...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

E-commerce Insights i ResponseCon – GetResponse ogłasza serię konferencji w Polsce i USA

GetResponse, polski dostawca usług email marketingowych i marketing automation, rozpoczyna wyjątkowy cykl prelekcji i certyfikowanych warsztatów w największych miastach w Stanach Zjednoczonych.

Roadshow ResponseCon 2017 rozpocznie się 17 października w Bostonie, a zakończy 26 października
w Austin w Teksasie. Serię jesiennych spotkań marki zwieńczy E-commerce Insights – konferencja w Warszawie, w całości poświęcona najnowszym trendom i technologiom w e-handlu.

ResponseCon: 4 miasta, 9 dni, 700+ uczestników
ResponseCon to cykl dwudniowych spotkań w największych amerykańskich miastach: Bostonie, Denver, San Diego oraz Austin. W wydarzeniu udział wezmą światowej sławy prelegenci i praktycy marketingu, m.in.:

  • Szymon Grabowski – CEO GetResponse
  • Jamie Turner – komentator CNN, CEO agencji Sixty obsługującej takie marki jak Coca Cola czy Holiday Inn
  • Michael Brenner ­– CEO agencji content marketingowej Marketing Insider Group
  • Peep Laja – ekspert do spraw konwersji, CEO Conversion XL

Konferencjom towarzyszyć będą spotkania z dziennikarzami oraz certyfikowane szkolenia
z zakresu email marketingu i marketing automation
. W sumie w ramach ResponseCon odbędzie się 8 warsztatów, 14 prelekcji i 4 angażujące panele dyskusyjne, a w spotkaniach udział weźmie ponad 700 uczestników.

GetResponse dla e-commerce

Marka organizuje podobne wydarzenie również w Warszawie. 14 listopada w Centrum Konferencyjnym Kopernik odbędzie się E-commerce Insights – jednodniowe spotkanie skierowane do pasjonatów i profesjonalistów branży online.

Podczas konferencji swoim doświadczeniem podzielą się reprezentanci takich marek jak m.in. Google, Allegro czy Carrefour. Prelegenci omówią konkretne case studies, wskażą najskuteczniejsze rozwiązania digitalowe oraz wyjaśnią, jak nowe przepisy RODO wpłyną na branżę e-commerce.

Uczestnicy będą mogli również odbyć indywidualne konsultacje z ekspertami, którzy krok po kroku pokażą, jak z pomocą narzędzi GetResponse usprawnić realizacje strategii sklepów online.

Bilety na konferencję E-commerce Insights można nabyć w promocyjnej cenie do końca września,
a klienci GetResponse mogą liczyć na 50% zniżkę. Ze szczegółowym cennikiem i programem konferencji można zapoznać się na stronie wydarzenia.

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs jest organizowany pod nazwą „E-commerce insights – wejściówki dla czytelników”  i jest zwany dalej: “Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest B90 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok.9,  00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000667826.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na witrynie internetowej Brief.pl oraz facebookowym profilu „Brief.pl”.
4. Konkurs rozpocznie się dnia 19 października 2017 r. i zakończy  31 października 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 listopada 2017.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Nagrodą w Konkursie jest: 3 wejściówki na konferencję E-commerce insights.
2. Zdobywcę nagrody w Konkursie wyłoni Jury, w skład którego wejdą redaktorzy Brief.pl.
3. Zadaniem Uczestników jest:

Dołączenie do newslettera brief.pl

Odpowiedź na pytanie: ​​Jaki​​ jest​​ Twoim ​​zdaniem ​​najciekawszy​​ trend ​​w ​​komunikacji marketingowej​​ w​​ 2017​​ roku? ​​Przekonaj ​​nas ​​w ​​3​​zdaniach​,​​ o​​ tym,​​ że ​​Twoja ​​propozycja ​​jest najciekawsza!

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojej odpowiedzi na publicznym profilu Brief.pl. 
4. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 odpowiedź. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi w sposób określony w niniejszym regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedź nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zgody na publikację. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
2. Jury wyłoni zdobywcę nagrody wybierając spośród nadesłanych odpowiedzi te, które są najbardziej kreatywne i pomysłowe. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w prywatnej wiadomości, jak również jego imię i pierwsza litera nazwiska zostaną ujawnione na publicznym profilu magazynu Brief, dzień po zakończeniu Konkursu.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane osobowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
6. Przekazanie nagrody nastąpi drogą odbioru osobistego w redakcji brief.pl.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez B90 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58. lok 9, 00-545, Warszawa, numer KRS 0000667826 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 
2. B90 Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie B90 Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do B90 Sp. z o.o. na piśmie. 
3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska. 

REKLAMACJE

1.Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 3 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd. 
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://brief.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.
7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fanpage na portalu Facebook.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF