...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

CSR – niewykorzystany potencjał przez sektor MŚP?

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu zyskuje coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorstw. Dotyczy to przede wszystkim dużych firm, które traktują programy i praktyki mające na celu pozytywny wpływ na środowisko naturalne czy otoczenie społeczne, jako stały i integralny element swojej działalności. Czy podobne podejście prezentuje sektor MŚP, który ma największy potencjał do pozytywnego oddziaływania na lokalne społeczności?

CSR a polskie realia
Coraz więcej polskich firm prowadzi działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Programy społeczne czy dotyczące środowiska naturalnego stają stałym elementem ich aktywności. Największą świadomością potrzeby prowadzenia działań CSR, mogą pochwalić się duże podmioty. Oprócz wymiernych korzyści, jakie tego typu działania mogą przynieść lokalnym społecznościom bądź środowisku, firmy dostrzegają, że CSR ma również duży wpływ na ich wizerunek i tym samym na sukces biznesowy. Rośnie liczba firm wdrażających długofalowe strategie a nie tylko jednorazowe akcje. Patrząc na zjawisko poprzez pryzmat świadomości jak i podejścia strategicznego, duże podmioty znacząco wyprzedzają małe i średnie przedsiębiorstwa.

Czy w takim razie sektor MSP nie dostrzega pełni korzyści płynących ze społecznej odpowiedzialności biznesu?
Firmy z sektora MSP nie do końca uświadamiają sobie posiadane atuty, które dają im potencjalną przewagę na rynku lokalnym. CSR to podejmowanie świadomych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Możliwość bezpośredniego wpływu na lokalną społeczność nie jest przypisana wyłączenie do dużych podmiotów. Bardzo często to właśnie małe i średnie firmy mogą podjąć szybkie i znaczące działania wchodząc w interakcje na poziomie lokalnym. O wiele prościej jest im zauważyć problemy i potrzeby społeczności, a przez podjęcie odpowiednich działań wpłynąć na polepszenie ich komfortu życia.

Prowadzenie działań z zakresu zaangażowania społecznego może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej firmy m.in. poprzez zbudowanie i utrwalanie jej wizerunku jako instytucji angażującej się w ważne projekty prospołeczne. Wzmacnia tym samym jej pozytywne postrzeganie przez potencjalnych klientów, partnerów biznesowych, dostawców czy podwykonawców. Pozytywny odbiór firmy i prowadzonych przez nią działań, umożliwia sprawne funkcjonowanie w lokalnej społeczności, ale i zdobycie jej akceptacji oraz poparcia. Ponadto wpływa na wzrost efektywności prowadzonej przez nią działalności, umacnia jej pozycję na rynkach, gdzie społeczna odpowiedzialność biznesu ma kluczowe znaczenie.

MŚP – czyli jeszcze Mała Świadomość Przedsiębiorców   
Liczba przedsiębiorstw z sektora MSP, które prowadzą działania CSR rośnie, jednak ich wiedza na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w dalszym ciągu jest niewielka. Potwierdzają to ostatnie badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z których wynika, że z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu spotkało się zaledwie 33,6 proc. badanych.

Najważniejszy wniosek, jaki można wysunąć to brak długofalowych działań i strategii CSR firm z sektora MSP. Niestety, wiele firm traktuje CSR jako jednorazowe działania, np. pojedyncze akcje związane ze wsparciem lokalnej społeczności. Realizacja przemyślanych i długofalowych działań społecznej odpowiedzialności biznesu, które są dopasowane do profilu działalności przedsiębiorstwa pozwala wzmacniać markę, zwiększać zaangażowanie pracowników i realizować cele biznesowe. Z drugiej jednak strony od czegoś trzeba zacząć, a podejmowanie jednorazowych działań może być impulsem do stałego i strategicznego zaangażowania się w inicjatywy prospołeczne.

Korzyści z CSR
Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że CSR może przynieść im samym wiele korzyści. Przedsiębiorcy, którzy w sposób przemyślany zaplanują swoje cele strategiczne w powiązaniu z działaniami CSR, mogą osiągnąć wymierne korzyści. Społeczna odpowiedzialność biznesu kreuje pozytywny wizerunek firmy oraz wspiera tworzenie się długofalowych, opartych na zaufaniu, relacji z partnerami zewnętrznymi, społecznością lokalną, czy organizacjami pozarządowymi i potencjalnymi inwestorami. Poprawnie prowadzone działania CSR zwiększają rozpoznawalność przedsiębiorstwa m.in. wśród społeczności lokalnej czy opinii publicznej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu może zwiększyć również zaangażowanie pracowników, integruje zespół oraz wpływa pozytywnie na postrzeganie firmy i jej zarządu przez pracowników. Dzieje się tak, ponieważ CSR to także inicjatywy podejmowane wewnątrz firmy z myślą o prowadzonej działalności oraz o pracownikach. Najpopularniejsze aktywności to programy podnoszące kwalifikacje pracowników czy propagowanie ekologii w miejscu pracy, jak np. programy recyklingowe dotyczące artykułów biurowych, używanie energooszczędnego oświetlenia, zachęcanie do ograniczenia zużycia wody.

Osiągnięcie wymienionych korzyści wymaga jednak percepcji odpowiedzialnego biznesu w szerszym, strategicznym kontekście, jako jednej z głównych funkcji przedsiębiorstwa.

Odpowiednio przemyślane działania mogą stanowić kluczowe i strategiczne narzędzie podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku, co jest niezwykle ważne w sektorze MSP. Przykładem może być wsparcie akcji Pokoje Życzliwości przez Program Rzetelna Firma. Jest to inicjatywa, dzięki której szare i ponure świetlice szpitalne na dziecięcych oddziałach stają się kolorowymi i przyjaznymi miejscami, w których najmłodsi pacjenci mogą oderwać się od szpitalnej rzeczywistości. Niedawno taki Pokój Życzliwości został otwarty w NZOZ Szpitalu Miejskim w Żorach, a w planach jest otwarcie kolejnego w szpitalach w Jaworznie i Oławie. Ślad wsparcia takiej inicjatywy, jaką są Pokoje Życzliwości pozostaje na wiele lat w postaci pamiątkowej tablicy.

Niewątpliwie społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz bardziej istotnym elementem działalności polskich przedsiębiorstw. Wizerunek firmy oceniany jest dzisiaj nie tylko pod kątem jakości usług i wypłacalności finansowej, ale również w świetle odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonuje firma. Planując działania w ramach CSR, nie zapominajmy o tym, by ich zakres oraz zaangażowanie przedsiębiorstwa było adekwatne do skali jej działalności. 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF