...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Francuskie firmy w Polsce – społecznie odpowiedzialne?

Ochrona środowiska, wspieranie społeczności lokalnej, kodeks etyczny, czy dbałość o rozwój zawodowy i osobisty pracowników – to główne działania, które prowadzą firmy stowarzyszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP) w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Potwierdzają to wyniki badania „CSR w praktyce – barometr CCIFP”, mierzącego poziom świadomości i skalę działań społecznie odpowiedzialnych w firmach francuskich w Polsce.

Niezbędna jest stała edukacja zarówno wśród klientów, jak i pracowników firm – to najważniejszy wniosek płynący z badania „CSR w praktyce – barometr CCIFP”.  CSR to bowiem pojęcie nieznane dla ponad 70 proc.Polaków. Co więcej, tylko 2 osoby na 10 przy dokonywaniu zakupów biorą pod uwagę, czy dana firma jest odpowiedzialna społecznie. Za najważniejsze czynniki wspierające rozwój CSR w Polsce francuskie firmy uznały: szerzenie wiedzy przez organizacje i media (74 proc. odpowiedzi), a także dzielenie się dobrymi praktykami przez firmy międzynarodowe (62 proc.). Z kolei do czynników hamujących rozwój CSR, poza nieznajomością tematu (62 proc.), zalicza się również brak odpowiedniego budżetu (41 proc.), a także niewielkie zrozumienie i zaangażowanie wśród pracowników (41 proc.) oraz osób zarządzających (37 proc.).

Pracownicy to jeden z najważniejszych interesariuszy firmy. Brak zaangażowania i zrozumienia wśród nich należy do głównych wyzwań dla osób zajmujących się CSR-em. Pozytywnym wskaźnikiem jest to, iż firmy chcą systematycznie rozwijać działania zaangażowania społecznego i wolontariat. Jest to szczególnie istotne z perspektywy młodego pokolenia (Millenials), dla którego tzw. work-life balance i „sens pracy” są często kluczowe w decyzjach o wyborze pracodawcy – mówi Małgorzata Marek, CR manager, Poland & CEE w firmie PwC oraz przewodnicząca komitetu CSR Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Dlaczego firmy angażują się w działalność społecznie odpowiedzialną?

Z przeprowadzonej przez CCIFP ankiety wynika, że wciąż aspekt wzmacniania pozytywnego wizerunku jest dla firm istotnym bodźcem do wprowadzania instrumentów odpowiedzialnego zarządzania (takie stanowisko podziela 75% ankietowanych). Nieco mnie to niepokoi. Pozostaje jednak nadzieja, że z myślenia o zarządzaniu wizerunkiem bliżej będzie nam do zarządzania reputacją, a więc także tożsamością firmy – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR w Orange Polska oraz wiceprzewodniczący komitetu CSR Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Silną motywacją do prowadzenia działań CSR (45 proc. odpowiedzi) są również odgórne wytyczne i globalna polityka grupy. Dzięki temu firmy mogą pozyskiwać ciekawe, sprawdzone za granicą rozwiązania. Jedynie 22 proc. ankietowanych wskazało, że prowadzenie działań CSR wynika z wewnętrznej potrzeby i świadomości prowadzenia firmy zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu.

 Pracownicy i społeczności lokalne największymi beneficjentami działań CSR

Firmy najczęściej prowadzą działania skierowane do pracowników oraz społeczności lokalnej. W tym pierwszym obszarze główne miejsce zajmuje dbałość o rozwój (szkolenia, edukacja), a także dodatkowe świadczenia socjalne. Dla wielu firm działania te wchodzą w skład polityki HR i zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego też często nie są utożsamiane z CSR’em. Stosunkowo mało firm prowadzi natomiast działania w obszarze wolontariatu pracowniczego (34 proc.), czy godzenia pracy z życiem osobistym (45 proc. odpowiedzi). Jednak to właśnie te obszary będą najintensywniej rozwijać się w przyszłym roku. 72 proc. firm przyznaje się do prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska na różnym poziomie – od segregacji śmieci i prowadzenia programów oszczędności energii, po optymalizację łańcucha dostaw i redukcję emisji CO2 przez zakłady produkcyjne.

W obszarze wsparcia dla społeczności lokalnych 60 proc. firm deklaruje zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionu poprzez zatrudnianie pracowników czy współpracę z dostawcami i firmami z najbliższego sąsiedztwa. Znaczna część działań ma nadal charakter filantropijny i sprowadza się do przekazania pieniędzy na cele charytatywne czy wsparcie finansowe lokalnej fundacji lub stowarzyszenia. Tego typu pomoc nie jest z definicji działalnością CSR’ową, jednak, szczególnie w przypadku małych firm, ma ona duży walor edukacyjny. W prosty sposób firmy zaczynają się bowiem angażować w działania lokalne, by w kolejnym etapie przejść do bardziej zaawansowanych form współpracy. Ciekawe wnioski płyną z analizy części poświęconej aktywności firm w obszarze współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi. Aż 72 proc. firm ma wdrożone procedury współpracy z dostawami i partnerami zewnętrznymi, a 40 proc. posiada kodeksy etyczne. Niestety, kiedy mowa o  weryfikacji przestrzegania tych procedur, tu rzecz ma się znacznie gorzej. Jedynie niecałe 30 proc. firm prowadzi audyty dla dostawców, a 28 proc. organizuje szkolenia i akcje edukacyjne, mające na celu zapoznanie partnerów z zasadami współpracy. Firmy zapowiadają jednak, że w kolejnych latach działalność edukacyjna będzie sukcesywnie rozwijana.

Działy CSR to rzadkość

Ostatnia część badania dotyczyła zarządzania projektami CSR. 43 proc. firm deklaruje, że posiada długofalową strategię CSR, natomiast 38 proc. prowadzi działania doraźne, w zależności od potrzeb i możliwości firmy. Jeśli chodzi o raportowanie, prawie połowa z ankietowanych nie monitoruje prowadzonych działań i nie sporządza raportów. Tendencja ta będzie się jednak odwracać, gdyż prawie 20 proc. firm planuje w najbliższym czasie podjąć się przygotowania raportu. Warto zauważyć, że dużym problemem dla firm są braki kadrowe oraz budżetowe. Jedynie 8 proc. przedsiębiorstw posiada dedykowane działy CSR, a tylko 22 proc. firm ma osobny budżet. W pozostałych przypadkach finansowanie zapewniane jest w ramach budżetów działów HR, czy marketingu, lub doraźnie w zależności od potrzeb. Powyżej 1 mln PLN rocznie na działania CSR przeznacza jedynie 9 proc. firm. Kolejne 9 proc. mieści się w przedziale 100 tys. – 1 mln PLN. Najwięcej firm (20 proc.) wydaje w ciągu roku pomiędzy 10 a 50 tys. PLN.

Dane pochodzą z badania jakościowego przeprowadzonego w maju 2016 roku przez Havas Media Group.

infografika CCIFP CSR

::

Fot. Fotolia.com/obeyleesin

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF