 2006 roku przekształcić się w globalne porozumienie, kiedy to Intel® został oficjalnym sponsorem tytularnym Intel® Extreme Masters (IEM). Od tego czasu ESL i Intel® przeniosły esport do wszystkich zakątków świata, organizując wydarzenia na żywo w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Chinach, Azji Południowo-Wschodniej i Australii. Do tej pory Intel i ESL zorganizowały 82 wydarzenia IEM w 15 sezonach, a liczba ta będzie rosła wraz z odnowieniem partnerstwa.

Przedłużenie jest kontynuacją umowy z 2016 roku, na mocy której Intel® został globalnym partnerem technicznym ESL, obsługującym jedne z najbardziej prestiżowych turniejów esportowych i wydarzeń stadionowych na całym świecie, i który wprowadził jedno z najcenniejszych wyróżnień w CS:GO, Intel® Grand Slam. Dzięki partnerstwu i sukcesowi flagowego produktu IEM, Intel ugruntował swoją pozycję kluczowego gracza w profesjonalnym esporcie na całym świecie.

Przedłużenie współpracy pozwoli obu markom kontynuować dostarczanie rozwiązań technologicznych, które zasilą wszystkie turnieje i wydarzenia na poziomie profesjonalnym, a także pozwoli obu firmom tworzyć świetlaną przyszłość esportu. Będzie to również przełomowe wydarzenie dla Intela i ESL, ponieważ współpraca po raz pierwszy obejmie DreamHack Open i DreamHack Festivals.

Inwestycja o wartości ponad 100 milionów dolarów przyniesie dalsze innowacje i ulepszenia produktów zarówno dla fanów, jak i graczy, a także gwarantuje, że ESL i Intel będą nadal przenosić esport do wszystkich zakątków świata. Odzwierciedlając zaangażowanie obu stron w dostarczanie fanom esportu na najwyższym poziomie, wszystkie nieligowe turnieje ESL Pro Tour w CS:GO będą teraz zjednoczone pod legendarną marką Intel® Extreme Masters, w tym ESL One Cologne, która zmienia nazwę na Intel® Extreme Masters Cologne (IEM Cologne).

Kiedy dwie dekady temu połączyliśmy siły z ESL, nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, jak potężne może być to partnerstwo. Wspólnie kształtowaliśmy krajobraz esportowy, współpracowaliśmy przy najbardziej spektakularnych wydarzeniach na świecie i dostarczyliśmy najlepszych esportowych wrażeń milionom fanów. Jako lider w branży gier komputerowych, Intel z nadzieją patrzy na kolejny krok w naszej wspólnej historii i możliwością przeniesienia esportu na jeszcze wyższy poziom.

Marcus Kennedy, dyrektor generalny segmentu Gaming and Esports w firmie Intel

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź eslgaming.com i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami, śledząc ESL Polska na Twitterze i Facebooku.


Źródło: ESL gaming

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Rusza druga edycja „Kuźni Talentów” OMEN & Intel

Kuźnia Talentów

Dzięki „Kuźni Talentów” mniej doświadczeni gracze Counter Strike: Global Offensive i League of Legends, już 20 marca będą mieli kolejną okazję do sprawdzenia się w rozgrywkach na platformie ESL Play. Podobnie jak na jesieni ub.r. na najlepsze ekipy czeka łącznie 30 000 złotych oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez markę OMEN.

Po sukcesie turnieju „Kuźnia Talentów”, rozegranego na platformie ESL Play w październiku ubiegłego roku, OMEN (gamingowa marka HP), we współpracy z firmą Intel oraz ESL zapraszają wszystkich chętnych graczy do udziału w drugiej edycji tych zmagań. Amatorskie drużyny ponownie będą miały okazję powalczyć o nagrody, których pula wynosi 15 000 złotych na każdą grę (Counter Strike: Global Offensive oraz League of Legends), a także nagrody rzeczowe w postaci headsetów od OMEN. Turniej rozpocznie się już 20 marca br.

Do pierwszej edycji „Kuźni Talentów” zgłosiło się o wiele więcej drużyn niż zakładaliśmy. Spotkaliśmy się jednocześnie z bardzo pozytywnym przyjęciem tych rozgrywek przez społeczności Counter Strike: Global Offensive i League of Legends. Podczas meczów kwalifikacyjnych i finałowych zobaczyliśmy, że na scenach tych dwóch niezwykle popularnych gier jest wielu utalentowanych graczy, którzy potrzebują właśnie takich turniejów, by móc zaprezentować swoje umiejętności. Kto wie, być może wkrótce dzięki „Kuźni Talentów” zobaczymy nowych pashęBicepsa i Jankosa? OMEN to marka, która od początku istnienia stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom graczy, a w tym roku nie zamierzamy zwalniać tempa i planujemy więcej takich inicjatyw i kilka bardzo ważnych premier, które pomogą zarówno mniej, jak i bardziej profesjonalnym zawodnikom w osiągnięciu ich celu.

  Katarzyna Dulemba, PS Gaming Marketing, HP Inc Polska

Formuła „Kuźni Talentów” pozostała niezmienna, dla graczy CS:GO oraz LoL-a zorganizowane zostaną turnieje kwalifikacyjne, które wyłonią cztery najlepsze drużyny. Potyczki w Counter Strike rozpoczną się w sobotę 20 marca, natomiast w League of Legends w niedzielę 21 marca. Finałowe starcia będą miały miejsce podczas oficjalnej transmisji na Twitchu 17 kwietnia.

W trakcie turnieju nie zabraknie również niezastąpionej kadry komentatorskiej – mecze w CS:GO zrelacjonuje Kuba „KubiK” Kubiak i Mateusz „PAGO” Pągowski, a w LoL-a Artur „Rybson” Gębicz oraz Fryderyk „Veggie” Kozioł.

Tak prezentuje się harmonogram kwalifikacji do turnieju OMEN & Intel „Kuźnia Talentów vol. 2” w Counter-Strike: Global Offensive:

  • 20 marca – 1. turniej kwalifikacyjny
  • 27 marca – 2. turniej kwalifikacyjny
  • 3 kwietnia – 3. turniej kwalifikacyjny
  • 10 kwietnia – 4. turniej kwalifikacyjny

Tak z kolei wygląda harmonogram kwalifikacji do turnieju OMEN & Intel „Kuźnia Talentów vol. 2” w League of Legends:

  • 21 marca – 1. turniej kwalifikacyjny
  • 28 marca – 2. turniej kwalifikacyjny
  • 2 kwietnia – 3. turniej kwalifikacyjny
  • 11 kwietnia – 4. turniej kwalifikacyjny

Podział nagród w turniejach finałowych (zarówno CS:GO, jak i LoL):
1 miejsce: 8 000 PLN + słuchawki OMEN Mindframe Headset o wartości 699 PLN netto
2 miejsce: 5 000 PLN
3 miejsce: 2 000 PLN

Wszelkie informacje na temat rozgrywek oraz szczegóły dotyczące zapisów do turniejów kwalifikacyjnych drugiej edycji „Kuźnia Talentów” można znaleźć na stronie ESL Play


Źródło: HP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Gotowi na Intel® Extreme Masters Katowice 2021? ESL Gaming dzieli się swoimi planami i szykuje niespodzianki dla widzów

Intel Extreme Masters Katowice 2021

ESL Gaming, największa na świecie firma esportowa, ogłosiła dziś szczegóły dotyczące swojego flagowego turnieju w randzie ESL Pro Tour (EPT) Masters Championships, IEM Katowice 2021. Odbywający się w całości online w dniach 16-28 lutego, IEM Katowice łączy wszystkie turnieje ESL i DreamHack dla najpopularniejszych tytułów esportowych. Wydarzenie, w którym pula nagród wynosi 1 000 000 USD, stanowi również platformę dla najlepszych graczy i drużyn z całego świata do rywalizacji na najwyższym poziomie. Zawody będą kulminacyjnym punktem ESL Pro TourCS:GO i StarCraft® II, natomiast Mistrzostwa EPT Warcraft® III odbędą się jako osobny turniej w dniach 4-7 marca.

W turnieju CS:GO wezmą udział 24 drużyny z całego świata, które będą rywalizowały na jednym europejskim serwerze ze swoich ośrodków treningowych. Każda z drużyn zasłużyła na swoje miejsce, zdobywając punkty w turniejach ESL Pro Tour w ciągu ostatnich miesięcy. Turniej, w którym pula nagród wynosi 1 000 000 dolarów, zostanie rozegrany w trzech etapach:

– Play-in (16-17 lutego)
– Etap grupowy (18-21 lutego)
– Play Offs (26-28 lutego)

Intel Extreme Masters Katowice 2021
Źródło: Biuro Prasowe ESL Polska

W rezultacie zostanie wyłoniony jeden mistrz, który zdobędzie tytuł ESL Pro Tour Championship – rywalizacja będzie zacięta, a do walki staną takie drużyny jak Astrails, Team Liquid, Evil Geniuses, Natus Vincere, mousesports i Fnatic.

Od 20 lutego rozpoczną się rozgrywki, które zakończą cykl StarCraft® II ESL Pro Tour, w trakcie których 36 zawodników z całego świata będzie walczyć o pulę nagród w wysokości 250 000 dolarów i jedyną w życiu możliwość zdobycia trofeum IEM Katowice 2021.

IEM Katowice zakończy turniej towarzyszący Warcraft III: Reforged ESL Pro Tour, rozegrany w ramach DreamHack WC3 Regional Championship, w dniach 4-7 marca, a gracze będą rywalizować o nagrody w wysokości 100 000 dolarów. Transmisja i produkcja wydarzenia odbędzie się ze studia w Katowicach.

IEM Katowice to wyjątkowy moment dla fanów esportu na całym świecie, a rok 2021 zapowiada się niezwykle. Z uwagi na trwającą pandemię, turnieje odbędą się online, ale ciężko pracowaliśmy, aby zapewnić fanom jak najlepsze wrażenia ze śledzenia transmisji. Nie możemy się również doczekać, aby pokazać historię Katowic, które w ostatnich latach wyrosły na stolicę esportu”.

Michał „Carmac” Blicharz, VP Game & Product Design w ESL

Nowości w obszarze transmisji i oglądalności

W ramach przygotowań do ESL Pro Tour, ESL Gaming współpracowało z każdą z 24 uczestniczących drużyn, aby zapewnić sprzęt, który poprawi jakość transmisji. Wprowadzane są również dalsze zmiany w nowym wirtualnym środowisku studyjnym, takie jak pokoje-wideo dla kibiców, gdzie fani będą mogli dopingować swoje ulubione drużyny podczas akcji.

Intel Extreme Masters Katowice 2021
Źródło: Biuro Prasowe ESL Polska

Wydarzenia medialne i konferencje prasowe online

Media będą miały szansę w pełni uchwycić emocje turnieju w trakcie serii wydarzeń i konferencji prasowych online zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych mediów. Będą one transmitowane wyłącznie na Twitchu i obejmą wirtualne rozmowy z drużynami CS:GO i Starcraft II, a także dwa panele ESL Gaming poświęcone roli i dziedzictwu Katowic w e-sporcie. Kolejne szczegóły i harmonogramy zostaną ogłoszone wkrótce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie about.eslgaming.com lub na kanałach LinkedIn, Twitter lub Facebook.


Źródło: Biuro Prasowe ESL Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Studenci AD2020 wskazują, gdzie chcieliby rozpocząć karierę [RAPORT]

Uniwersum_Ranking

Universum Talent Survey, przeprowadzane przez Universum Global, to największe tego rodzaju badanie na świecie, w którym biorą udział studenci z ponad 60 krajów. W tegorocznej edycji badania wzięło udział ponad 16 000 polskich studentów. Jak co roku, na podstawie głosów uczestników badania, zostały stworzone rankingi Universum Most Attractive Employers Poland w siedmiu kategoriach: biznes, inżynieria, informatyka, nauki medyczne, nauki ścisłe, nauki humanistyczne oraz prawne.

Najważniejszymi atrybutami marki pracodawcy dla studentów kierunków biznesowych, inżynieryjnych i IT są: dobre zarobki w przyszłości i dobre perspektywy kariery. Następne w kolejności dla studentów kierunków biznesowych i przyszłych inżynierów są: szacunek dla pracowników, bezpieczeństwo zatrudnienia oraz szkolenia i rozwój. Studenci kierunków informatycznych wymieniają: szkolenia i rozwój, szacunek dla pracownika i przyjazne środowisko pracy.

 

 

 

Szacunek dla pracowników wkradł się do ścisłej czołówki najważniejszych atrybutów marki pracodawcy dość niedawno, ale wydaje się, że zagości tam na dłużej. Kandydaci chcą mieć pewność, że pracodawca będzie dbał o swoich ludzi i ich szanował, niezależnie od ich poglądów.

Anna Macnar, CEO HRM Institute – partner Universum w Polsce

Najbardziej atrakcyjni pracodawcy w Polsce w rankingu Universum 2020
W TOP10 w rankingach poszczególnych kategorii znaleźli się:

Ranking Biznes/ Commerce
1. gle
2. Microsoft
3. Polskie Linie Lotnicze LOT
4. Facebook
5. NBP Narodowy BanGook Polski
6. TVN
7. PKO Bank Polski
8. Amazon
9. Volkswagen Group
10. Deloitte

Ranking Inżynieria
1. Mercedes-Benz Manufacturing Polska
2. Google
3. Volkswagen Group
4. Budimex
5. Microsoft
6. Polskie Linie Lotnicze LOT
7. Volvo Group
8. Toyota
9. Grupa Skanska
10. PGE (Polska Grupa Energetyczna)

Ranking IT
1. Google
2. Microsoft
3. Facebook
4. Intel
5. Ubisoft
6. Amazon
7. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT RED
8. Samsung Electronics Polska
9. IBM Polska
10. Techland

Ranking Nauki Ścisłe
1. Google
2. Polpharma
3. Ziaja
4. L’Oréal Polska
5. Dr Irena Eris
6. Microsoft
7. Bayer
8. Wedel
9. Nestlé Polska
10. Nivea Polska

Ranking Nauki humanistyczne / Sztuka / Edukacja
1. Google
2. TVN
3. Polskie Linie Lotnicze LOT
4. Grupa Empik
5. Facebook
6. Microsoft
7. Polskie Radio
8. Telewizja Polsat
9. IKEA
10. Sephora

Ranking Prawo
1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
2. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
3. Google
4. Polskie Linie Lotnicze LOT
5. Microsoft
6. PKO Bank Polski
7. TVN
8. SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci
9. Deloitte
10. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Ranking Zdrowie / Medycyna
1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
2. Ministerstwo Zdrowia
3. Grupa Lux Med
4. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
5. Medicover
6. Centrum Medycyny Sportowej
7. Centrum Medyczne ENEL-MED
8. Polpharma
9. Bayer
10. EMC Instytut Medyczny

Więcej o wynikach badania i preferencjach polskich studentów można przeczytać na stronie programu DREAM EMPLOYER.  Czytaj więcej >

UNIVERSUM to Globalny Lider Employer Brandingu. Przeprowadza największe na świecie badanie dotyczące oczekiwań studentów dotyczących kariery – Universum Talent Survey. Zaufany partner dla ponad 1200 klientów i 1500 uniwersytetów na całym świecie, w tym wielu firm z listy Fortune 500 i instytucji akademickich o międzynarodowej renomie. Pomaga pracodawcom zrozumieć, przyciągnąć i zatrzymać obecnych i przyszłych idealnych pracowników, wykorzystujących doświadczenie, wiedzę i usługi w zakresie badań, doradztwa strategicznego i rozwiązań w zakresie komunikacji.

Na polskim rynku Universum reprezentowane jest przez HRM Institute


Materiał na podstawie informacji prasowej www.hrminstitute.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Silver gaming – 15% polskich graczy to osoby w wieku 55+

Silver Gamers

Silver gaming to zjawisko, które zyskuje coraz większą popularność. Powstają nie tylko dedykowane fora skupiające społeczność graczy, ale także profesjonalne drużyny biorące udział w turniejach. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Intela wynika, że aż 58% spośród graczy w wieku 55+ to kobiety.

Silver gaming to zjawisko, które zyskuje coraz większą popularność. Powstają nie tylko dedykowane fora skupiające społeczność graczy, ale także profesjonalne

Wizerunek gracza w ciągu ostatnich lat przeszedł niemałą metamorfozę. Wiele negatywnych określeń często w przeszłości łączonych z światem gamingu odeszło w niepamięć, dzięki czemu coraz więcej ludzi śmiało deklaruje, że lubi grać. Świadczyć o tym może między innymi wzrost średniego wieku gracza, a trend silver gamera jest coraz bardziej widoczny w Polsce. Można zauważyć także, że wśród kobiet silver gamerki stanowią coraz większą grupę względem mężczyzn (42% wszystkich graczy 55+ to mężczyźni) oraz prawie ¼ wszystkich grających kobiet w Polsce.

Gracze w wieku 55+ grają z mniejszą częstotliwością niż inne grupy i rzadziej identyfikują się jako gamerzy (8% respondentów). Jednak 1/3 z nich uważa gry za swoje hobby i poświęca im dużo czasu. Wśród przebadanej grupy byli to głównie light userzy, którzy grają do 7 godzin tygodniowo (21% wszystkich badanych plasuje się w kategorii light user). Z kolei 9% badanych to heavy userzy, poświęcający na granie 14 godzin tygodniowo. Trend silver gamera jest również popularny ze względu na bycie jedną z możliwości spędzania wolnego czasu – ponad 70% badanych deklaruje, że gry to dobry sposób na relaks, tyle samo widzi w nich możliwość treningu refleksu i zręczności.

Gry logiczne i edukacyjne oraz… Wiedźmin

Silver gamerzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy najczęściej grali w gry logiczne oraz edukacyjne (74% wskazań), na drugim miejscu wskazywano gry przygodowe, a następnie sportowe – w tym wyścigi – oraz tak zwane strzelanki. Co ciekawe, tradycyjny Pasjans został wskazany jako ulubiona gra tylko przez 8% respondentów. Ulubioną grą w przedziale wiekowym 55+ z wynikiem 25% okazała się seria gier Wiedźmin, tuż po niej The Sims (22%) i FIFA (21%). Taki sam wynik jak wyżej wspominany Pasjans otrzymały również tytuły Minecraft oraz World of Tanks.

Poczucie społeczności i relaks

Zdecydowana większość silver gamerów (72%) zgadza się ze stwierdzeniem, że „gry rozwijają zręczność i refleks”. Równie ważną motywacją są dla seniorów także poczucie odstresowania i relaks, które wskazało 71% respondentów. Z kolei 67 % graczy 55+ podkreśliło satysfakcję z grania, gdy uda się im przejść trudny poziom lub misję i zdobyć kolejne osiągnięcie.

W Polsce przebadana grupa wiekowa najczęściej gra w trybie single player, a więc w rodzaju rozgrywki przeznaczonej dla jednego gracza, chociaż już 25% badanych przyznało, że w ostatnim tygodniu grało też online z innymi ludźmi.

Od zawsze uważaliśmy, że granie jest dla wszystkich, niezależnie od wieku, a w tym trudnym okresie kwarantanny coraz więcej osób sięga po taką rozrywkę. Osoby 55+ to rosnąca grupa konsumentów i ciekawa szansa dla branży produkcji gier komputerowych.

Anna Kaźmierczak, Consumer Sales Director North East EMEA, Intel

Warto również dodać, że 31% polskich silver gamerów deklaruje, że gry są ich hobby. Co więcej, często nie tylko grają, ale także angażują się mocniej poprzez oglądanie rozgrywek esportowych – 26% respondentów – oraz oglądanie gamingowych influencerów – 19% ankietowanych.


Źródło: informacja prasowa Intel

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF