...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Z przyjemnością dla przyszłości. Wedel porządkuje inicjatywy i rozwija „skrzydła odpowiedzialności”, przyjmując strategię CSR

strategia CSR wedel

Wsparcie instytucji charytatywnych, troska o pracowników i ich bliskich, zajęcia kulturalne i rekreacyjne – założyciele Wedla już od 1851 roku reprezentowali podejście do biznesu wyróżniające się wrażliwością na potrzeby innych. Dziś odpowiedzialność społeczna firmy przejawia się m.in. w kulturze organizacyjnej, zrównoważonej produkcji, angażowaniu pracowników w działania dobroczynne i licznych projektach pomocowych. Teraz będą one realizowane w ramach wedlowskiej strategii CSR, która jednocześnie określa deklaracje, cele i kierunki rozwoju do roku 2027. Wedel jest Partnerem 10. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Tradycja społecznej odpowiedzialności i zaangażowania lokalnego

Wedel to kultowa czekoladowa marka i jeden z liderów branży czekoladowej w Polsce. Bogata historia firmy to jednak nie tylko opowieść o powstaniu produktów jak Ptasie Mleczko®, Torcik Wedlowski czy czekolada Jedyna, ekspansji zagranicznej czy niestandardowych działaniach marketingowych. Za sprawą założycieli, zwłaszcza Jana i Emila, Wedel stanowi również przykład jednej z pierwszych firm w Polsce, w której obecna była idea społecznej odpowiedzialności. Emil poza prowadzeniem czekoladowego przedsiębiorstwa zajmował się również działalnością społeczną i charytatywną, a swoją załogę postrzegał jako wielką rodzinę. Takie podejście przekazał synowi – Janowi, który dodatkowo rozwinął wsparcie i przywileje pracownicze. Zatrudnieni mogli korzystać m.in. z przyzakładowej łaźni, żłobka i przedszkola dla swoich dzieci, gabinetu lekarskiego i dentystycznego, a także szewca czy fryzjera. Ponadto, mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych w ramach Klubu Sportowego Rywal, a wakacje spędzali w ośrodku wypoczynkowym w Świdrze.

O wrażliwości Jana Wedla na potrzeby innych świadczy też jego postawa w czasie wojny, gdy oferował najuboższym ciepłe posiłki w stołówce fabryki lub gdy rozdysponował produkty spożywcze z przyzakładowych magazynów pośród warszawiaków. Jego podejście jest dla nas niezmienną inspiracją, między innymi dlatego jednym z elementów współczesnej odpowiedzialności naszej firmy jest zaangażowanie lokalne. Od lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci, Bankiem Żywności SOS w Warszawie, wspieramy Muzeum Warszawskiej Pragi czy jako mecenas projektu Ogrody Polsko-Niemieckie, rewitalizujemy część Parku Skaryszewskiego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki.

Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel

Pomaganie innym

Kontynuację podejścia założycieli obrazuje także współczesna odpowiedzialność Wedla jako pracodawcy, która przejawia się w kulturze organizacyjnej opartej na szacunku i różnorodności czy regularnie organizowanych akcjach wewnętrznych, zwracających uwagę na ważne kwestie tj. profilaktyka raka piersi, prostaty czy rejestrowanie się w bazie dawców szpiku. Dzięki realizowanemu od 13 lat programowi grantowemu „Wedel od Serca” oraz wewnętrznemu wolontariatowi, pracownicy mają możliwość angażowania się w działalność dobroczynną m.in. w budowę Folwarku Wawer – miejskiej farmy, będącej przestrzenią edukacji ekologicznej.

Jestem przekonany, że każde działanie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu ma znaczenie dla zmieniania świata na lepsze i może stanowić inspirację dla innych. Każdy jest tu wygranym, ponieważ CSR, poza wymiernymi wartościami, wynikającymi z odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów (np. oszczędność wody i energii), czy redukcji generowanych odpadów, pozwala pozytywnie wpływać na otoczenie, przyczyniając się do rozwiązywania aktualnych problemów społecznych czy środowiskowych. Jeżeli więc nasza odpowiedzialna postawa zainspiruje innych do inicjowania tego typu działań – będzie to dla nas dodatkowym powodem do dumy i dowodem na skuteczność obranego kierunku. Chcemy także wspierać mniejsze podmioty i w ramach współpracy, mobilizować je do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jako firma, której otwartość na dialog i współpraca są częścią kultury organizacyjnej, będziemy dzielić się naszymi osiągnięciami z tego obszaru i zachęcać do podejmowania wspólnych rozwiązań. Poza uczestnictwem w partnerstwach branżowych, jednymi z ostatnich przykładów na takie podejście jest obecność w tegorocznej edycji raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” czy akcje pomocowe w czasie pandemii realizowane we współpracy z firmami InPost oraz AVIVA.

Specjalnie dla BRIEF Maciej Herman, CEO Wedel 

Troska o środowisko i transparentność

Wedel jako odpowiedzialny producent, pracodawca i sąsiad odpowiada również na wyzwania środowiskowe. Od I kwartału br., czekoladowa produkcja zasilana jest wyłącznie energią z farm wiatrowych, a w ramach praktyki zero waste stale minimalizuje się ilość plastikowych odpadów. Natomiast dach wedlowskiej fabryki od 2018 roku jest domem dla pszczół, którymi opiekuje się młodzież z warszawskiej Pragi, łącząc troskę o bioróżnorodność z edukacją w zakresie przedsiębiorczości. W zeszłym roku zorganizowano w firmie akcję,
z której dochód z zakupionego przez pracowników miodu został przekazany na cele statutowe Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci – wsparcie jego podopiecznych.

Odpowiedzialność społeczna Wedla to także kierowanie się zasadami etyki i transparentności – nie tylko w procesach wewnętrznych, lecz również poprzez uczestnictwo w inicjatywach branżowych realizujących te wartości. Wedel jest pierwszym reklamodawcą w Polsce, który podpisał Białą Księgę Komunikacji Marketingowej SAR i znajduje się wśród członków założycieli pierwszej Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, której strategicznym celem jest osiągnięcie 100% zrównoważonego oleju palmowego w Polsce najpóźniej do 2023 roku.

Projekty, które realizować będziemy w ramach strategii CSR są zgodne z naszą długofalową strategią biznesową. Na kolejnych 7 lat zaplanowaliśmy ponad 40 inicjatyw i właśnie w takiej perspektywie zamierzamy spełniać nasze społeczne zobowiązania, nie wykluczając przy tym spontanicznych akcji (m.in. pomocowych, dobroczynnych).

W trosce o nasze najbliższe otoczenie kontynuujemy inicjatywy sąsiedzkie m.in. rewitalizację części Parku Skaryszewskiego jako mecenas projektu „Ogrody Polsko-Niemieckie” czy współpracę ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci (jego podopieczni m.in. opiekują się pszczołami na dachu wedlowskiej fabryki). Załoga Wedla w ramach wolontariatu pracowniczego angażuje się również w budowę Folwarku Wawer, miejsca edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży tworzonego przez Stowarzyszenie – w najbliższym czasie będziemy rozwijać działania z tego obszaru. Ponadto w tym roku po raz czternasty zrealizujemy nasz program grantowy „Wedel od Serca” – w którym pracownicy decydują o rozdysponowaniu grantów na cele dobroczynne i sami podejmują się działań pomocowych.

W najbliższym czasie dużą uwagę poświęcimy obszarowi surowców oraz opakowań, które przy tak rozbudowanym portfolio wciąż stanowią dla nas ogromne wyzwanie. W ramach dalszego rozwijania partnerstw strategicznych jako jeden z członków-założycieli Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego będziemy intensywnie działać na rzecz przejścia na wyłączne stosowanie oleju palmowego pochodzącego w 100% ze zrównoważonych, certyfikowanych źródeł do 2023 roku. Zobowiązaliśmy się także wspólnie edukować konsumentów na temat tego surowca, dlatego będziemy włączać się w działania o takim charakterze podejmowane przez Koalicję. Natomiast w ślad za przejściem na korzystanie wyłącznie z energii pochodzącej z wiatru, planujemy dalszy rozwój projektów OZE, aby możliwie minimalizować nasz wpływ na zmiany klimatyczne.

Najbliższe działania (w tym inicjatywy edukacyjne) skierowane będą również do naszych pracowników, ponieważ wierzymy, że to właśnie oni są najlepszymi ambasadorami odpowiedzialnego podejścia w ramach realizacji swoich codziennych zadań, jak również w życiu prywatnym. Planujemy również szereg projektów z obszaru komunikacji, włączania, różnorodności, troski o well-being pracowników oraz projekty odpowiadające na obecne wyzwania rynkowe oraz środowiskowe (np. w duchu idei „zero waste”).

Specjalnie dla BRIEF Maciej Herman, CEO Wedel 

Wedel_CSR strategia

Z przyjemnością dla przyszłości

Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę a także potrzeby innych, dlatego fundamentem prac nad naszą strategią CSR były wewnętrzne warsztaty oraz dialog z interesariuszami, również z otoczenia zewnętrznego (łącznie niemal 100 uczestników), przeprowadzony zgodnie z normą AA SES100. W procesie, trwającym kilkanaście miesięcy, identyfikowaliśmy najważniejsze kwestie z perspektywy zrównoważonego rozwoju naszej firmy.

Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel

W efekcie strategia CSR Wedla porządkuje dotychczasowe, liczne działania w ramach 43 projektów z 18 obszarów, które wpisują się w filary: Ludzie, Innowacje, Środowisko i odpowiadają na 7 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. SDG’s, Sustainable Development Goals).

Większość dotychczas zrealizowanych projektów mieści się w obszarze „Ludzie”, co obrazuje, że to właśnie człowiek znajduje się w centrum naszych zainteresowań. Hasło towarzyszące naszej strategii CSR brzmi: „Z przyjemnością dla przyszłości”, ponieważ zaangażowanie społeczne, troska o środowisko i tworzenie lepszego świata dla przyszłych pokoleń jest dla nas tak naturalne, jak dostarczanie przyjemności poprzez nasze produkty czy akcje specjalne dla konsumentów.

Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel

O kompleksowym podejściu do zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju świadczy nie tylko sposób przygotowywania strategii – oparty na dialogu, angażujący Zarząd i pracowników. Strategia CSR Wedla została wpisana w długoterminową strategię biznesową firmy, co czyni ją skutecznym narzędziem do realizowania wyszczególnionych w niej inicjatyw i mierzenia efektów. Zakłada ona kontynuację dotychczasowych działań, a także podejmowanie w przyszłości nowych, które stanowić będą odpowiedź na wyzwania postawione przez interesariuszy zewnętrznych w trakcie spotkań dialogowych. Jednocześnie Wedel pozostaje otwarty na realizację spontanicznych projektów, o czym świadczą m.in. akcje pomocowe w czasie pandemii – wsparcie personelu medycznego, pracowników zakładów warszawskiego transportu miejskiego, Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polskiego Czerwonego Krzyża czy nauki zdalnej podopiecznych zaprzyjaźnionego z Wedlem praskiego Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci.


Źródło: informacja prasowa Wedel

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF