...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Czy społeczna odpowiedzialność biznesu stała się integralną częścią działań przedsiębiorstw czy to wciąż projekt odkładany na później?

csr

Raport „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” wyraźnie pokazuje, że istnieje konieczność promocji idei CSR i korzyści, w tym również finansowych, dla przedsiębiorców a także pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych. Główne powody zaangażowania firm w działania CSR to chęć wzmocnienia pozytywnego wizerunku a także konieczność wdrażania globalnej strategii organizacji w tym obszarze.

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” zostało przeprowadzone w maju 2018 roku, po raz trzeci. Tegoroczną ankietę, która zawierała ponad 30 pytań, wypełniły 63 przedsiębiorstwa zrzeszone w Izbie. Ponad połowa z nich – 52%, to duże firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Respondenci to głównie prezesi, najwyższa kadra zarządzająca a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań CSR.

„Nasz tegoroczny raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu pokazuje, jakie działania podejmowane są w firmach zrzeszonych w CCIFP, jakie są motywacje do wdrożenia strategii CSR, jakie budżety są przeznaczane na ich realizację a także kto jest beneficjentem prowadzonych projektów. Wyniki tegorocznej ankiety pokazują, że działania CSR są ważne dla większości firm. Uzyskane dane są zbieżne z tymi z lat ubiegłych. Może to wskazywać, na wciąż niewielkie zmiany w podejściu do działań CSR w organizacjach działających na terenie Polski”, – informuje Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP.

CZYNNIKI ROZWOJU CSR W POLSCE

Czynnik, który najbardziej wpływa na rozwój CSR w Polsce, to dzielenie się dobrymi praktykami dużych przedsiębiorstw, które posiadają doświadczenie w dziedzinie CSR – tak uważa 54% ankietowanych. Przedsiębiorcy potwierdzają, że szerzenie wiedzy i dobrych praktyk na temat CSR przez organizacje, podczas spotkań bezpośrednich, jak również przez media, to sposób na promowanie tej idei w naszym kraju – tego zdania jest co drugi ankietowany. Z drugiej strony przedsiębiorcy rozwijają strategie CSR w swoich organizacjach pod wpływem oczekiwań ze strony pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych – jest to motywacja dla 51% firm. 46% respondentów wskazuje również na konieczność dostosowania się do wymogów europejskich.
Rozwój CSR, według 56% przedsiębiorców, powstrzymuje brak wystarczającej wiedzy a także brak środków finansowych na działania w tym obszarze – tak uważa 48% respondentów. Niechęć do wdrażania działań CSR wśród zarządów i dyrekcji zauważa 37% ankietowanych, głównym powodem takiej postawy, według co trzeciego badanego, jest brak przekonania w skuteczność działań CSR.

Powodem zaangażowania w CSR jest dla 67% badanych przedsiębiorców wzmocnienie pozytywnego wizerunku organizacji. Co drugi respondent uważa, że jego firma wdraża strategię CSR z powodu odgórnej polityki na poziomie międzynarodowym. Z drugiej strony, w 38% organizacji jest świadomość korzyści z prowadzenia firmy zgodnie z zasadami CSR. Przedsiębiorcy zauważają również, że działania CSR wpływają na zwiększenie zaufania wśród pracowników – tak uważa 35%, a także wśród klientów – 32% jest tego zdania.

ZARZĄDZANIE CSR W FIRMACH – STRATEGIA, BUDŻET, KORZYŚCI
Wyniki tegorocznego badania CCIFP wskazują, że w 84% przedsiębiorstw w planowanie strategii CSR zaangażowany jest zarząd i dyrekcja. W 40% badanych firm istnieje długofalowa strategia CSR, w 21% roczny lub dwuletni plan. 35% przedsiębiorstw, które wzięły udział w ankiecie, nie ma strategii, działania są realizowane doraźnie w zależności od potrzeb i możliwości. Odpowiedzi na temat budżetu rozkładają się następująco: 29% firm posiada oddzielny budżet CSR, w 24% to budżet wspólny z działaniami PR, w 25% organizacji środki finansowe są przyznawane w zależności od potrzeb.

Korzyści z prowadzonych działań CSR są zauważalne przez przedsiębiorców – 44% dostrzega inne niż finansowe, zaś 17% odnotowuje zyski finansowe. Co trzecia badana firma nie mierzy korzyści z działań CSR, zaś 6% przedsiębiorstw jest zdania, że nie odnotowało żadnych zysków. Raportowanie działań CSR zadeklarowała większość ankietowanych – 56%, spośród nich 10% raportuje działania według certyfikowanych standardów a tylko 5% przeprowadza dodatkowo audyty zewnętrzne.

Działania CSR są komunikowane w większości przedsiębiorstw. Najbardziej popularne platformy to wewnętrzny intranet – 59%, media społecznościowe – 56% i strony internetowe firm – 54%. Blisko połowa – 46% organizacji, komunikuje działania CSR w sposób bezpośredni, podczas konferencji, spotkań, targów. Co czwarta firma – 25%, publikuje raport CSR, który dystrybuuje wśród interesariuszy a co szósta – 17%, nie prowadzi komunikacji w tym obszarze.

„Ponad 80% firm zamierza kontynuować lub wdrożyć nowe działania skierowane do różnych grup interesariuszy, przy czym 84 % ankietowanych deklaruje zaangażowanie Zarządu w planowanie strategii CSR. To bardzo dobra wiadomość dla CSR, niezależnie od wahań w danych szczegółowych, które nie są jednoznacznie rosnące. Podsumowując wyniki tegorocznego Barometru można powiedzieć, że nie tylko wzrasta rola CSR w organizacji, ale również zwiększa się rozumienie potrzeby uwzględnienia różnorodności perspektyw poszczególnych grup interesariuszy”, – komentuje Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna i Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

DZIAŁANIA CSR WOBEC PRACOWNIKÓW, KLIENTÓW, DOSTAWCÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Ankieta CCIFP dokładnie zbadała działania CSR skierowane do czterech grup: klientów, pracowników, dostawców i społeczności lokalnych. Z raportu wynika, że firmy najczęściej prowadzą projekty w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do swoich pracowników – 86% a także klientów – 78%. Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw realizuje też działania skierowane do społeczności lokalnych i dostawców, odpowiednio 68% i 63%.

Najczęściej realizowane działania CSR skierowane do pracowników to dodatkowe świadczenia socjalne – 89%, dbałość o rozwój – 85%, wprowadzenie narzędzi komunikacji wewnętrznej – 83%. Wśród  76% badanych firm wprowadzony został kodeks etyczny i możliwość zgłaszania przez pracowników naruszeń zasad etyki a w 72% organizacji prowadzone jest badanie satysfakcji pracowników. Główne działania skierowane do klientów to wprowadzenie różnych kanałów do wymiany informacji – 73%, transparentność działań – 57% a także wdrażanie systemów usprawniających obsługę klienta – 55% i badanie satysfakcji klientów – 51%. Podstawowe działania CSR skierowane do społeczności lokalnych to wsparcie finansowe i rzeczowe dla stowarzyszeń, szkół – 88% a także działania na rzecz ochrony środowiska – 81%. We współpracy z dostawcami w ramach działań CSR najwięcej firm wprowadziło kryteria/kodeksy współpracy – 78%, na uwagę zwraca też fakt, że 45% firm wdrożyło system ewaluacyjny oceniający przestrzeganie CSR przez dostawców.

„Działania charytatywne są nadal najbardziej popularną formą wsparcia udzielanego społecznościom lokalnym przez firmy. Często jednak nie są one poparte wcześniejszą analizą potrzeb i ograniczają się do jednorazowych akcji. Potwierdzają to wyniki naszego badania, gdyż tylko 28% firm prowadzi dialog z lokalną społecznością i wspólnie z nią opracowuje projekty wsparcia. Rozmowa z interesariuszami powinna natomiast stanowić pierwszy krok w opracowaniu przemyślanej strategii CSR”, – zauważa Mariusz Kielich, Kierownik ds. Komunikacji i PR CCIFP.

Tegoroczna ankieta CCIFP została poszerzona o pytania dotyczące działań Zero Waste. Wprowadzenie w firmie świadomego zużycia papieru, wody i energii, wdrożenia recyklingu, zagospodarowania odpadów a także optymalizacji łańcucha dostaw, zadeklarowało trzech na czterech badanych przedsiębiorców – 75%. Najwięcej firm prowadzi działania Zero Waste w obszarach: papier – 94%, energia – 89% i odpady 79%, zaś najmniej – 26% w obszarze gospodarka o obiegu zamkniętym.

ŚWIADOMOŚĆ CSR U KONSUMENTÓW

Publikacji raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” towarzyszy informacja na temat wyników ankiety Havas Media „Świadomość konsumentów oraz ich oczekiwania w zakresie działań CSR w Polsce”. To badanie metodą CAWI, na próbie 1013 respondentów w wieku ponad 18 lat, przeprowadzone w maju 2018 r. Tegoroczne wyniki pokazują, że konsumenci oczekują od firm, że będą społecznie odpowiedzialne – 69% uważa, że firmy powinny walczyć z niesprawiedliwością społeczną, 68% oczekuje od marek, które kupują, aby odgrywały większą rolą w rozwiązywaniu problemów społecznych, 65% oczekuje zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności. Ponad połowa respondentów – 58%, unika kupowania produktów firm, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko. Konsumenci są świadomi tego, że poprzez swoje decyzje zakupowe mogą realnie wpływać na zmiany na świecie – 32% z nich jest tego zdania, dla 30% taką rolę odgrywają firmy, a dla 22% rządy.

ŚWIADOMOŚĆ CSR KLUCZEM DO ZMIAN

Jak się mają odpowiedzi konsumentów, zbadanych przez Havas Media, do przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej? Ponad połowa ankietowanych firm – 57% przychyla się do stwierdzenia, że kryterium wyboru produktu/usługi przez konsumentów jest podyktowane innymi przesłankami niż działania CSR firm, z czego tylko 17% przedsiębiorców uważa, że konsumenci znają pojęcie CSR. Z kolei 37% ankietowanych uważa, że konsumenci odczuwają działania CSR i mają większe zaufanie do firm prowadzących działania w tym obszarze. Zdania, że konsumenci wiedzą, co to jest CSR i jest to dla nich istotny czynnik w ich decyzjach zakupowych, jest tylko 6% ankietowanych przedsiębiorców zrzeszonych w CCIFP.

Zwiększenie w społeczeństwie świadomości na temat działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, jest niezbędnym czynnikiem do tego, aby przedsiębiorcy za konieczność uznali wprowadzenie w organizacjach długofalowych strategii CSR, które będą skierowane do wszystkich zainteresowanych podmiotów: pracowników, klientów, konsumentów, dostawców a także społeczności lokalnych. Do tego niezbędne są działania mające na celu zbadanie, jak w praktyce wygląda ten niezwykle ważny aspekt a także komunikowanie przez firmy działań CSR.

Pełna wersja badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” jest dostępna do bezpłatnego pobrania, w wersji polskiej i francuskiej, na stronie www.ccifp.pl.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF