...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak rozlicza się wpłaty do PPK?

rozliczanie wpłat do PPK

Wdrożenie PPK w firmie oznacza zupełnie nowe obowiązki dla pracodawcy oraz działu kadr i płac w firmie. Najważniejszym z nich jest naliczanie i rozliczanie wpłat na rachunki pracownicze.

Trwa wdrożenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w polskich firmach i instytucjach. Po największych przyszła pora na średnie i małe firmy. Sam proces wprowadzania PPK w przedsiębiorstwie nie jest nadmiernie skomplikowany. Szczególnie jeśli pracodawca i pracownicy podejmą decyzję o wyborze doświadczonej instytucji finansowej.

Bieżące prowadzenie dokumentacji, prawidłowe naliczanie i rozliczanie wpłat to zupełna nowość dla pracodawców. W tym wypadku nie warto uczyć się na błędach – za wszelkie nieprawidłowości ustawodawca przewidział kary dla pracodawcy i osób odpowiedzialnych za obsługę PPK w firmie.

Naliczanie wpłat do PPK

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych dokładnie określa wysokość wpłat na rachunek pracownika:

  • 2% wynagrodzenia to obowiązkowa wpłata ze strony pracownika,
  • 1,5% wynagrodzenia pracownika – tyle ma obowiązek wpłacić pracodawca.

Możliwe jest powiększenie tych kwot o wpłaty dodatkowe – odpowiednio ze strony pracownika jest to 2% wynagrodzenia i 2,5% ze strony pracodawcy. Wynagrodzenie należy rozumieć jako podstawę do obliczenia składek emerytalno-rentowych. Pracodawca pobiera obliczone wpłaty z wynagrodzenia pracownika, które pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy.

Dokładne obliczenie tych kwot leży w gestii pracodawcy, tak jak terminowe dokonywanie wpłat. Jak wygląda to w praktyce? Pracodawca nalicza i pobiera część wpłaty z wynagrodzenia pracownika w dniu wypłaty wynagrodzenia. Następnie pobrane z niego środki przekazuje na rachunek w instytucji finansowej prowadzącej PPK. Musi to nastąpić w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki zostały pobrane z wynagrodzenia pracownika. Zatem wpłaty mogą trafiać na rachunek dopiero po miesiącu od ich pobrania, ale muszą następować regularnie co miesiąc.

Rozliczenie wpłat do PPK – podatek dochodowy

Warto zwrócić uwagę na prawidłowe rozliczenie należnego podatku od wpłat, które trafiają na rachunek PPK pracownika z tytułu wpłaty dokonywanej przez pracodawcę. Środki zgromadzone na rachunku PPK są własnością prywatną pracownika. Zatem jeśli otrzymuje on wpłaty od pracodawcy, stanowią one dla pracownika przychód i jako takie podlegają opodatkowaniu.

Należy zatem obliczyć od wpłaty ze strony pracodawcy kwotę, jaką należy zapłacić do US z tytułu podatku dochodowego. W praktyce oczywiście odbywa się to na poziomie działu kadr i płac, a kwota opodatkowania jest naliczana i pobierana z wynagrodzenia.

Z perspektywy pracodawcy warto, abyś poinformował pracowników o tym fakcie już na etapie szkoleń przed wdrożeniem systemu. Tak, aby zdawali sobie sprawę z faktu, że ich wynagrodzenie zostanie pomniejszone nie tylko o wpłatę na rachunek PPK, ale również podatek dochodowy od wpłat dokonywanych ze strony pracodawcy.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF