DDR5 rewo­lu­cja, ewo­lu­cja a może klapa?

652

Zmiany na rynku pod­ze­spo­łów kom­pu­te­ro­wych obser­wu­jemy cały czas. Prze­skoki gene­ra­cyjne nie są aż tak czę­ste, warto więc się im przyj­rzeć.

50 kreatywnych 750x100px

Aktu­al­nie naj­po­pu­lar­niej­szym stan­dar­dem jeśli cho­dzi o pamięci ram jest DDR4. Na rynku dostępne są od ponad sze­ściu lat i od tego czasu pro­du­cenci sta­rali się wykrze­sać z nich jak naj­wię­cej. W sto­sunku do pre­miery udało się osią­gnąć zde­cy­do­wane wzro­sty w wydaj­no­ści, a ceny spa­dły nawet o połowę w sto­sunku do premierowych cen.

DDR5 zawi­tało na rynek kon­su­mencki w tym roku, a plat­formę pozwa­la­jąca wyko­rzy­stać ich poten­cjał dopiero co poka­zał Intel, o któ­rym można prze­czy­tać tutaj. Jeżeli cho­dzi więc o kom­pa­ty­bil­ność pamięci, trzeba pamię­tać, że na ten moment jest to jedyna seria pro­ce­so­rów oraz płyt głów­nych. DDR5 nie jest wstecz­nie kom­pa­ty­bilne ze względu na wymogi doty­czące kon­tro­lera pręd­ko­ści i moż­li­wo­ści prą­dowe.

Naj­waż­niej­sza jest jed­nak wydaj­ność. Wyda­wać by się mogło, że skok gene­ra­cyjny po kilku latach powi­nien ofe­ro­wać nie­sa­mo­witą róż­nicę w dzia­ła­niu. Jak poka­zują jed­nak testy, nic bar­dziej myl­nego. Intel Alder Lake będąc pro­ce­so­rem wspie­ra­ją­cym obie gene­ra­cje pozwala dość dokład­nie zba­dać róż­nice w wydaj­no­ści. I fak­tycz­nie – przez inne para­me­try tech­niczne w ope­ra­cjach wyma­ga­ją­cych dużej prze­pu­sto­wo­ści DDR5 biję na głowę DDR4, nawet o czter­dzie­ści pro­cent. Są to takie ope­ra­cje jak kom­pre­sja pli­ków czy też export zdjęć. W przy­padku pro­gra­mów pole­ga­ją­cych na cza­sach dostępu do pamięci sytu­acja wygląda już mniej opty­mi­stycz­nie. Now­sze pamięci pre­zen­tują wręcz bliź­nia­czą wydaj­ność w sto­sunku do poprzed­niej gene­ra­cji. Ana­lo­gicz­nie w przy­padku gier wszystko zależy od tytułu. Suma­rycz­nie w przy­padku gier dobre pamięci DDR4 wypa­dają iden­tycz­nie jak kości DDR5.

Zostaje jesz­cze jedna kwe­stia do roz­strzy­gnię­cia. Sto­su­nek ceny do wydaj­no­ści na rynku PC zawsze jest klu­czowy. Naj­tań­szy zestaw pamięci DDR5 o pojem­no­ści 16GB to koszt blisko ośmiu­set zło­tych, a w przy­padku DDR4 za tą samą pojem­ność zapła­cimy około dwu­stu pięć­dzie­się­ciu zło­tych. Zde­cy­do­wa­nym wygra­nym tego porów­na­nia są pamięci czwar­tej gene­ra­cji.

Trzeba jed­nak pamię­tać, że pro­du­cenci mają za sobą ponad pięć lat pracy nad wydaj­no­ścią DDR4 i praw­do­po­dob­nie wyci­snęli z nich wszystko, co się dało. Moduły DDR5 zaś mają w sobie jesz­cze dużo nie­wy­ko­rzy­sta­nego poten­cjału i na pewno warto będzie obser­wo­wać ich roz­wój.

Komentarze
Ładowanie...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. AkceptujęDowiedz się więcej