...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Badania kompetencji jako wsparcie procesów rekrutacji

Badanie kompetencji to cenne źródło informacji o pracownikach, jak i potencjalnych kandydatach do pracy. Przeprowadzenie badania pozwala na uzyskanie wiedzy, która z kolei pozwala na efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim. Oceniając wiedzę, umiejętności oraz postawy pracowników na wybranych stanowiskach pracy można uzyskać szczegółowy bilans kompetencji. Przy wykonywaniu badań kompetencji warto skorzystać z szerokich możliwości co do […]

Badanie kompetencji to cenne źródło informacji o pracownikach, jak i potencjalnych kandydatach do pracy. Przeprowadzenie badania pozwala na uzyskanie wiedzy, która z kolei pozwala na efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim. Oceniając wiedzę, umiejętności oraz postawy pracowników na wybranych stanowiskach pracy można uzyskać szczegółowy bilans kompetencji. Przy wykonywaniu badań kompetencji warto skorzystać z szerokich możliwości co do samych testów. Można przeprowadzić test w podziale na:
-test osobowości,
-test zdolności poznawczych,
-test wykonawczy,
-test mierzący inteligencję emocjonalną,
-test odporności na stres,
-test styli relacyjnych,
-test styli behawioralnych,
-test ról zespołowychCzęsto przy tego typu wywiadach stosuje się również:
– wywiady autobiograficzne,
– wywiady behawioralne,
– wywiady kompetencyjne.

Bardzo popularną metodą jest też zbieranie opinii wśród osób współdziałających z osobą poddawaną badaniu. W tym celu najczęściej stosuje się metodę 360 stopni i  jej różne odmiany, jak metodę 180 stopni czy metodę 270 stopni. Efektem badania kompetencji jest poznanie kompetencji względem oczekiwań, jakie stawia firma przed pracownikiem. Na tej podstawie można budować motywację, rozwój umiejętności i potrzebnej wiedzy u pracownika.

Pracodawca ocenia pracownika przez pryzmat jego wiedzy teoretycznej, praktycznej, cech osobowości oraz postaw. Tak więc jest to mix zasobów, które pracownik zdobywa przez całe życie, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. Kompetencje możemy podzielić na twarde (techniczne) i miękkie (cechy charakteru, przekonania, postawy). Celem badania kompetencji w przedsiębiorstwie jest:
-weryfikacja zasobów kompetencyjnych w przedsiębiorstwie,
-poszukiwanie i zarządzanie talentami,
-zarządzanie potencjałami pracowników oraz zespołów projektowych,
-budowanie i nadzorowanie rozwoju zawodowego podwładnych,
-optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Badanie Ról Zespołowych

Badanie Ról Zespołowych to odpowiedź na potrzeby współczesnego biznesu. Przeprowadzenie badania pozwala ocenę talentów we współpracy zespołowej wśród badanych kandydatów i pracowników. W każdej profesjonalnej firmie konieczne jest zbudowanie efektywnej współpracy, a także dbanie o ciągły jej rozwój pomiędzy członkami zespołu. Badanie ról zespołowych jest niezbędne, by zbudować profesjonalny zespół, który osiągać będzie sukcesy. Pełna automatyzacja procesu to przede wszystkim szybki wynik (w kilka minut), stąd też jest to bardzo poszukiwane narzędzie przez działy HR, jak i osoby zarządzające zespołami projektowymi.

Efekty zespół – sukces rekrutacji

Przeprowadzenie badania pozwala stworzyć zespół, który dzięki efektywnej współpracy jego członków osiąga wymierne sukcesy dla przedsiębiorstwa. Budowa dynamicznych i odpowiedzialnych zespołów w realizowanych projektach pozwala na stworzenie przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstwa. Podnoszenie skuteczności i zarządzania to czynnik, który wpływa na wzrost organizacji i jej przychody. Zapotrzebowanie na konkretnych pracowników na stanowiska – stanowi klucz do budowy profesjonalnej organizacji, w odróżnieniu od często występującego jeszcze podejścia tworzenia zespołów pod pracowników.

Badanie Ról Zespołowych to jedna z możliwości Badania Kompetencji. Pozwala na stworzenie zespołu specjalistów tworzących między sobą synergię współdziałania. Badanie pozwala dobrać kandydata, który pokocha swoją pracę uwalniając jego naturalny potencjał i uwzględniając posiadany styl współpracy.

Role pracowników w organizacji dzielą się na trzy dominujące typy:
-intelektualne,
-zadaniowe,
-socjalne.

Jakie osoby warto mieć w zespole?

Po wykonaniu Badania Kompetencji do określenia ról zespołowych wiadomo już jakie niezbędne cechy kandydata lub pracownika będą przydatne na oferowanym stanowisku pracy. Wskazanie mocnych i słabych stron pracownika pozwala na określenie jego roli. Przeprowadzenie badania pozwala na wyselekcjonowanie pracowników zarówno na stanowiska kreatywne, analityczne, organizacyjne (zarządzające). W trakcie przeprowadzania tych testów wyłaniają się także naturalni liderzy, profesjonaliści w danych dziedzinach oraz kreatywne osobowości poszukujące nowych rozwiązań dla usprawnienia i rozwoju przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące z zastosowania testów kompetencji:

Dzięki testom kompetencji zawodowych możliwe są pomiary:
– wiedzy i umiejętności – to przede wszystkim kwestie związane z zachowaniami takimi jak: umiejętności autoprezentacji, komunikowanie się, perswazja,
– uzdolnień i talentów – by zmierzyć cechy, które wpływają na wykorzystanie przez daną osobę użycie czynności ponad standard,
– preferencji i zainteresowań zawodowych – pozwalają na określenie kierunków zawodowych, w których można daną osobę kierować. Wynik pozwala określić obszary zainteresowań konkretnej jednostki z uwzględnieniem konkretnych rodzajów sytuacji bądź środowiska pracy,
– predyspozycji zawodowych – pozwalają na pomiar poziomu wrodzonych skłonności danej osoby do wykonywania określonego zawodu,
– osobowości – pomiar zakłada weryfikację zestawu cech, które umożliwiają pokazanie każdej osoby z różnym poziomem tych cech.

Podsumowując korzyści:

-mniejsza liczba rozmów kwalifikacyjnych dzięki wcześniejszej selekcji,
-oszczędność czasu i finansów przeznaczonych na proces rekrutacji,
-możliwość prowadzenia rekrutacji na odległość dzięki interaktywnej formie testu,
-redukcja kosztów zarówno tych związanych z zatrudnieniem nieodpowiednich pracowników, jak i tych ze zatrudnieniem kolejnych osób do przeprowadzania testów,
-poznanie kandydata przez analizę posiadanych umiejętności,
-korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i kandydata.

Dzięki testom behawioralnym możliwe jest oszacowanie modelu osobowości i zachowań dzięki analizie psychologicznej. Weryfikacja kandydatów w procesie rekrutacyjnym usprawnia możliwość wyboru pożądanego pracownika na określone stanowisko w firmie. W trakcie przeprowadzane testu pracodawca poznaje możliwości kandydata. W oparciu o uzyskane wyniki pracodawca może proponować stanowisko, które najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom oraz umiejętnościom.

Źródło: https://www.biostat.com.pl/badania-kompetencji.php

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat