...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nowe wyzwania dla ochrony własności intelektualnej

26 kwietnia br. z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej odbędzie się konferencja „Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej - znaki towarowe w czasach hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów” organizowana przez Urząd Patentowy RP. O innowacyjności, edukacji, wpływie na gospodarkę i zmianach w zakresie rozpatrywania wniosków opowiada dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego.

Jakim zagadnieniom poświęcona będzie najbliższa konferencja organizowana przez Urząd Patentowy RP pt. „Wyzwania  dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej”?  

Konferencja ma na celu zdefiniowanie obszarów w jakich prawo własności intelektualnej wchodzi w interakcję z elektronicznym środowiskiem informacyjnym oraz w jaki sposób ochrona własności intelektualnej powinna funkcjonować w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji gospodarki. Problematyka ta staje się coraz bardziej znacząca ze względu na potrzebę ochrony różnych form własności intelektualnej w otoczeniu nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych,  które często nie poddają się tradycyjnym sposobom regulacji prawnej. Obecnie coraz bardziej oczywiste staje się stworzenie zupełnie nowej sfery porządku legislacyjnego uwzględniającego np. ponadnarodowy charakter sieci elektronicznych, istnienie wirtualnego obrotu gospodarczego, szybkość rozprzestrzeniania informacji, niematerialny charakter usług świadczonych za pośrednictwem internetu oraz wiele innych okoliczności zasadniczo zmieniających postać światowej gospodarki. 

 
Jakie istotne zmiany zostały ostatnio wprowadzone w zakresie rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych?   
Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, która obowiązuje od 15 kwietnia 2016 roku, wprowadza zmianę systemu rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń znaków towarowych z dotychczasowego systemu badawczego na system sprzeciwowy. Zmiana spowoduje przede wszystkim istotne skrócenie czasu procedury: rejestracja znaku towarowego w nowym systemie nastąpi w terminie co najmniej o połowę krótszym. Jest to bez wątpienia jedna z najistotniejszych zalet nowego systemu. Okres oczekiwania na uzyskanie prawa wyłącznego ma zasadnicze znaczenie dla ochrony interesów przedsiębiorców na dynamicznie zmieniającym się rynku. Ich konkurencyjność zależy od szybkości wprowadzania do obrotu nowych produktów oznaczanych chronionymi znakami towarowymi. Ponadto, w dotychczasowym systemie, Urząd Patentowy RP dokonywał pełnego badania zdolności rejestracyjnej zgłoszonych oznaczeń. Ocena była przeprowadzana zarówno pod względem realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego, którą jest jego funkcja odróżniająca (przesłanki bezwzględne), oraz podobieństwa do wcześniej zarejestrowanych znaków zarówno na terenie RP jak i UE (przesłanki względne). W nowym systemie, Urząd Patentowy RP nie będzie weryfikował zgłoszenia pod kątem przesłanek względnych. Kwestia podobieństwa ze znakami wcześniejszymi może natomiast stanowić podstawę wniesienia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Niemniej Urząd będzie dalej dokonywał oceny przesłanek bezwzględnych zgłoszonego oznaczenia. Tym samym, nie będzie udzielane prawo ochronne na oznaczenia, które m.in. nie mogą być znakiem towarowym, nie nadają się do odróżniania towarów, a także są sprzeczne z porządkiem publicznym lub posiadają mylący charakter.

Czym różnią się znaki towarowe od wzorów przemysłowych?

 
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Najczęściej występującymi formami są oznaczenia słowne (wyraz, zdanie, slogan), słowno-graficzne (oznaczenia, w których występują zarówno elementy słowne, jak i graficzne) i graficzne (rysunki, ornamenty). Obok wymienionych wcześniej form występują także znaki towarowe przestrzenne oraz melodia lub sygnał dźwiękowy. Wzorem przemysłowym jest natomiast nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał oraz przez jego ornamentację. Z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wynika, że jako wzór przemysłowy można chronić jedynie wygląd zewnętrzny wytworu, nie zaś sam produkt. Zatem cechy techniczne lub użytkowe nie będą miały żadnego wpływu na zdolność rejestracyjną danego wzoru i nie będą objęte ochroną. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie komplementarnej ochrony polegającej na udzieleniu praw chroniących cechy wytworu zarówno w kategorii znaku towarowego, jak i wzoru przemysłowego.  

Jakie znaczenie dla rozwoju nowoczesnej gospodarki ma ochrona własności intelektualnej?

Zgodnie z ostatnimi opracowaniami Światowej Organizacji Handlu, w najbliższych latach około 80 proc. wartości światowego handlu związane będzie bezpośrednio z własnością intelektualną, podczas gdy na pozostałe 20 proc. przypadać będą usługi i towary, których wprowadzenie na rynek wiąże się również z korzystaniem z własności intelektualnej, w węższym lub szerszym zakresie. Już sam ten wskaźnik pokazuje, jak bardzo wzrasta we współczesnym świecie znaczenie własności intelektualnej, określanej również jako „dobra niematerialne”. Również badania i raporty Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazują, że własność intelektualna ma bezpośredni związek z dobrobytem każdego państwa. W tym kontekście prawa własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, stały się jednym z filarów globalnych i krajowych rynków oraz gospodarki opartej na wiedzy, wyznaczając warunki i kierunki ich rozwoju. Odpowiednia ochrona wynalazków przesądza o przewadze rynkowej i sukcesie komercyjnym, a jednocześnie przyczynia się do powstawania kolejnych rozwiązań, decydujących o dalszym postępie naukowo-technicznym.

Dlaczego Urząd Patentowy przywiązuje tak duże znaczenie do działalności edukacyjnej?

Kluczowym aspektem tworzenia ekosystemu innowacji w gospodarce jest kształtowanie świadomości znaczenia własności intelektualnej, w tym szczególnie przemysłowej. Oznacza to stałe podnoszenie społecznej kultury pod tym względem. Edukacja jest jednak działaniem długofalowym, a jej cel – ukształtowanie w społeczeństwie takich postaw, jak kreatywność, proinnowacyjność, ochrona własnej twórczości i poszanowanie praw osób trzecich wymaga stałej pracy w zróżnicowanych formach. Istotnym osiągnięciem na tym polu jest realizacja przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego inicjatywy Urzędu Patentowego RP i Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, która dotyczy przekazywania wiedzy na temat własności intelektualnej w uczelniach wyższych. Wymóg prowadzenia zajęć z zakresu ochrony własności intelektualnej został już wprowadzony do standardów kształcenia prawie na wszystkich kierunkach studiów. Nie ulega wątpliwości, że zajmując się edukacją, inwestujemy w społeczeństwo pracowników i pracodawców o nastawieniu proinnowacyjnym, od których w przyszłości zależeć będzie finansowanie nakładów na naukę i badania, w konsekwencji wpływających na poziom wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego. Organizowane przez Urząd Patentowy RP konferencje, seminaria, warsztaty i konkursy, także o charakterze międzynarodowym, na temat upowszechniania wiedzy o znaczeniu transferu technologii w gospodarce innowacyjnej, stały się ponadto forum wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz dobrych praktyk przyjętych na świecie.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed systemami ochrony własności przemysłowej? 

Należy podkreślić, że transformacje polityczne i ekonomiczne zachodzące w Europie (integracja, wzmocnienie współpracy gospodarczej, tworzenie wspólnego rynku), stawiają przed systemem patentowym, zarówno krajowym jak i europejskim nowe zagadnienia wymagające rozwiązań na różnych poziomach. Z jednej strony, zgłaszający oczekują od systemu patentowego uproszczenia i skrócenia procedur oraz obniżenia kosztów. Z drugiej strony, głównym zadaniem systemu patentowego jest generowanie korzyści dla gospodarki poprzez stworzenie warunków dla efektywnego korzystania z praw wyłącznych. Jednak, aby tak się stało, konieczne są nie tylko wspomniane zmiany strukturalne, dostosowujące system patentowy do nowych warunków, ale również różnorodne działania mające na celu efektywne wykorzystanie możliwości płynących z ochrony własności przemysłowej. Nabywanie i realizacja praw wyłącznych powinny przede wszystkim umożliwiać przedsiębiorcom skuteczne funkcjonowanie w globalnej gospodarce konkurencyjnej.

                

Więcej informacji o konferencji Urzędu Patentowego RP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF