...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Badanie Cisco AppDynamics: 75% specjalistów IT na całym świecie przyznaje, że pandemia spowodowała większą złożoność technologii niż kiedykolwiek wcześniej

AppDynamics

Jednocześnie 96% osób odpowiedzialnych za IT uważa, że zdolność monitorowania wszystkich obszarów technicznych w ramach infrastruktury i bezpośredniego powiązania zdobytych informacji z wynikami biznesowymi jest obecnie niezbędna.

Firma AppDynamics, będąca częścią Cisco, opublikowała najnowszą edycję globalnego badania Agents of Transformation. Główne wnioski dotyczą wpływu gwałtownego przyspieszenia cyfrowej transformacji na biznes, w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Wyniki raportu ujawniają dramatyczny wzrost złożoności systemów IT spowodowany potrzebą pilnego wdrażania innowacji, która może szybko doprowadzić do niekontrolowanego „rozlania się” technologii w organizacjach. Badania potwierdzają również dużą potrzebę dokładnego obserwowania wszystkich systemów, z uwzględnieniem kontekstu biznesowego. Pomoże to specjalistom IT przebić się przez „szum” danych i dostrzec to, co jest najważniejsze z perspektywy ich organizacji.

W 2020 r. wiele firm zostało zmuszonych przestawić swój model działania na „digital-first” po to, aby przetrwać zawirowania i zminimalizować wpływ pandemii na kondycję ich biznesu. Często, to właśnie specjaliści IT stali na czele zmiany w organizacjach. Według raportu Agents of Transformation 2021: The Rise of Full Stack Observability, okres ten przyspieszył trzykrotnie projekty z zakresu cyfrowej transformacji, przyczyniając się do jeszcze większego obciążenia osób odpowiedzialnych za IT. 89% z nich przyznało, że czują się pod ogromną presją w pracy, a dodatkowo 84% stwierdziło, że mają problemy z rozdzieleniem życia prywatnego od zawodowego.

Nowe badanie przeprowadzone przez Cisco AppDynamics wskazuje, że szybka transformacja cyfrowa spowodowała ogromną złożoność pracy w działach IT. Zapytani o kluczowe czynniki wpływające na ich charakter pracy, specjaliści IT wymieniają:

  • Nowy zestaw priorytetów i wyzwań (80% odpowiedzi).
  • Rozproszenie technologii oraz mozaikę starszych systemów i rozwiązań chmurowych (78%).
  • Przyspieszenie w kierunku chmury (77%).
  • Mnogość działających niezależnie rozwiązań monitorujących (74%).

Wzrost złożoności procesów i systemów IT znacząco zwiększył również ilość generowanych danych, począwszy od aplikacji, poprzez infrastrukturę, aż po sieć i zabezpieczenia:

  • 85% specjalistów IT twierdzi, że szybkie uzyskanie istotnych informacji, w zalewie
    stale rosnącej ilości danych, w celu zidentyfikowania pierwotnych przyczyn problemów z wydajnością będzie stanowić poważne wyzwanie w nadchodzącym roku.
  • 75% ankietowanych stwierdziło, że już teraz ma trudności z zarządzaniem przytłaczającą ilością danych.

Dlatego też coraz częściej specjaliści IT poszukują ujednoliconego rozwiązania, które umożliwi lepszą widoczność całego środowiska IT w czasie rzeczywistym:

  • 95% specjalistów IT, którzy wzięli udział w badaniu twierdzi, że widoczność całego środowiska IT jest niezwykle istotna.
  • 96% wskazuje na negatywne konsekwencje braku widoczności i wglądu w cały stos technologiczny.

Podczas gdy większość osób odpowiedzialnych za technologię przyznaje, że zdolność do monitorowania środowiska IT jest ważna, aż 92% twierdzi, że umiejętność powiązania wydajności technologii z czynnikami biznesowymi, takimi jak doświadczenie klienta, transakcje sprzedaży czy przychody, będzie kluczowa w ciągu najbliższego roku. Ponadto, prawie trzy czwarte (73%) respondentów obawia się, że brak zdolności powiązania wydajności IT z wydajnością biznesową będzie miała negatywny wpływ na ich działalność w 2021 roku. Z kolei 96% przyznaje, że umiejętne połączenie wglądu w całe środowisko w czasie rzeczywistym z wynikami biznesowymi będzie niezbędna do zapewnienia najwyższej klasy doświadczeń cyfrowych i przyspieszenia cyfrowej transformacji.

Standardowe podejście do monitoringu całej infrastruktury informatycznej wiąże się z potrzebą analizy ogromnych ilości danych telemetrycznych. Specjaliści IT zdają sobie sprawę, że muszą przede wszystkim obserwować to, co ma znaczenie, stosując filtr „biznesowy”, dzięki czemu mogą szybko zlokalizować najbardziej istotne informacje i na ich podstawie podjąć odpowiednie działania.

Z raportu Cisco AppDynamics wynika również, że specjaliści odpowiedzialni za IT są w pełni świadomi, że mierzenie wydajności systemów IT musi być osadzone w odpowiednim kontekście danych biznesowych i w czasie rzeczywistym. Mimo to, dwie trzecie z nich (66%) nie dysponuje potrzebnymi zasobami i wsparciem w tej materii. Z kolei 96% wskazuje na co najmniej jedną barierę, którą ich organizacja musi pokonać, by przyjąć to nowe podejście.

Najnowsza odsłona serii badań AppDynamics Agents of Transformation jest dostępna tutaj.

Dostęp do bezpłatnego oprogramowania AppDynamics i wsparcia w ramach programu COVID-19 Project Assist.

Metodologia badań

Aby lepiej zrozumieć wyzwania przed jakimi stoją specjaliści IT w 2021 roku oraz ocenić celowość i konieczność ciągłego monitorowania całej infrastruktury w kontekście biznesowym, Cisco AppDynamics przeprowadziło kompleksowe globalne badanie, w którym wzięli udział zarówno specjaliści na poziomie zarządu i CIO, jak również przedstawiciele kierownictwa IT wyższego i średniego szczebla.

Wyniki badania opracowano na podstawie wywiadów z 1050 specjalistami IT w organizacjach o obrotach co najmniej 500 milionów USD. Wywiady przeprowadzono w 11 krajach: Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Indiach, Japonii, Rosji, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Respondenci pochodzą z różnych branż, w tym IT, usług finansowych, handlu detalicznego, sektora publicznego, produkcji i motoryzacji oraz mediów i komunikacji. Wszystkie badania zostały przeprowadzone przez Insight Avenue w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r.


Źródło: Dfusion

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Rynek oprogramowania i IT broni się przed pandemią [RAPORT]

IT software

W czasie kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 branża oprogramowania i usług IT okazała się być jednym z sektorów najbardziej odpornych na załamanie gospodarcze – wynika z raportu przygotowanego przez ekonomistów Banku Pekao S.A. pt. „Oprogramowanie i usługi IT. Charakterystyka branży, perspektywy rozwojowe, główne obszary”. Nagłe przeniesienie części życia zawodowego i prywatnego do kanałów zdalnych przyspieszyło proces transformacji cyfrowej, a istotną rolę odegrał w tym również wzmożony popyt na rozrywkę domową.

Wg firmy analitycznej Gartner globalny rynek IT w 2019 r. był warty nieco ponad 2,4 bln USD. W latach 2012‑19 rósł on średnio w tempie 3,4%. Większość przyrostu została wygenerowana w ostatnich 3-4 latach, a dynamika zapotrzebowania na IT we współczesnych gospodarkach utrzymywała się na poziomie CAGR 6,5%. Pandemia wprawdzie istotnie spowolniła dotychczasowy rozwój globalnego rynku (ok. 10% spadek wartości w 2020 roku), lecz oczekiwane szybkie i płynne odbicie w tym sektorze powinno pozwolić na powrót do wolumenu sprzed kryzysu już w perspektywie 2022 roku.

W Polsce branża IT generuje przychody rzędu 85 mld złotych (nie licząc obrotów mikrofirm). Na sektor oprogramowania i usług IT przypada ok. 55 mld zł, stanowiące ok. 2/3 całej branży informatycznej w naszym kraju. Udział ten systematycznie rośnie i zmierza do wartości powyżej 70%. Segment oprogramowania i usług IT charakteryzował się w ostatnich latach szczególnie dynamicznym tempem rozwoju, przekraczającym 12% średniorocznie. To jeden z najlepszych wyników sektorowych, dwa razy lepszy od średniej dla polskiej gospodarki w tym samym czasie.

Pomimo dynamicznego wzrostu w ostatnich latach obecny rozmiar branży IT plasuje Polskę w gronie europejskich średniaków. Barierą jest wciąż niski poziom rozwoju krajowego rynku informatycznego – nasz kraj zajmuje odległe lokaty w większości rankingów mierzących poziom cyfryzacji zarówno gospodarki, jak i usług publicznych. Odsetek przedsiębiorstw stosujących rozwiązania IT wypada dobrze tylko w zakresie dużych firm korzystających z podstawowych produktów (np. ERP, CRM). Bardzo niskie jest natomiast wykorzystanie bardziej zaawansowanych rozwiązań (takich jak np. cloud computing), a luka w tym zakresie w stosunku do innych krajów UE widoczna jest zwłaszcza w sektorze MŚP. Te same czynniki decydują jednak o dużym potencjale rozwojowym branży w kolejnych latach, w których cyfryzacja gospodarki, także pod wpływem efektów pandemii, powinna nabierać tempa.

Polski sektor IT cechuje dodatkowo rosnąca aktywność w obszarze fuzji i przejęć, co wynika z jego atrakcyjności oraz trendów przychodzących z USA, takich jak ogromne inwestycje w Big Techy i start up’y technologiczne. Epidemia COVID-19 tylko wzmocniła to zainteresowanie z racji dużej odporności branży na kryzys. Według danych Mergermarket, w ostatnich latach w Polsce liczba transakcji zwiększyła się około dwukrotnie, a ich wartość co najmniej kilkukrotnie. W kolejnych latach należy się spodziewać dalszego wzrostu w tym zakresie.

Kamil Zduniuk, Ekspert Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. i autor raportu

POBIERZ PEŁNY RAPORT OPROGRAMOWANIE I USŁUGI IT 


Źródło: Informacja Prasowa Banku Pekao SA

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF