...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

„Kochajmy Millenialsów, tak szybko nadchodzą…”

W 2012 roku zostało przeprowadzone badanie „Pierwsze kroki na rynku pracy” przez niezależną firmę badawczą w Stanach Zjednoczonych, w oparciu o system DEX. W doświadczeniu wzięli udział studenci z 11 krajów Europy Środkowej, do których dotarto przez internet, a szczególnie Facebooka. Na podstawie analizy segmentacyjnej wyodrębniono 6 grup studentów i młodych absolwentów różniących się od siebie m.in. miejscem pracy, stosunkiem i oczekiwania wobec niej, kryteriami wyboru, liczbą posiadanych doświadczeń zawodowych , oceną własnych kompetencji, postrzeganiem swoich szans na rynku pracy, stopniem sprecyzowania planów zawodowych i potencjalnymi powodami rozstania z pracodawcą. Pytanie, na które naukowcy szukali odpowiedzi to, czy pokolenie Y jest wyzwaniem na rynku pracy?

Igrek igrekowi nierówny

Z pośród badanych, aż 29% studentów jest nastawionych na pracę, 14% jest wymagających, 20% z nich poszukuje znaczenia pracy, 10% unika jej, 16% uczących się jest beztroskich, a 11% zdystansowanych. Pierwszy Y (nastawiony na pracę) do człowiek, który ceni przede wszystkim pracę , karierę i rozwój, a mniej zależy mu na równowadze praca-życie, czasie wolnym i znajomych. Ważna dla niego jest możliwość awansu i szansa na osiągnięcie „czegoś”. Wysoko ocenia się na rynku pracy. Odpowiednie wynagrodzenie jest dla niego priorytetem przy wyborze pracy. Potencjalnymi powodami zmiany pracy jest niedocenianie go i i brak możliwości dalszego rozwoju. Drugi Y (wymagający) to osoba, która również ceni sobie pracę w równowadze z życiem i karierę, ale także pieniądze oraz czas wolny. Istotny jest dla niego awans, dobre zarobki i wpływ na ważne decyzje. Także wysoko ocenia swoje kompetencje. Kryterium wyboru pracy opiera w szczególności na dużym wynagrodzeniu i możliwości rozwoju. Przyczyną zmiany pracy przez niego mogą być negatywne relacje. Trzeci Y (poszukujący znaczenia) niżej ceni karierę i pieniądze od rozwoju i pracy w równowadze z życiem. Praca musi go interesować, dawać poczucie niezależności i odpowiadać jego kompetencjom. Ocenia się przeciętnym poziomie. Zwraca uwagę na ciekawe projekty podczas podejmowania pracy. Odejście z prac z tych samych powodów jak pierwszy Y. Dla czwarty Y (unikający) najważniejsze jest spokojne życie i jego równowaga z pracą w przeciwieństwie do pracy, kariery i pieniędzy. W pracy nie może stresować się i odczuwać presji, czuć stabilne zatrudnienie i dostawać wynagrodzenie. Nisko i słabo ocenia swoje kompetencje i szanse na rynku pracy. Na piedestale stawia wynagrodzenie i dobrą atmosferę. Porzuci swoje miejsce pracy prze stres i presję dla lepszych pod względem finansowym ofert. Według piątego Y (beztroski) wartością nadrzędną są przyjaciele, znajomi i czas wolny, a praca i kariera są wartością podrzędną. Cechy takie jak elastyczność i przyjemna atmosfera nie są bez znaczenia. Ocenia się przeciętnym poziomie. Chce rozwijać się i otrzymywać dobre wynagrodzenie. Zniechęcają go negatywne relacje, a zachęca lepsza finansowo oferta. Szósty Y (zdystansowany) za priorytet uważa równowagę pracy z życiem i rozwój. Nie skupia się na pracy, karierze i pieniądzach. Zwraca uwagę na równe traktowanie w pracy, społeczną użyteczność i stabilność zatrudnienia. Ocenia się na nieco niższym poziomie. Rozwój i dobra atmosfera to coś dla niego. Brak czasu na życie prywatne może skutkować zmianą pracy.

Hierarchia wartości

Zapytano, co jest dla ludzi ważne. Zgodnie z odpowiedziami dla 86,2% to rodzina, 82,3% wskazało zdrowie, 76,7% postawiło na rozwój własny, a aż 62,3% wybrało pracę! Dla kolejnych 35% jest ona raczej ważna. Dalej byli przyjaciele i znajomi (61,8%), równowaga między życiem a pracą (57,4%), kariera (44%), pieniądze i dobrobyt finansowy (43,6%), czas wolny (36,9%), spokojne życie bez wielkich wyzwań związanych z nimi stresów (10,4%). Według danych z European Values Study podobną wartość pracy przypisują Polacy pracy na przestrzeni ostatnich 20 lat, gdzie 97-91% badanych określa ją jako raczej ważną (35%) lub bardzo ważną (56%). Lepsze zrozumienie stosunku pokolenia Y do pracy wymaga odniesienia jej do pozostałych wartości. Trzy grupy: nastawieni na pracę, wymagający i poszukujący znaczenia wysoko cenią sobie pracę, ale każda z nich w połączeniu z innymi wartościami. Dla pozostałych formacji: unikający, beztroscy i zdystansowani praca ma niską wartość. W badaniu nie wzięto pod uwagę rodziny i zdrowia, ponieważ dla wszystkich igreków były ważne w podobnym stopniu.

Aspekty pracy

Najistotniejsze dla badanych jest to, żeby praca była interesująca, ciekawa, dawała możliwość osiągnięć, zdobywania nowych kwalifikacji, a także ciągłego uczenia się, poznawania, rozwoju zarówno osobistego jak zawodowego, sympatyczni ludzie, z którymi współpracuje się, dobre zarobki i równe traktowanie ludzi w miejscu pracy. Polacy najmniej cenili sobie społeczne aspekty pracy , co różniło ich od studentów z innych krajów, np. praca umożliwiająca pomaganie innym, czy społeczna użyteczność pracy.


Właściwa identyfikacja hierarchii wartości osoby oraz cenionych przez nią aspektów pracy daje szansę na lepsze dopasowanie pracownika do organizacji oraz roli, jaką w niej pełni.

Kompetencje pracownika

Studenci uznali za najbardziej rozwinięte umiejętności, które doskonalą w procesie kształcenia np. efektywne uczenie się, logiczne myślenie, wyszukiwanie i analiza informacji. Natomiast za najmniej wypracowane cechy uważają te, po części szlifowane wraz z rosnącym doświadczeniem zawodowym tj. przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy, delegowanie i koordynacja pracy innych i odporność na stres. Studenci są świadomi potrzeb na rynku pracy. Niestety nie mają wystarczających możliwości zdobywania doświadczenia za granicą oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ocena umiejętności i szans na rynku pracy

Uzyskane wyniki pokazują, że badani studenci mają generalnie dobre mniemanie na temat swoich kompetencji, choć odrębną kwestią wydaje się opinia pracodawców na ten temat. Większość z nich, według Bilansu Kapitału Ludzkiego, uważa, że pracownikom, również tym młodym często brakuje umiejętności interpersonalne i samoorganizacji. Pomimo negatywnej oceny sytuacji ekonomicznej w kraju, stan rynku pracy oraz przygotowania do przyszłych obowiązków zawodowych jakie zapewnia system edukacji, Polacy optymistycznie postrzegają swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. W swoich opiniach nie różnią się od studentów w innych badanych krajów. Jako wysokie swoje szanse oceniło 49% studentów z Polski, natomiast średnia dla ogółu wyniosła 48%.


Podsumowując, nie istnieje jednorodne pokolenie Y, a wewnątrz niego można wyróżnić kilka typów studentów, które różnią się między sobą. Dla większości młodych osób praca jest ważna, choć z innych powodów. Najistotniejszym kryterium przy wyborze pracy jest możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Studenci mają pragmatyczne podejście do edukacji , a uczelnie ich zdaniem nie przygotowują do pracy. Pomimo raczej negatywne oceny sytuacji ekonomicznej kraju i na rynku pracy, badani mają wysokie oczekiwania finansowe. Przedsiębiorczość jest dopiero raczkującą i rzadko posiadaną przez nich kompetencją. W przypadku otrzymana interesującej oferty, większość pokolenia Y jest gotowa do podjęcia pracy za granicą. Wniosek? Pokolenie Y jest wyzwaniem na rynku pracy.

autor : Dominika Maciołek z GenWhy

redakcja : Dagmara Nazifi

Maciołek i Wspólnicy sp.z.o.o.

Zapraszamy do polepszenia swoich umiejętności miękkich na szkoleniach: https://genwhy.pl/szkolenia-miekkie/

Edukatorka pokolenia Milenium i właścicielka firmy szkoleniowej GENWHY Jako trener biznesu już ponad 14 lat odkrywa potencjały zespołów i pracowników. Rocznie realizuje ponad 1200 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 70 % firm z listy 500 i zaprojektowała ponad 76 kompleksowych programów rozwojowych. W pracy Eksperta HR identyfikuje zmieniające się trendy na rynku pracy, tworzy ranking DREAM EMPLOYER . W ramach pracy w fundacji WHYGENERATION inspiruje, pomaga i szkoli wszystkie strony rynku pracy, wierzy w to, że w różnorodności pokoleniowej tkwi siła firm i przedsiębiorstw.

Dominika Maciołek