...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Dzień Technologii Cyfrowych 2021: Państwa UE zobowiązują się do realizacji najważniejszych inicjatyw w ramach cyfrowej dekady Europy

Dzień technologii Cyfrowych

Ministrowie reprezentujący państwa członkowskie UE podpisali w piątek trzy deklaracje mające przyspieszyć zieloną i cyfrową transformację Europy oraz przyczynić się do realizacji wizji i celów cyfrowej dekady Europy.

Podpisane w ramach Dnia Technologii Cyfrowych 2021 zobowiązania dotyczą: wspierania międzynarodowej łączności, zachęcania do wprowadzania czystych technologii cyfrowych oraz poprawy otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw typu start-up i scale-up.

Nowe, podjęte dziś zobowiązania wzmacniają nasze wspólne ambicje w zakresie ukierunkowanego na człowieka podejścia do cyfryzacji. Szereg państw członkowskich podpisało dzisiaj wspólne deklaracje, dzięki czemu skonsolidowaliśmy nasze zobowiązania w trzech obszarach, do których należą: łączność, przedsiębiorstwa typu start-up i czyste technologie cyfrowe. Wzmacnia to nasze ambicje stworzenia Europy, która byłaby bardziej konkurencyjna, sprzyjająca włączeniu społecznemu i ekologiczne.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej

W czwartej edycji Dnia Technologii Cyfrowych, której gospodarzem była Komisja i portugalska prezydencja Rady, udział wzięli posłowie do Parlamentu Europejskiego, ministrowie z państw członkowskich, przedstawiciele kadry kierowniczej z sektora przemysłu i inne zainteresowane strony. Uczestniczące państwa członkowskie podjęły konkretne zobowiązania w trzech najważniejszych obszarach, do których należą: łączność, przedsiębiorstwa typu start-up i czyste technologie cyfrowe.

W ramach pierwszej z trzech deklaracji dotyczącej łączności, 27 krajów UE zadeklarowało, że Europa wzmocni światowe sieci łączności za pośrednictwem swoich bram danych. Kraje UE zobowiązały się do wzmocnienia łączności między Europą a jej partnerami w Afryce, Azji, krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa i Ameryce Łacińskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na rozbudowę kabli lądowych i podmorskich, systemów satelitarnych i połączeń sieciowych na potrzeby zwiększonej i bezpiecznej wymiany danych. UE, która już teraz posiada wysokie standardy ochrony danych i wysokiej jakości łączność wewnętrzną, poprzez udoskonalenie światowych sieci łączności może stać się globalnym, bezpiecznym i sprawnym ośrodkiem przetwarzania danych.

25 krajów europejskich podpisało też deklarację w sprawie unijnego standardu wspierania start-upów (ang. EU Startup Nations Standard) której celem jest zapewnienie, by wszystkie europejskie przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up korzystały z najlepszych praktyk przyjętych przez skuteczne ekosystemy start-upów. W tym celu Komisja Europejska, wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami z sektora przemysłu, określiła szereg najlepszych praktyk, które przyczyniają się do stworzenia środowiska sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu.

Do praktyk tych należy rozpatrywanie wniosków wizowych utalentowanych osób z państw trzecich, korzystne traktowanie podatkowe opcji na akcje oraz podniesienie poziomu i różnorodności kapitału prywatnego. Ma to na celu sprawienie, by praktyki te stały się ogólną zasadą, o podstawowym znaczeniu dla przejścia UE na zrównoważoną, cyfrową i odporną gospodarkę.

Deklarację w sprawie zielonej i cyfrowej transformacji UE (ang. A Green and Digital Transformation of the EU) podpisało 26 krajów europejskich. Jej celem jest przyspieszenie stosowania ekologicznych technologii cyfrowych z korzyścią dla środowiska. Państwa członkowskie będą współpracowały na rzecz przyspieszenia wdrażania i rozwoju zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak 5G i 6G, światłowody, obliczenia wielkiej skali oraz internet rzeczy, ponieważ technologie te stanowią główne rozwiązania służące osiągnięciu neutralności klimatycznej i stymulowaniu zielonej i cyfrowej transformacji w priorytetowych obszarach, takich jak energetyka, transport, produkcja, sektor rolno-spożywczy i budownictwo.

Inne obszary działania obejmują wspieranie zielonej chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji (AI) i technologii blockchain, a także zrównoważonego sprzętu, zielonych zamówień publicznych, wsparcia dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP z sektora zielonej technologii.

W 2021 r. odbyła się czwarta edycja Dnia Technologii Cyfrowych. Poprzednia edycja, zorganizowana w 2019 r., koncentrowała się na inteligentnym i zrównoważonym rolnictwie, cyfryzacji dziedzictwa kulturowego oraz zachęcaniu kobiet do udziału w sektorze cyfrowym i technologicznym. Od tego czasu poczyniono znaczne postępy w realizacji tych inicjatyw.


Źródło: PAP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF