...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Konkurs „W poszukiwaniu internetowych twórców”

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać udział w warsztatach dla blogerów i twórców wideo oraz udział w uroczystej Gali Twórców 2015 wieńczącej XI edycję konkursu „Gala Twórców - Blog Roku i Video Roku”, które odbędą się w piątek, 18 marca w Warszawie.

UWAGA!

Redakcja magazynu „Brief” wyłoniła zwycięzcę konkursu „W poszukiwaniu internetowych twórców”. Na warsztaty i uroczystą galę wybierze się Marta. A oto zwycięska odpowiedź:

„Długo zastanawiałam się, jaką odpowiedź udzielić na pytanie jakie zadaliście.
Egoistycznie napiszę, że dzięki temu konkursowi odkryłam siebie.
Niech między nami zostanie ta odpowiedź ale to prawda, która zostanie ze mną na długo.
Bałam się zgłoszenia swojego bloga do tego konkursu.
Namówiona przez znajome postanowiłam spróbować.
Szyję, tworzę, prowadzę warsztaty dla dzieci no i piszę bloga więc dlaczego nie spróbować.
Nie zgadniecie jakie było moje zdziwienie, gdy po pierwszych 12 godzinach głosowania zajęłam czwarte miejsce! Wtedy coś we mnie pękło. Ja skryta i niepewna osoba zaczęłam walczyć o głosy w konkursie! Zaczęłam opowiadać ludziom co robię, pisałam o tym na FB, pierwszy raz tak chętnie tłumaczyłam wszystkim o czym jest mój blog.
Sąsiedzi, rodzina wszyscy dowiedzieli się o istnieniu domowej manufaktury Noszki.
W głosowaniu zajęłam 9 miejsce w kategorii pasje i zainteresowania.
Dzięki mojej odwadze i dzięki temu, że tak bardzo uwierzyłam w mój startup.
Po głosowaniu sms nie przestaję wierzyć w moc warsztatów dla dzieci, w to co szyję i piszę na blogu.

Dlaczego chciałabym wygrać zaproszenie?
Bo jedną nogą już tam byłam i tak bardzo chciałabym zobaczyć tych wszystkich ludzi, którzy podobnie jak ja zmienili swoje życie właśnie dzięki blogowaniu :)””

::

16 marca 2016 roku, o godz. 12.00 zakończył się etap zgłoszeń. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Aktualnie redakcja „Briefu” debatuje nad przesłanymi odpowiedziami i jeszcze dziś ogłosimy zwycięzcę.

::

Zadanie konkursowe: wymień jednego twórcę, którego odkryłeś dzięki tegorocznej edycji konkursu Gala Twórców – Blog Roku i Video Roku i krótko uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy przesłać na adres konkurs@brief.pl do godz. 12.00 dnia 16 marca 2016 roku, w tytule maila wpisując: Konkurs „W poszukiwaniu internetowych twórców”.

Zwycięzcę ogłosimy 16 marca.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „W poszukiwaniu internetowych twórców” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest B4P Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok. 2, 00-755 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000494092.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na Facebookowym profilu magazynu Brief.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 15 marca 2016 i zakończy dnia 16 marca 2016 roku (o godzinie 12.00). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 16 marca 2016 roku.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest/zostanie Fanem profilu magazynu Brief na Facebooku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu magazynu Brief i tym samym zyskała status Fana.

2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3
NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.  Nagrodą jest jednoosobowe zaproszenie do udziała w warsztatach dla blogerów i twórców wideo oraz udział w uroczystej Gali Twórców 2015 wieńczącej XI edycję konkursu „Gala Twórców – Blog Roku i Video Roku”, które odbędą się w piątek, 18 marca w Warszawie.

2. Zdobywcę nagrody w Konkursie wyłoni Jury, w skład którego wejdą redaktorzy magazynu Brief.

3. Zadaniem Uczestników jest wymienienie jednego twórcy, którego odkryli dzięki tegorocznej edycji konkursu „Gala Twórców – Blog Roku i Video Roku” i krótkie uzasadnienie swojego wyboru.

4.Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojej odpowiedzi na publicznym profilu magazynu Brief.

5. Jury wyłoni zdobywcę nagrody wybierając najbardziej kreatywną odpowiedź.

6. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w prywatnej wiadomości, jak również jego imię i pierwsza litera nazwiska zostaną ujawnione na publicznym profilu magazynu Brief, w dniu zakończenia Konkursu.

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 1 (jednego) dnia od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Z 2000 r., Nr 14, poz.176).

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez B4P Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok. 2, 00-755 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000494092. dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2. B4P Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie B4P Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do B4P Sp. z o.o. na piśmie.

3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

 

§ 5
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 1 dnia od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 1 dnia roboczego od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://brief.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.

7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fan page na portalu Facebook.

 ::

Foto: Fotolia

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF