...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Najpopularniejsze instrumenty pochodne na świecie

Na rynkach finansowych na całym świecie obraca się instrumentami finansowymi, czyli pieniędzmi w różnej postaci.

Pieniądz w rozumieniu banknotów i bilonu spełnia przy tym funkcję zmarginalizowaną, ponieważ wygodniej jest obracać między innymi kontraktami, które regulują wzajemne płatności. Są to instrumenty finansowe, do których zalicza się również instrumenty pochodne. Czym one są i jakie instrumenty pochodne najczęściej są na świecie wykorzystywane?

Pojęcie instrumentów pochodnych

Wśród instrumentów rynku pieniężnego wymienia się hybrydowe instrumenty finansowe, które zawierają w swojej istocie instrumenty pochodne. Nazywane są one również derywatami lub derywatywami. Są rodzajem instrumentów finansowych, a ich wartość uzależniona jest od wartości innych instrumentów, zwanych bazowymi lub podstawowymi. Co więcej, instrument bazowy nie musi być fizycznie istniejącym dobrem, jak akcja czy obligacja, ale w jego roli mogą występować stopy procentowe, indeksy giełdowe i tym podobne.

Ważne informacje: XTB o zmianach na rynku Forex i CFD

Instrumenty pochodne potwierdzają uzyskanie przez nabywcę instrumentu prawa do otrzymania w przyszłości określonej wartości pieniężnej lub prawa do dokonania transakcji określonego rodzaju.

W przypadku instrumentów pochodnych częstym przypadkiem jest stosowanie w parze z nimi zjawiska dźwigni finansowej. Dzięki niemu pozwalają one osiągać wysokie zyski przy jednoczesnym małym zaangażowaniu środków własnych przez inwestora. Powstały po to, aby być instrumentami zabezpieczającymi ryzyko wystąpienia sytuacji przeciwnej do przewidywanej, ale dziś częściej są wykorzystywane w celach spekulacyjnych.

Najbardziej popularne rodzaje instrumentów pochodnych

Nie ma zamkniętego katalogu instrumentów pochodnych, ponieważ są one umowami zawieranymi bezpośrednio pomiędzy dwoma podmiotami i mogą brać pod uwagę różne instrumenty bazowe. Dlatego wciąż pojawiają się nowe rodzaje kontraktów (sprawdź czym są kontrakty CFD).

Jednym z najbardziej popularnych instrumentów pochodnych na świecie jest kontrakt terminowy, czyli instrument finansowy, w którym obie strony kontraktu zobowiązują się do dostawy pewnego dobra w przyszłości, ale za cenę ustaloną z chwilą zawarcia umowy. Istnieje kilka rodzajów popularnych kontraktów terminowych:

  • kontrakty futures – są wystandaryzowanym instrumentem finansowym, którym handluje się na rynku giełdowym, który zobowiązuje strony kontraktu do dostawy w określonym terminie w przyszłości wystandaryzowanej ilości dobra za dziś określoną cenę. Standaryzacja polega na tym, że ilość przedmiotu kontraktu i termin dostawy są ustalane przez giełdę, a negocjacji pomiędzy stronami podlega jedynie cena rynkowa. Kontrakty futures mogą być: na akcje określonej spółki, na waluty, na indeksy giełdowe czy na stopy procentowe.
  • kontrakty forward – to kontrakty działające na podobnej zasadzie jak kontrakty futures, ale różnica polega na braku standaryzacji, co umożliwia ich obrót poza giełdą. Nie jest także tu wymagane wnoszenie depozytu zabezpieczającego, zaś rozliczenie następuje w momencie fizycznej dostawy przedmiotu umowy.
  • kontrakty swap – dotyczą długoterminowych umów zobowiązujących strony do dokonania w ustalonych terminach rozliczeń ciągu przepływów finansowych określanych w stosunku do wartości nominalnej, przy czym co najmniej jeden z ciągów oparty jest o indeks bazowy. Wyróżnia się swapy walutowe, na stropy procentowe, walutowo-procentowe, towarowe, CDS, CMS, swapy inflacji i akcyjne.

Popularne są kredytowe instrumenty pochodne – CDO lub CDO2, czyli instrumenty sekurtyzacji oparte na długu. Są zabezpieczane portfelem aktywów, do którego należą m.in. kredyty korporacyjne lub strukturyzowane zobowiązania finansowe. Aktywa te są łączone w jeden portfel, a następnie dzieli się je na nowe papiery wartościowe, oferowane w transzach inwestorom. Wysokość płatności odsetkowych, kapitałowych oraz faktyczny moment wygaśnięcia zobowiązania zależą od wyników portfela obligacji.

W obiegu są także warranty – instrumenty finansowe dające posiadaczom prawo do zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego (np. akcji emitenta) w określonej liczbie, po określonej cenie i w konkretnym czasie.

Mówiąc o instrumentach pochodnych, należy powiedzieć też o opcjach, które dają posiadaczowi prawo do nabycia lub sprzedaży danego dobra po z góry określonej cenie. Termin realizacji prawa w opcji zależy od jej rodzaju. Mamy opcje amerykańskie, europejskie i egzotyczne. Zawsze w opcji musi być określony ostateczny moment, w którym można zrealizować wynikające z niej prawa, czyli termin wygaśnięcia. W zamian za nabycie opcji nabywca płaci wystawcy cenę – premię opcyjną. Sprzedający ma obowiązek sprzedania lub zakupu danego dobra od nabywcy opcji, jeśli ten uzna, że chce skorzystać z posiadanego prawa.

 

Polecamy: Ranking Brokerów Forex

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF