...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak zorganizować loterię promocyjną?

jak zorganizowac loterie promocyjna

Loterie promocyjne to gry, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Czym są loterie promocyjne?

Loterie promocyjne są grami losowymi, w których uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły trzynasty rok życia, które biorą udział przez zakup promowanego produktu lub usługi. Udział w loterii możliwy jest również przez zakup (niekoniecznie odpłatny) innego dowodu udziału w grze, np. biletu na konferencję, podczas której organizatorzy losują nagrody wśród uczestników, którzy wrzucili wizytówkę do urny. Z perspektywy uczestnika celem udziału w loterii jest chęć otrzymania nagrody rzeczowej lub pieniężnej. Z perspektywy zaś organizatora celem jest wzrost sprzedaży promowanych produktów i usług.

Zleć organizację loterii promocyjnej i360.com.pl!

Zasady organizacji loterii w Polsce reguluje ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 847) – dalej jako „ustawa”. Loterie promocyjne, obok loterii audioteksowych i fantowych są trzema typami loterii, których organizację dopuszczone są w świetle obowiązujących przepisów prawa. Loterie, a także inne typy akcji wymienione w art. 2 ustawy, składają się razem na kategorię gier losowych. Te zaś łącznie z zakładami wzajemnymi, grami w karty oraz grami na automatach stanową grupę gier hazardowych.

Do kogo skierowane są loterie promocyjne?

W loteriach promocyjnych jak nadmienione zostało powyżej, mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat. Wynika to wprost z art. 27 ust. 2 ustawy, mówiącego, że: „w grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat”. Ograniczenie 13 lat bierze się z Kodeksu Cywilnego i dotyczy ograniczonej zdolności do czynności prawnych, którą nabywa się po ukończeniu tego wieku.

Jak zorganizować loterię promocyjną?

Aby zorganizować loterię promocyjną, należy podjęć szereg działań o charakterze administracyjnym prowadzonych przez Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego oraz Naczelnikiem Urzędu Skarbowego właściwymi dla siedziby organizatora (w przypadku loterii ogólnopolskich) bądź właściwych dla miejsca organizacji loterii (w przypadku gdy są one organizowane na terytorium jednego województwa). Najważniejsze kroki, jakie należy przedsięwziąć, w celu organizacji loterii promocyjnej to:

 1. Przygotowanie regulaminu loterii (zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy)
 2. Uzyskanie bankowej gwarancji wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii (zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy)
 3. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii na 2 miesiące przed rozpoczęciem loterii (zgodnie z art. 39 a ustawy)
 4. Uiszczenie opłaty za wydanie zezwolenia na urządzenie loterii na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy oraz par. 2 ust. 3 lit. r), Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz. 123) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie właściwości Urzędów Skarbowych i Izb Administracji Skarbowej w zakresie podatku od gier (Dz. U. 2017 poz. 370).
 5. Poinformowanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który wydał decyzję zezwalającą na urządzenie loterii o rozpoczęciu działalności objętej zezwoleniem (zgodnie z art. 49 a ustawy)
 6. Powiadomienie właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o czynnościach podlegających kontroli celno-skarbowej oraz o zapewnieniu warunków i środków do sprawnego jej przeprowadzenia (zgodnie z par. 12.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 438) oraz art. 74 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 508).
 7. Udostępnienie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł oraz ewidencji zaświadczeń o uzyskanej wygranej celem dokonania poświadczenia ewidencji przez opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 438) w związku z art. 20 pkt 3 oraz art. 20 pkt 5 ustawy w związku z par. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1723).
 8. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z jej nadzorowaniem i prowadzeniem (zgodnie z art. 24b ustawy).
 9. Pozyskanie druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy w związku z par. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej (Dz. U. 2017 poz. 362).
 10. Prowadzenie rejestru zaświadczeń pracowników obejmującego dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz numer zaświadczenia, do którego dołącza kopię zaświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem, którego oryginał znajduje się w aktach osobowych pracownika (zgodnie z art. 24 b ust. 3 ustawy).
 11. Powiadomienie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o rozpoczęciu loterii w dniu jej rozpoczęcia (obowiązek nie wynika z przepisów prawa, jednakże pojawia się w pouczeniu do decyzji zezwalającej na organizację loterii).
 12. Powołanie Komisji Nadzoru loterii, wydanie regulaminu działania tej komisji oraz archiwizacja oświadczeń członków Komisji Nadzoru o zgodzie na udział w jej pracach (obowiązek nie wynika z przepisów prawa, jednakże taki dokument żądany jest w trakcie kontroli).
 13. Wystawienie na żądanie Uczestnika imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej (zgodnie z art. 20 ustawy).
 14. Przedstawienie ewidencji zaświadczeń właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego celem poświadczenia zamknięcia ewidencji niezwłocznie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Analogicznie w zakresie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (zgodnie z par. 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1723) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2325).
 15. Sporządzenie i przesłanie Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego informacji dotyczącej przeprowadzonej loterii w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii (zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 438)).

Powyższa lista obowiązków, jakie należy przedsięwziąć w toku organizacji loterii, dotyczy podmiotu eksploatującego urządzenie do gier zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1171), do którego nie będzie miał zastosowania par. 7 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1723). Jest to przypadek, w którym organizator po zakończeniu loterii „nie kończy wykonywania działalności związanych z grami hazardowymi”, słowem planuje organizacje kolejnych.

Artykuł powstał we współpracy z i360.com.pl!

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF