...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Akademicki Brief Biznesu

Od roku toczy się w Polsce dyskusja na temat jakości kształcenia. Polskie szkolnictwo wyższe w ciągu ostatnich dwudziestu lat przeszło gwałtowne ilościowe oraz instytucjonalne zmiany. Powstały uczelnie niepubliczne, a liczba studentów zwiększyła się prawie pięciokrotnie. Jednak temu ilościowemu wzrostowi nie towarzyszył wzrost jakości.

Brak finansowych mechanizmów projakościowych czy niewłaściwa struktura kierunków kształcenia pod względem stopnia dostosowania do potrzeb gospodarki to tylko niektóre czynniki implikujące ów stan rzeczy. „Brief”, z uwagi na obszar naszych zainteresowań, postanowił przyjrzeć się współpracy szkolnictwa wyższego z otoczeniem gospodarczym. Zapytaliśmy 53 uczelnie realizujące kierunki ekonomia lub zarządzanie na poziomie licencjackim o możliwości zdobycia w trakcie studiów kompetencji wymaganych przez pracodawców…

Tak powstał pierwszy w Polsce rating Akademicki Brief Biznesu, który bierze pod uwagę niektóre, w znacznej mierze pozakierunkowe, aspekty wpływające na jakość kształcenia i przygotowania przyszłych absolwentów do pracy.

Które aspekty kształcenia analizowaliśmy?

ABB koncentruje się na trzech obszarach, które, naszym zdaniem, są istotne w zdobywaniu kompetencji i umiejętności praktycznych nieodzownych w przyszłej pracy zawodowej. Rating porównuje programy studiów pod względem przygotowania praktycznego, budowy kompetencji społecznych i współpracy z otoczeniem gospodarczym. W obszarze metodyki kształcenia i zawartości praktycznych treści w programie studiów braliśmy pod uwagę to, czy wyposażają one studenta w podstawowe narzędzia pracy, jak programy Word, Excel, PowerPoint, zarządzania projektami, czy uczą umiejętnego pozyskiwania i analizy danych, myślenia biznesowego. Sprawdzaliśmy, czy zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem gier strategicznych, studium przypadku, czy studenci mogą pisać prace licencjackie rozwiązujące praktyczne problemy (typu capstone). W kategorii Kompetencje społeczne zwracaliśmy szczególnie uwagę na możliwość zdobycia umiejętności, na których zależy pracodawcom. Pytaliśmy o to, czy studenci są przygotowywani i czy pracują w grupie, czy mają zajęcia z prezentacji, wystąpień publicznych, pisania CV, czy są przygotowywani do oczekiwań rynku pracy i czy mogą w trakcie studiów zdobyć pierwsze doświadczenia w otoczeniu gospodarczym dzięki możliwości indywidualnego toku realizacji studiów. W kategorii Rynek pracy i współpraca z otoczeniem gospodarczym chcieliśmy się dowiedzieć tego, czy uczelnie zatrudniają praktyków biznesu, czy współpracują z praktykami przy tworzeniu i realizacji poszczególnych specjalności, czy badają potrzeby rynku pracy, organizują targi i spotkania dotyczące rynku pracy, jak organizują staże i praktyki.

 

Punktacja, czyli jak ocenialiśmy kierunki zarządzanie i ekonomia

Oceny programów dokonaliśmy za pomocą systemu punktowego, zdefiniowanego indywidualnie dla każdego z tzech obszarów. W kategorii Metodyka kształcenia i moduły praktyczne każdy kierunek mógł otrzymać maksymalnie 13 punktów, w obszarze kompetencje społeczne maksymalna liczba punktów to 9, a w kategorii rynek pracy i współpraca z otoczeniem gospodarczym – 21.

Punktacja obszarowa

Metodyka i moduły praktyczne w programie studiów

Liczba punktów – max 13

A+ – 13 do 12 punktów

A – 11 do 9 punktów

B – 8 do 4 punktów

C – poniżej 4 punktów

 

Kompetencje społeczne

Liczba punktów – max 9

A+ – 9 do 8 punktów

A – 7 do 5 punktów

B – 4 do 2 punktów

C – poniżej 2 punktów

 

Rynek pracy i współpraca z otoczeniem gospodarczym

Liczba punktów – max 21

A+ – 21 do 19 punktów

A – 18 do 13 punktów

B – 12 do 5 punktów

C – poniżej 5 punktów

 

Wyniki, czyli jak wypadła ocena kierunków Zaradzania i Ekonomii

ABB to pierwsza w Polsce inicjatywa mająca na celu stworzenie narzędzia, które pozwoli na ocenę kierunków biznesowych pod względem efektywności przygotowania absolwentów względem wymagań pracodawców, o których zdanie zapytamy w następnym etapie badania ratingowego. ABB jest ratingiem, nie rankingiem, wszystkie oceniane kierunki mogą teoretycznie uzyskać najwyższą ocenę A+ lub najniższą C. Taki system pozwala na ocenę jakości kształcenia nie tylko na poszczególnych kierunkach i uczelniach, daje podstawy do oceny kształcenia biznesowego w Polsce.

W ocenianych trzech obszarach najwyższe oceny otrzymały obydwa kierunki w kategorii – Kompetencje społeczne – 66 proc. programów otrzymało najwyższą ocenę A+. W tej kategorii najwięcej programów otrzymało też maksymalną liczbę 9 punktów, a były to zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz zarządzanie i ekonomia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W obszarze Metodyka kształcenia i moduły praktyczne – 55 proc. ocenianych programów otrzymało ocenę A+, w tej kategorii kierunek zarządzanie wypada minimalnie lepiej od ekonomii. Najlepiej wypadły obydwa kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Uczelni Łazarskiego oraz kierunek zarządzanie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Najsłabiej wypadły programy na zarządzaniu i ekonomii w kategorii Rynek pracy i współpraca z otoczeniem gospodarczym – 20 proc. otrzymało ocenę A+ i w tej kategorii żaden z kierunków nie uzyskał maksymalnej liczby punktów. Najwyższe oceny otrzymały obydwa kierunki na Uczelni Łazarskiego: zarządzanie – 20, i ekonomia – 19.

 

Bilans, czyli jaki obraz się wyłania

Uczelnie dostrzegają potrzeby biznesu, monitorują losy swoich absolwentów i podejmują działania zmierzające do poprawy pozycji startowej swoich studentów w staraniach o pierwszą pracę. Realizowane są programy wyposażające studentów w umiejętności miękkie: zdolność do pracy w zespole, autoprezentacji i wystąpień publicznych, zarządzania projektami itp. Wysiłki te jednak wciąż są niewystarczające, bowiem według pracodawców dzisiejszy absolwent nadal ma trudności z organizacją własnej pracy, nie przejawia inicjatywy, a wykorzystanie wiedzy w praktyce sprawia mu dużą trudność.

Dzięki uczelniom-liderom powstają pierwsze programy edukacyjne i specjalności przygotowywane we współpracy lub na zlecenie konkretnych partnerów biznesowych. To jednak wciąż za mało, by w sposób radykalny poprawić sytuację. Uczelnie muszą otworzyć się i zaufać partnerom pozaakademickim, umożliwić studentom kontakt z praktykami biznesu. Niezbędna jest stała i długofalowa obecność przedsiębiorstw na uczelniach, świadome i aktywne współuczestniczenie biznesu w edukacji i praktycznym przygotowaniu idealnie dopasowanego do potrzeb pracodawcy młodego profesjonalisty.

Wyniki naszego ratingu pozwalają na umiarkowany optymizm, choć wskazują wyraźnie także te obszary, w których pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Kierunek zmian zachodzących na uczelniach jest dobry, ale potrzeba więcej odwagi w dopuszczaniu biznesu do współudziału w kształtowaniu programów oraz ewaluacji postępów studentów w zdobywaniu nie tyle samej wiedzy, co „pakietu kompetencji przyszłości”.

 

Kierunek zmian zachodzących na uczelniach jest dobry, ale potrzeba więcej odwagi w dopuszczaniu biznesu do współudziału w kształtowaniu programów oraz ewaluacji postępów studentów w zdobywaniu nie tyle samej wiedzy, co „pakietu kompetencji przyszłości”

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF