...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rok 2024 pod znakiem dotacji. Skąd pozyskać środki unijne na prowadzenie badań i wdrożenia nowych produktów?

Rok 2024 przynosi szereg możliwości w zakresie pozyskiwania dotacji na rozwój oraz wdrożenia nowych produktów. Oznacza to szansę także dla sektora medycznego na uzyskanie wsparcia na prowadzenie prac B+R, budowę centrów badawczo-rozwojowych oraz nowych zakładów produkcyjnych. Warto zauważyć, że grantodawcy coraz lepiej rozumieją specyfikę rozwoju produktów medycznych, a więc konieczność ponoszenia kosztów związanych z odpowiednimi regulacjami i prowadzeniem badań przedklinicznych oraz klinicznych z wyspecjalizowanymi podmiotami CRO.

Wśród kluczowych konkursów dotacyjnych na rok 2024 wymienić należy zarówno Ścieżkę SMART 1.1, dostępną w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (III kwartał 2024), jak i szereg instrumentów regionalnych. Ogłaszane będą nabory m.in. w województwie łódzkim, lubelskim, mazowieckim czy śląskim. W przeważającej liczbie województw projekty medyczne stanowią jeden z priorytetów, wpisując się w tzw. regionalne inteligentne specjalizacje. Wymienione konkursy są ukierunkowane zarówno na fazę badawczo-rozwojową, jak i późniejsze wdrożenie jej rezultatów, np. poprzez inwestycję w moce produkcyjne.

 – Szczególnie interesująco zapowiada się także nowy konkurs Agencji Badań Medycznych. W IV kwartale ogłoszone zostanie przedsięwzięcie ukierunkowane na projekty badawczo-rozwojowe w obszarze produktów leczniczych stanowiących innowację, ale także odpowiedniki oryginalnych produktów leczniczych (np. nowe postacie farmaceutyczne i zastosowania znanych substancji czynnych). Oznacza to możliwość przeprowadzenia prac B+R w obszarze leków generycznych, a także tzw. leków repozycjonowanych. Na konkurs przeznaczono kwotę aż 300mln zł, a aplikujący będą mogli uzyskać dofinansowanie na badania kliniczne oraz przeprowadzenia zadań związanych z wymogami regulacyjnymi – wyjaśnia Paweł Sieczkowski, Prezes Zarządu Frontline Biosciences S.A., firmy, która wspiera rozwój przedsiębiorstw.

Spodziewane jest również uruchomienie pierwszych przedsięwzięć prowadzonych dzięki środkom dostępnym w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Planowany na IV kwartał 2024 program „Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” ukierunkowany został na wsparcie prac B+R w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu prowadzonych przez podmioty z sektora biomedycznego.

Przedsiębiorcy mogą spodziewać się konkursów o zróżnicowanej tematyce, obejmującej m.in.:

  •      leki, szczególnie związane z chorobami zakaźnymi i cywilizacyjnymi;
  •      rozwój platform technologii leków opartych na kwasach nukleinowych, takich jak szczepionki na choroby genetyczne i metaboliczne;
  •      rozwój wyrobów medycznych, szczególnie do użytku mobilnego, które mogłyby być przydatne w procesie diagnostycznym;
  •      rozwój i wdrażanie narzędzi teleinformatycznych do celów medycznych i zdrowotnych.

Wymienione możliwości to jedynie część szerokiej oferty dotacyjnej dla sektora medycznego, dostępnej na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Liczba ogłaszanych konkursów stanowi więc szansę, ale zarazem zagrożenie, związane np. z pominięciem interesującego naboru lub udziałem w konkursie, gdzie szanse na pozyskanie dofinansowania mogą być wyższe, niż w innym dostępnym równolegle.

Należy także brać pod uwagę wymogi i oczekiwania grantodawcy, które mogą ograniczać możliwość realizacji planowanego projektu w założonym zakresie (np. wymóg przeprowadzenia prac B+R w czasie nie dłuższym niż 24 miesiące) lub przy jedynie niewielkim wsparciu dla wydatków związanych z wynagrodzeniami (przykładowo – ograniczenie kosztu roboczogodziny dla kwoty 80 zł, jak ma to miejsce w aktualnym konkursie dla przedsiębiorstw z województwa śląskiego). Pozyskiwanie dotacji na projekty istotne dla rozwoju oferty przedsiębiorstwa, a także wpływających korzystnie na wycenę spółki, traktować warto jako proces długofalowy, objęty strategią grantową o określonych celach i założeniach.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF