...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników – dlaczego warto je realizować?

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników

Przeprowadzenie badań satysfakcji i zaangażowania pracowników niesie dla pracodawcy wiele korzyści i stanowi ważny element diagnozy przedsiębiorstwa. W tym materiale przedstawimy główne korzyści z realizacji tego rodzaju badań, określimy, jakie zagadnienia mogą być w nich poruszane oraz wskażemy najważniejsze sposoby ich realizacji.

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników – zalety

Na początku warto podkreślić, iż dobrze zrealizowane badania satysfakcji i zaangażowania pracowników mogą dostarczyć pracodawcy sporą ilość niezwykle cennej wiedzy. Wśród najważniejszych – z punktu widzenia firmy – zalet przeprowadzenia tego typu badań można wyróżnić:

 • Uzyskanie obiektywnej oceny poziomu satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy oraz poziomu ich motywacji do jej wykonywania.
 • Poznanie szczegółowych potrzeb szkoleniowych pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Ustalenie relacji, jakie panują w firmie, uzyskanie wiedzy na temat możliwych konfliktów między pracownikami.
 • Poznanie oczekiwań pracowników kierowanych w stronę pracodawcy.
 • Zdiagnozowanie mocnych i słabych stron danej firmy jako pracodawcy oraz wiążących się z tym szans i zagrożeń.
 • Umożliwienie porównania poziomu satysfakcji naszych pracowników na tle konkurencji.

Tego rodzaju badania mogą mieć zarówno charakter jednorazowy, jak i cykliczny. Badania jednorazowe zleca się wówczas, gdy potrzebujemy szybko dokonać bieżącej oceny sytuacji, celem wdrożenia odpowiednich zmian. Dostrzegamy jakiś problem w naszej firmie (np. częstą rotację pracowników na określonym stanowisku) i chcemy dociec jego przyczyny. W takiej sytuacji badania pracowników mogą pomóc nam określić, gdzie leży źródło danego problemu a rekomendacje wskazane w raporcie określą możliwe propozycje jego rozwiązania. Badania cykliczne zleca się natomiast wtedy, gdy interesuje nas stały monitoring satysfakcji pracowników, uchwycenie trendów – np. chcemy się dowiedzieć, jak podejmowane przez nas działania wpływają w perspektywie długofalowej na naszych pracowników, w tym na ich poziom zadowolenia z wykonywanej pracy, motywacji do pracy, zaangażowania w jej wykonywanie.

 

Bloki tematyczne badania satysfakcji i zaangażowania pracowników

Istnieje wiele różnych aspektów, które mogą zostać poruszone w trakcie badań satysfakcji i zaangażowania pracowników. Narzędzie badawcze może zawierać w sobie kilka bloków tematycznych, w których zgrupowane są pytania związane z:

 • atmosferą w pracy,
 • przepływem informacji w firmie,
 • warunkami i sposobem organizacji pracy,
 • dostępnością szkoleń,
 • współpracą z zespole oraz z przełożonymi,
 • lojalnością wobec firmy.

 

Kwestionariusz ankiety a papierowe ankiety

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników prowadzi się zazwyczaj z wykorzystaniem technik ilościowych, w których głównym narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. Sposób przeprowadzenia badania dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Badania te można zrealizować zarówno za pomocą tradycyjnych, papierowych ankiet wypełnianych przez pracowników w miejscu pracy (technika PAPI), jak również przy pomocy internetowego kwestionariusza ankiety (technika CAWI).

 

Technika PAPI

Przy wykorzystaniu techniki PAPI badanie może być realizowane z założeniem obecności w miejscu pracy moderatora. Moderator rozdaje pracownikom ankiety, a następnie czuwa nad ich zwracaniem do specjalnie przygotowanych urn. Takie podejście zapewnia kontrolę nad procesem badania i zapobiega nadużyciom (np. wypełnienie kilku ankiet przez jednego pracownika). Równocześnie badanie może być też realizowane w ten sposób, iż pracownicy sami pobierają ankiety rozłożone w widocznym miejscu, a następnie wrzucają je do urn. Prowadząc w ten sposób badanie zapewnia się pracownikom większy stopień swobody, co może przyczynić się do uzyskania bardziej szczerych odpowiedzi.

 

Technika CAWI

Do zalet badań realizowanych za pomocą techniki CAWI można zaliczyć fakt, iż pracownik może brać w nich udział w dowolnym momencie (w tym po godzinach pracy). Dodatkowo specjalny mechanizm czuwa, by udzielił on odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Pracodawca może natomiast w takim wypadku uzyskać dostęp do cząstkowych wyników badania w dowolnym momencie jego trwania. Należy też podkreślić, iż badania prowadzone w ten sposób zabierają zdecydowanie mniej czasu, niż badania prowadzone za pomocą papierowych ankiet. W przypadku większych przedsiębiorstw proponujemy także wykorzystanie kiosków ankietowych, rozstawionych w różnych częściach zakładu pracy. Zaletą ich zastosowania jest możliwość wzięcia udziału w badaniu w dowolnym czasie, uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania, możliwość wzięcia udziału w badaniu przez osoby z niepełnosprawnościami (np. wadami wzroku), bieżący dostęp do wyników. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by w ramach jednego badania posłużyć się zarówno metodą PAPI, CAWI oraz wykorzystać kioski ankietowe. Ich łączne zastosowanie może przyczynić się do zwiększenia odsetka osób biorących udział w badaniu.

 

Realizacja badań – etapy

Proces badań składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest przekazanie przez pracodawcę informacji pracownikom o zamiarze przeprowadzenia badania. Można, w tym celu posłużyć się specjalnymi materiałami badawczymi (plakaty, ulotki). Na tym etapie warto poinformować pracowników, iż ich udział w badaniu będzie anonimowy. Zapewnienie anonimowości i poufności badania istotnie zwiększa odsetek udziału pracowników w badaniu. Przyczynia się to także do udzielania przez nich szczerych odpowiedzi. Istnieje kilka mechanizmów zapewnienia anonimowości podczas tego typu badań. Przykładowo: mechanizm jednorazowych loginów i haseł, indywidualnych linków, wolnego dostępu do kwestionariusza ankiety. Kolejnym etapem jest zaprojektowanie odpowiedniego kwestionariusza ankiety, który będzie zawierał wszystkie najważniejsze kwestie, o które pracodawca chce zapytać pracowników. Realizacja tego zadania spoczywa na wykonawcy badania, który jednak pozostaje w bieżącym kontakcie z Zamawiającym i uwzględnia jego sugestie. Po wypracowaniu ostatecznej formy narzędzia badawczego przystępuje się do kluczowego etapu, czyli do realizacji samego badania. Po jego zakończeniu Wykonawca poddaje analizie zebrany materiał badawczy. Ostatnim etapem jest opracowanie raportu końcowego zawierającego wyniki badania oraz wypływające z nich wnioski i ewentualne rekomendacje.

 

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników – korzyści

Podsumowując, badanie satysfakcji pracowników to ważny element diagnozy całego przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że zadowolony pracownik będzie na ogół chętniej wykonywał swoją pracę, jest on bardziej efektywny i lojalny wobec swojego pracodawcy. To z kolei może przyczynić się do poprawy wyniku całej firmy oraz zmniejszenia jej kosztów (związanych np. z ciągłą rotacją pracowników). Należy zawsze pamiętać, że pracownik to jeden z najcenniejszych aktywów danej firmy, dlatego warto zadbać o poczucie jego satysfakcji.

Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań satysfakcji i zaangażowania pracowników. Kompleksowe usługi są świadczone na każdym etapie realizacji badania – od jego zaprojektowania, stworzenia metodologii i narzędzi badawczych, poprzez zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych dla pracowników, realizację samego badania, aż po analizę zebranego materiału i opracowanie na jego podstawie raportu zawierającego najważniejsze wnioski i rekomendacje. Na każdym etapie badania gwarantujemy pełną współpracę z Zamawiającym i dostosowanie badania do indywidualnie określonych celów i możliwości. Zastanawiając się nad przeprowadzeniem badań satysfakcji i zaangażowania pracowników warto więc zlecić to zadanie profesjonalnym badaczom z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

 

Zobacz także:

Badanie 360 stopni, czyli jak ocenić kompetencje kadry kierowniczej

Jak zatrzymać pracownika w 5 krokach?

Badanie satysfakcji pracowników

Badania kompetencji jako wsparcie procesów rekrutacji


Bartosz Olcha BioStat

Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań w BioStat®

www.badania-satysfakcji-pracownikow.pl

Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź, Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance, a także z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy.

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat