Niewielki spadek nastrojów konsumentów w kwietniu

konsumenci

Kwietniowy odczyt wskaźnika nastrojów konsumenckich, pomimo niewielkiego spadku, wskazuje na stabilizację klimatu konsumenckiego w Polsce.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w kwietniu -11 i był o 1,2 p.p. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W kwietniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

 • nastąpił wzrost ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,6 p.p., z poziomu -11,4 do -9,8;
 • nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 3,9 p.p., z poziomu 0 do -3,9;
 • nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 1,6 p.p., z poziomu -34,5 do -36,1;
 • nastąpił spadek skłonności do zakupów – spadek o 0,8 p.p., z poziomu -6,7 do 5,9.

Informacje o badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 9-14 kwietnia w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Barometr to syntetyczny indeks oparty na poniższych składowych:

 • Ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego
  • Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak zmieniła się ogólna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego od okresu sprzed 12 miesięcy?
   ODP.: znacznie się poprawiła, trochę się poprawiła, nie zmieniła się, trochę się pogorszyła, znacznie się pogorszyła
 • Ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego
  • Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
   ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy
 • Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju
  • Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
   ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy
 • Skłonność do zakupów
  • Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Czy Pana/i zdaniem suma pieniędzy, którą wydacie Państwo na zakup dóbr trwałego użytku (np. mebli, telewizorów, aut, pralek, komputerów) w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmieni się w stosunku do sumy wydanej na te cele w ciągu minionych 12 miesięcy?
   ODP.: wydamy znacznie więcej, wydamy trochę więcej, wydamy tyle samo, wydamy nieco mniej, wydamy zdecydowanie mniej
Barometr Nastrojów Konsumenckich
Źródło: Gfk

Źródło: GfK

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF