...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Konkurs SeaZone Music&Conference

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest pięć pojedynczych wejściówek na wydarzenie SeaZone Music & Conference, mające miejsce w dniach 9-11 czerwca w Sopocie. Podczas konferencji ponad 100 prelegentów z kraju i ze świata będzie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w trakcie kilkudziesięciu prelekcji, seminariów, warsztatów i paneli dyskusyjnych.

Zadanie konkursowe:

Prześlij na adres konkurs@brief.pl odpowiedź na pytanie konkursowe:

Który z założycieli Winter Music Conference będzie obecny w gronie prelegentów konferencji SeaZone?

Do wygrania pięć pojedynczych wejściówek na konferencję SeaZone. Odpowiedź należy przesłać na adres konkurs@brief.pl do godz. 12.00 dnia 18 kwietnia 2016 roku, wpisując w tytule maila: „Konkurs SeaZone”. Zwycięzców ogłosimy 19 kwietnia. 

 

Więcej informacji o SeaZone Music&Conference

 

::

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs SeaZone Music&Conference” i jest zwany dalej: „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest B4P Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok. 2, 00-775 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000494092.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na Facebookowym profilu magazynu Brief.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 14 kwietnia 2016 i zakończy dnia 18 kwietnia 2016 roku (o godzinie 12.00). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 19 kwietnia 2016 roku.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest/zostanie Fanem profilu magazynu Brief na Facebooku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu magazynu Brief i tym samym zyskała status Fana. 

2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Nagrodą jest pięć pojedynczych zaproszeń na konferencję SeaZone, która odbędzie się 9-11 czerwca 2016 w Sopocie.

2. Zdobywcę nagrody w Konkursie wyłoni Jury, w skład którego wejdą redaktorzy magazynu „Brief”.

3. Zadaniem Uczestników jest przesłanie na adres konkurs@brief.pl  Odpowiedź należy przesłać na adres konkurs@brief.pl do godz. 12.00 dnia 18 kwietnia 2016 roku, wpisująć w tytule maila „Konkurs SeaZone Music&Conference”

4.Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojej odpowiedzi na publicznym profilu magazynu Brief.

5. Wygrywa pierwszych pięć osób, które prześlą poprawną odpowiedź.

6. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w prywatnej wiadomości, jak również jego imię i pierwsza litera nazwiska zostaną ujawnione na publicznym profilu magazynu Brief, w dniu zakończenia Konkursu.

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 1 (jednego) dnia od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Z 2000 r., Nr 14, poz.176).

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez B4P Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok. 2, 00-755 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000494092. dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2. B4P Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie B4P Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do B4P Sp. z o.o. na piśmie.

3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

§ 5

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 1 dnia od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 1 dnia roboczego od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://brief.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.

7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fan page na portalu Facebook.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF