...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Uchodźcy i uchodźczynie częścią IKEA Retail Polska 

Siła IKEA tkwi w różnorodności – każda osoba może znaleźć w IKEA miejsce do rozwoju swoich kompetencji i bycia sobą. Dlatego IKEA uruchomiła program stażowy, zatrudniając 10 osób z doświadczeniem uchodźczym w sklepie na Targówku. Celem programu jest pomoc w zdobywaniu umiejętności na rynku pracy. 

 

Kultura organizacyjna IKEA jest zbudowana na poczuciu wspólnoty i wartościach, w których na pierwszym miejscu stawiany jest człowiek. Strategia Różnorodności i Włączania wyznacza firmie kierunek działań, oparty na przekonaniu, że równe traktowanie jest prawem każdego człowieka, a równe szanse dla wszystkich jest podstawą tego, kim jesteśmy. IKEA w każdym obszarze swojej działalności dąży do tworzenia włączającego środowiska pracy, w którym każda osoba może czuć się sobą, jest mile widziana i akceptowana.

 

Dzięki zainicjowanemu przez IKEA programowi “Zwiększanie kompetencji zawodowych osób z doświadczeniem uchodźczym” (ang. “Refugee Skills for Employment”) Grupa Ingka na całym świecie odgrywa ważną rolę w zapewnianiu możliwości rozwoju osobom uchodźczym. Prowadzone przez IKEA działania mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska pracy, a także zapewnienie wszystkim pracownikom i pracowniczkom równych szans. Poprzez program, IKEA wspiera integrację oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowo rozwijając umiejętności językowe uchodźców i uchodźczyń. Przygotowania do programu w Polsce ruszyły już w 2019 roku i jest on jednym z elementów, który wpisuje się w szersze działania IKEA na rzecz różnorodności i włączania osób z doświadczeniem uchodźczym. Sklep na Targówku został pionierem projektu IKEA w Polsce.

 

IKEA jako pierwsza firma w Polsce systemowo podeszła do tematu włączania osób z doświadczeniem uchodźczym na rynku pracy. Program uruchomiono przy merytorycznym wsparciu Fundacji Ocalenie. W ramach przeprowadzonej rekrutacji w styczniu 2022 roku IKEA zatrudniła 10 osób w działach Logistyki, Kas, Relacji z Klientami oraz IKEA Food. Stażyści i stażystki dołączyli do organizacji z różnych stron świata: Iraku, Tadżykistanu, Białorusi, Pakistanu oraz Czeczenii. W kolejnej edycji programu, firma dąży do jeszcze większej różnorodności pod względem pochodzenia. W tym momencie planowane są działania włączające, skierowane do osób z Ukrainy, uciekających przed wojną.

 

Chcemy, aby IKEA była miejscem, w którym każda osoba może być sobą, czuć się swobodnie oraz bezpiecznie. Doceniamy całe bogactwo różnorodnych doświadczeń płynących z różnych kultur oraz unikalne talenty każdej osoby pracującej w IKEA. Realizacja programu stażowego dla osób z doświadczeniem uchodźczym jest elementem naszej 3-letniej Strategii Różnorodności i Włączania w IKEA Retail w Polsce. Nasze podejście obejmuje 5 wymiarów różnorodności: płeć, wiek, orientację seksualną, sprawność fizyczną i psychiczną oraz pochodzenie etniczne. Projekt “Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń” odpowiada na potrzeby włączania osób o różnej narodowości i pochodzeniu etnicznym. Cieszy nas różnorodność, jaką te osoby wnoszą w nasze zespoły i po ponad miesiącu trwania programu z radością możemy powiedzieć, że zarówno dla pracowników i pracowniczek IKEA, jak i stażystów i stażystek jest to bardzo wartościowe i pozytywne doświadczenie

Susanna Romantsova, Liderka ds.Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA

 

W ramach programu stażowego, uczestnicy i uczestniczki są zatrudnieni na umowie o pracę i korzystają z pełnego pakietu świadczeń pracowniczych oferowanych przez IKEA. Biorą udział w kursie języka polskiego, a także otrzymują wsparcie psychologiczne, prawne oraz pomoc ze strony mentorów i mentorek kulturowych pracujących na co dzień w warszawskim Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie. Po zakończeniu stażu osoby te będą mogły wziąć udział w otwartych rekrutacjach na zasadach ogólnych i kontynuować pracę w IKEA.

 

Osoby z doświadczeniem uchodźczym często nie mają możliwości znalezienia zatrudnienia z uwagi na panujące stereotypy czy brak wcześniejszego doświadczenia w danym kraju, mimo że posiadają różne talenty, wiedzę, doświadczenie i motywację. Przeszkodą jest również niemożność pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie przez brak odpowiedniej znajomości języka lub długotrwałe procedury uznawania wykształcenia. Takie inicjatywy mają szansę udowodnić, że wspieranie osób z doświadczeniem uchodźczym w rozwoju zawodowym przynosi realną wartość biznesowi oraz społeczeństwu, jak również lokalnej gospodarce. Programy takie jak te, stworzone przez IKEA, mogą mieć pozytywny wpływ, dzięki otwieraniu nowych ścieżek zatrudnienia oraz zmiany postrzegania osób i ich doświadczenia uchodźczego. Kornelia Trytko, koordynatorka projektu ze strony Fundacji Ocalenie

 

IKEA dzięki pracy swojego zespołu oraz Fundacji nad programem, zdobyła cenne doświadczenie, które obecnie jest nieocenionym wsparciem, aby w bardziej efektywny sposób angażować i włączać osoby z Ukrainy, które ze względu na wojnę będą poszukiwały zatrudnienia w Polsce. Działania, które zostały podjęte podczas przygotowywań do programu m.in szkolenia z włączania osób uchodźczych dla liderów i liderek czy organizacja kursu języka polskiego dla stażystów i stażystek z programu, ale także podejście IKEA oparte na otwartości i szerzeniu idei różnorodności sprawiają, że firma jest lepiej przygotowana na efektywne włączanie kolejnych osób z doświadczeniem uchodźczym do organizacji. Obecnie IKEA zatrudnia pierwsze osoby z Ukrainy, szukające schronienia przed wojną. Firma w sposób kompleksowy przygotowuje się do jeszcze szerszego zatrudniania osób z Ukrainy, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia z programu stażowego, jak również uwzględniając aktualną sytuację i potrzeby.


źródło: informacja prasowa IKEA

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF