...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rola Compliance Officera w przemyśle farmaceutycznym

compliance officer

Compliance to bardzo szerokie pojęcie – w swoim zakresie zawiera oceny ryzyk, kwestie etyczne zapewnienie zgodności działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami.

Czym jest Compliance?

Compliance to bardzo szerokie pojęcie – w swoim zakresie zawiera oceny ryzyk, kwestie etyczne zapewnienie zgodności działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami. Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji.

Kim jest Compliance Officer?

Taka funkcja w zależności od branży może mieć różny charakter i zakres kompetencji- głównym założeniem compliance jest zapobieganie naruszeniom, a także mitygowanie skutków takich naruszeń. Do głównych zadań Compliance Officera w branży farmaceutycznej jest tworzenie polityk, edukowanie pracowników, a także identyfikowanie potencjalnych ryzyk dla konkretnej organizacji. Ważnym aspektem pracy codziennej jest dokumentowanie swoich działań, ich raportowanie , a także doradzanie w sprawach codziennych związanych z biznesem. Warto wspomnieć o istotnej współpracy z działem prawnym, ze względu na fakt, że te dwa działy ze sobą ściśle współpracując podczas wypracowywania rozwiązań, komunikacji.

Czy jest w takim razie Compliance na co dzień w branży farmaceutycznej?

Branża farmaceutyczna należy do tzw. sektora mocno uregulowanego. Takie uregulowanie wynika z faktu, iż przedmiotem działalności tego sektora jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Tym samym takie kwestie jak np. bezpieczeństwo wytwarzania i stosowania produktów leczniczych, ich reklama czy badania kliniczne są objęte specyficznymi regulacjami, które mają na celu kontrolowanie i nadzorowanie działalności firm farmaceutycznych. W większości krajów, w tym także w Polsce, wydatki na ochronę zdrowia są finansowane lub współfinansowane z środków publicznych, a to oznacza, że statystycznie każdy z nas jest zainteresowany w jaki sposób uregulowane zostały zasady ich wydatkowania. Specyfika sektora farmaceutycznego, wymaga kontaktów z urzędnikami administracji publicznej np. w procesie rejestracji czy refundacji produktów leczniczych, co powoduje że relacje te są objęte szczególną uwagą organów ochrony prawa. Dodatkowo, lekarze, do których głównie jest kierowana reklama produktów leczniczych, jako osoby otrzymujące środki publiczne, w zakresie przepisywania produktów leczniczych, są traktowani jako osoby pełniące funkcję publiczną i nazywani są wręcz Funkcjonariuszami Publicznymi. Opisana powyżej specyfika sektora farmaceutycznego sprawia, ze wszyscy uczestnicy rynku przykładają szczególną uwagę do budowania skutecznych systemów, polityk i działań compliance, których celem jest ograniczenie ryzyk związanych z funkcjonowaniem biznesu farmaceutycznego. Główny nacisk jest kładziony na wszelkiego rodzaju działania prewencyjne, które mają zapobiegać występowaniu zachowań ryzykownych – dlatego też firmy farmaceutyczne tworzą funkcje Compliance Officera, którego jednym z głównych obowiązków jest wprowadzanie szczegółowych procedur czy instrukcji regulujących prowadzenie poszczególnych aktywności w szczególności marketingowo- sprzedażowych, a także szeroko pojęta edukacja pracowników i kontrahentów. Rola obszaru Compliance wchodzi również w prowadzenie przeglądów i audytów mających na celu zidentyfikowanie obszarów ryzykownych, niezgodnych z obowiązującymi procedurami czy politykami, a przede wszystkim wdrożenie działań naprawczych.

Patrząc obiektywnie na specyfikę sektora farmaceutycznego działania compliance koncentrują się wokół 3 konkretnych obszarów Compliance w zależności od profilu firmy farmaceutycznej oraz przyjętego modelu biznesowego tj. wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych tzw. Compliance jakościowy, reklamy produktów leczniczych i korupcji. W swoim artykule postanowiłam skupić się na reklamie produktów leczniczych ze względu na obszar zainteresowań zawodowych i edukacyjnych. W firmach farmaceutycznych compliance wkracza nie tylko w reklamę produktów leczniczych, ale także tzw. reklamę korporacyjną, czyli działań o charakterze niepromocyjnym, a także relacji z instytucjami ochrony zdrowia, podmiotami współpracującymi ( np. agencjami reklamowymi, firmami badawczymi czy pozostałymi dostawcami). Dodatkowo także monitoruje działania konkurencji pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami prawnymi.

Reklama

Z jednej strony uczestnicy rynku farmaceutycznego zostali ograniczeni w zakresie aktywności i możliwości kształtowania strategii marketingowej, poprzez wyznaczenie ścisłych ram, w których mogą stosować narzędzia marketingowe. Z drugiej zaś strony, zyskująca wraz z upływem czasu – etyczna strona tego biznesu, zobowiązuje ich do prowadzenia działań, które będą zmierzały do zwiększenia poziomu edukacji i budowania świadomości środowiska medycznego i pacjentów, co przyczyni się pośrednio do wzrostu profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Pogodzenie działań o charakterze marketingowym z wzrostem świadomości pacjenta w zakresie leczenia danego schorzenia, zapobiegania mu czy też profilaktyki

Wszystkie działania, zarówno te charakterze promocyjnym jak i niepromocyjnym, są wykonywane lub koordynowane przez te same osoby, czyli przedstawicieli medycznych, czy patrząc szerzej struktury marketingowo- sprzedażowego, dlatego też kluczowe staje się przestrzeganie prawa farmaceutycznego, aktualizowanie wiedzy wszystkich uczestników rynku, aby nie dochodziło do różnego rodzaju naruszeń lub nawet potencjalnych podejrzeń dotyczących naruszeń. Obecnie w dobie pandemii i wyścigu korporacji farmaceutycznych w dopuszczeniu do obrotu szczepionek na Covid- 19 w aspekcie globalnym, staje się kluczowe przestrzeganie zarówno przepisów prawnych czy kodeksów dobrych praktyk marketingowych.

W Polsce firmy farmaceutyczne oryginalne są członkami Infarmy. Jest to Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 25 wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne. INFARMA jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowacyjną branżę farmaceutyczną – Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

Dbając o wysokie standardy etyczne innowacyjna branża farmaceutyczna przyjęła w 2008 r. Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego. Dokument ten obejmuje normy działań w zakresie: promocji i reklamy produktów leczniczych, organizacji sympozjów, kongresów i innych spotkań naukowych, prowadzenia badań, współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami pacjentów. Od 1 stycznia 2021* roku obowiązuje nowy Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA, który zastępuje dotychczasowy Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego oraz Kodeksu Przejrzystości. Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA stanowi również implementację EFPIA Code of Practice, przyjętego przez Europejską Federację Stowarzyszeń i Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA) w czerwcu 2019 roku. Do jego przestrzegania zobowiązane są wszystkie innowacyjne firmy farmaceutyczne w Europie. Kodeks jest również otwarty dla innych przedsiębiorców branży farmaceutycznej.

Podsumowując, w związku z faktem, iż system compliance w miarę globalnego rozwoju rynku farmaceutycznego staje się niezbędnym aspektem, którego znaczenie proporcjonalnie rośnie. Skuteczne wprowadzenie takiego dobrze działającego systemu wymaga czasu i uwagi, a czasami zmiany myślenia czy postrzegania compliance jako jednej z głównych wartości etycznych danej firmy, mającej impakt zarówno na pracowników wewnątrz organizacji jak i reputacji na zewnątrz przedsiębiorstwa. W dużych organizacjach farmaceutycznych, w szczególności tych o korzeniach międzynarodowych, system compliance jest wciąż rozwijanym standardem.
* https://www.infarma.pl


Autorka: 

Magdalena Bojko Jestem specjalistą ds. marketingu z 11-letnim doświadczeniem w marketingu w globalnych firmach farmaceutycznych. Pracowałam z produktami Rx i OTC w kilku liniach terapeutycznych. Specjalizuję się w implementacji strategii marketingowej, w tym w zarządzaniu projektami marketingowymi. Zajmowałam się projektami digitalowymi i compliance. Jednocześnie studentka prawa jednej z warszawskich uczelni, która z racji doświadczenia zainteresowana jest compliance i jego szerokim zastosowaniem w różnych organizacjach, w tym farmaceutycznych.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF