...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ukazał się Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”

Ponad 800 przykładów działań społecznie odpowiedzialnych i ponad 130 firm zgłaszających swoje inicjatywy. Tak wygląda 14. raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jego premiera miała miejsce 31 marca 2016 r.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Prezentuje dane za miniony rok, najnowsza edycja za 2015.

Tegoroczna odsłona zebrała rekordową liczbę dobrych praktyk CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – 811 (suma praktyk zgłaszanych po raz pierwszy i długoletnich; w ubiegłym roku łącznie było 684). Opublikowano 452 nowe przykłady działań firm (w roku ubiegłym – 420), oraz 359 długoletnich, czyli takich, które opisane zostały we wcześniejszych edycjach raportu, ale kontynuowano je w 2015 roku (w roku ubiegłym było ich 264).

– Rośnie liczba dobrych praktyk z zakresu CSR zgłaszanych przez firmy w Polsce. Niestety 136 liderskich przedsiębiorstw, to nadal promil firm działających w naszym kraju. W dzisiejszych czasach firma ma przynosić wartość, a nie tylko zysk – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Rozwój CSR zauważalny jest również w liczbie firm zgłaszających nowe praktyki. W tym roku jest ich 136 (w roku ubiegłym – 124), a wśród nich 35 reprezentuje sektor MŚP (w roku ubiegłym – 31). Niezmienne pozostają obszary z największą liczbą praktyk. Należą do nich „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” oraz „praktyki z zakresu pracy”.

 

Pracownik ważniejszy od klienta

 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” grupuje działania firm według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. I choć najwięcej praktyk opisanych jest w obszarze „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”, to największy ich wzrost obserwujemy w obszarze „praktyki z zakresu pracy” (2014 – 84 praktyki, 2015 – 113 praktyk).

Uzasadnienia takiej sytuacji można szukać po pierwsze w tym, że rynek pracy staje się rynkiem pracownika, a więc pracodawcy szukają sposobów na wyróżnienie się i przyciągnięcie talentów. Po drugie, przedstawiciele pokoleń Y czy Z to także coraz bardziej wymagający pracownicy, ceniący odpowiedzialne społecznie oblicze marki. CSR dostarcza narzędzi do lepszego zarządzania kadrami, oferowania udogodnień pracownikom, budowania określonej kultury organizacji, a dzięki temu umożliwia utrzymywanie wykwalifikowanej kadry. Nie dziwią więc praktyki zachęcające do dbania o zdrowie i pomagające w tym, ułatwiające adaptację w nowym miejscu pracy czy godzenie życia zawodowego z prywatnym.

Tę sytuację tłumaczą dodatkowo ubiegłoroczne badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Menedżerowie CSR”. Ankietowani na pytanie o korzyści z CSR na pierwszych miejscach wskazują te związane właśnie z miejscem pracy, a dokładnie: podniesienie poziomu świadomości pracowników w zakresie etyki i wzrost zaangażowania pracowników [raport z badań dostępny na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wyniki-badania-menedzerowie-csr/]. Po 15 latach CSR w Polsce firmy zauważają zatem wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na aspekty pracownicze i odnoszą z tego tytułu realne korzyści.

 

Inne obszary CSR

 

Obszar „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” zawiera jak co roku największą liczbę praktyk – 186 działań realizowanych przez 99 firm. Bardzo ważną rolę odgrywają w nich działania edukacyjne, przy czym coraz częściej dotyczą one wprost specjalizacji firm, związane są stricte z jej działalnością, co może być interpretowane jako lepsze odczytywanie definicji CSR.

Trzecim obszarem pod względem liczby zgłaszanych praktyk jest „środowisko” – 57 przykładów działań firm. Tu również ważne miejsce wśród dobrych praktyk zajmuje edukacja interesariuszy, ale obejmująca zagadnienia ekologiczne. Nowością są zgłoszone w tym roku trzy praktyki dotyczące odnawialnych źródeł energii. W ostatnich dwóch edycja Raportu ten temat się nie pojawił.

W „ładzie organizacyjnym” opisanych jest 36 dobrych praktyk zgłoszonych przez 28 firm. Dane te są niemalże identyczne z zeszłorocznymi: w Raporcie za rok 2014 znalazło się 35 praktyk. Wciąż tematami wiodącymi pozostają kwestie raportowania i zarządzania, dialogu z interesariuszami oraz zagadnienia etyczne.

Z kolei dużo słabiej rozwijają się działania CSR skierowane do konsumentów, na co wskazują również sami autorzy Raportu. W ich opinii ten obszar pozostaje niedoreprezentowany. Zgłoszonych zostało do niego 26 dobrych praktyk (w roku ubiegłym 21). Firmy w swoich działaniach duży nacisk kładą na kwestie dostępności swoich produktów i usług, także dla grup defaworyzowanych. Odbiorcami tych działań są m.in. osoby z niepełnosprawnościami (np. niesłyszące) bądź osoby starsze.

Obszar uczciwych praktyk operacyjnych zgromadził o 7 mniej praktyk niż w roku ubiegłym – 22. Ważną kwestią są relacje z interesariuszami – coraz częściej regulowane kodeksami postępowania, opisującymi ramy współpracy i akceptowalne zasady prowadzenia biznesu. I podobnie jak w innych obszarach podejmowane są działania edukacyjne, na przykład względem innych uczestników rynku.

Podobnie jak w minionych latach najmniej reprezentowanym obszarem okazały się być „prawa człowieka”. 12 przykładów działań firm dotyczyło między innymi tematu kobiet w biznesie, przeciwdziałania łamaniu praw człowieka i różnorodności.

 

CSR w 2015 roku

 

Obok zestawienia dobrych praktyk firm, realizowanych w 2015 roku, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” zawiera podsumowanie minionego roku. Kalendarium wydarzeń obejmuje 78 CSR-owych inicjatyw, a także prezentuje badania, publikacje i konkursy. W przeglądzie mediów znalazło się 38 polecanych artykułów prasowych, a w początkowej części publikacji 7 artykułów eksperckich, ukazujących perspektywę CSR dla kluczowych wydarzeń 2015 roku w tym m.in. pożarów lasów w Indonezji, Celów Zrównoważonego Rozwoju, kwestii uchodźców.

Podczas ogłoszenia Raportu, 31 marca wręczono również nagrody główne i wyróżnienia w 6. edycji konkursu dla dziennikarzy i ekspertów „Pióro odpowiedzialności”. W tym dniu także oficjalnie do grona firm partnerów FOB dołączyło pięć nowych firm, zaś długoletni Partnerzy otrzymali symboliczne podziękowania za dotychczasową współpracę z FOB.

 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Raport dostępny jest także w formie elektronicznej w portalu odpowiedzialnybiznes.pl.

::

Wersja PDF Raportu dostępna pod linkiem.

::

Foto: Fotolia/aaabbc

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF