...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Polski konsument zostawia proporcjonalnie więcej pieniędzy w sklepach stacjonarnych niż przeciętny Europejczyk

polski konsument

W 2019 r. udział konsumpcji prywatnej w obrotach handlu detalicznego spadł w 27 państwach UE o 1 punkt procentowy. Unijni konsumenci wydają przeciętnie 29,9 proc. swoich budżetów w stacjonarnych sklepach detalicznych. Najwięcej pod tym względem wydają Węgrzy (50 proc.), najmniej Niemcy (23,7). Polacy zostawiają w handlu detalicznym 35,7 proc. swoich budżetów wydawanych na prywatną konsumpcję.

Sprzedaż internetowa okazała się być w wielu europejskich krajach silną gałęzią handlu, co znajduje odzwierciedlenie w malejącym udziale wydatków konsumenckich w detalicznych sklepach stacjonarnych.

Najważniejsze wnioski wynikające z raportu

Wskaźnik siły nabywczej: średnia siła nabywcza konsumentów w 27 państwach Unii Europejskiej wyniosła w 2019 r. 16.888 EUR, co stanowi nominalny wzrost o 3,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Po części dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu, obniżkom podatków i wzrostowi płac minimalnych największy wzrost siły nabywczej w UE został odnotowany na Łotwie (+8,5 proc.), Litwie (+7,6 proc.) i w Estonii (+6,0 proc.).

siła nabywcza
źródło: GfK

Inflacja: ceny rosły nieco szybciej pod koniec ubiegłego roku ze względu na wzrost kosztów usług. Niemniej w skali całego 2019 r., inflacja w 27 państwach UE wyniosła zaledwie 1,4 proc., więc znajdowała się znacznie poniżej 2-procentowego celu założonego przez Europejski Bank Centralny.

Obroty w sklepach stacjonarnych: w 2019 r. w sektorze stacjonarnego handlu detalicznego w krajach UE-27 odnotowano nominalny wzrost obrotów o 2,1 proc., czyli nieco powyżej stopy inflacji. Największą dynamiką ponownie wykazywały się rynki Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Rumunia (+9,5 proc.) utrzymała solidną stopę wzrostu, niemal dwukrotnie wyższą niż sąsiednia Bułgaria (+5,4 proc.). Handel detaliczny w Estonii (+6,6 proc.) i na Litwie (+6,5 proc.) skorzystał na długotrwałym wzroście siły nabywczej.

stopy wzrostu obrotu
źródło: GfK

Udział konsumpcji prywatnej w obrotach sektora handlu detalicznego: konkurencja w postaci internetowej sprzedaży detalicznej w połączeniu z fundamentalną zmianą nawyków konsumpcyjnych na rzecz zwiększenia wydatków na usługi spowodowała jednoprocentowy spadek udziału konsumpcji prywatnej w 27 państwach członkowskich UE do poziomu 29,9 procent. Najmniejszą część (23,7 proc.) swoich wydatków na stacjonarny handel detaliczny przeznaczyli Niemcy, co wynika poniekąd ze względnie silnej pozycji sprzedaży internetowej.

udział detaliczny konsumpcji prywatnej
źródło: GfK

Handel detaliczny w sektorze szybkozbywalnych dóbr konsumenckich (FMCG): w 2019 r. handel detaliczny w sektorze FMCG odpowiadał za 55 proc. obrotów detalicznych punktów stacjonarnych w 27 państwach UE. Segment ten stanowi 60,4 proc. całkowitego obrotu detalicznego w Chorwacji, co stawia ją na pierwszym miejscu wśród krajów objętych badaniem. Handel detaliczny w sektorze szybkozbywalnych dóbr konsumenckich jest również bardzo silny w Rumunii (59,7 proc.), na Cyprze (58,5 proc.) i w Grecji (58,3 proc.).

obrót detaliczny
źródło: GfK

Sklepy detaliczne w Europie stoją dziś przed nowymi wyzwaniami. W związku z cyklicznością i z góry określonymi terminami publikacji, raport pokazuje kondycję europejskiego handlu przed covidem – wzrost zamożności  konsumentów w 27 krajach EU (ale z silnym różnicami, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym w obrębie poszczególnych krajów) oraz wzrost obrotów w handlu stacjonarnym w przekroju 27 krajów EU o 2,1 proc., nieznacznie powyżej stopy inflacji z wyraźną linią podziału na nową i starą Europę. Wzrostowi obrotów sprzyjały w analizowanym okresie silny rynek pracy oraz stabilne nastroje konsumenckie. Z kolei z perspektywy udziałów w handlu prywatnej konsumpcji widać trend wzrastających wydatków na usługi, co razem z obecnie notowanym rozwojem e-handlu stanowić będzie wyzwanie dla handlu stacjonarnego. Konsumenci zaczynają wykazywać też wyższą świadomość ekologiczną, w związku z czym kwestia zrównoważonego rozwoju zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Detaliści prowadzący punkty stacjonarne będą musieli odpowiedzieć na te nowe wyzwania i oczekiwania kupujących, których źródłem są zarówno zmiany związane z pandemią, jak i zmiany w dystrybucji samego popytu konsumenckiego.

Przemysław Dwojak, Senior Director w GfK

O badaniu

W raporcie przeanalizowano siłę nabywczą, obroty i udział całkowitych wydatków konsumenckich w handlu detalicznym 2019 r. w 32 europejskich państwach. W świetle obecnych zmiennych warunków rynkowych i przypadającego na kwiecień terminu oddania badania do publikacji, nie obejmuje ono prognoz na 2020 r. w zakresie obrotu detalicznego w punktach stacjonarnych. W zamian badanie zawiera ocenę wpływu COVID-19 na sprzedaż detaliczną, analizę sytuacji w sektorze FMCG w Europie, analizę Black Friday jako najważniejszego dorocznego wydarzenia zakupowego, analizę znaczenia stolic państw Grupy Wyszehradzkiej dla detalu oraz wyników detalicznego sektora meblarskiego w Czechach. Szacunki GfK dotyczące obrotu i siły nabywczej zostały przeprowadzone w euro i odzwierciedlają wartości z 20 kwietnia 2020 roku.

Badanie jest dostępne bezpłatnie w formie 22-stronicowego pliku PDF w języku angielskim na stronie http://www.gfk-geomarketing.com/european-retail oraz w języku niemieckim na stronie www.gfk-geomarketing.de/handel-europa.

Ilustracje w rozdzielczości do wydruku są dostępne tutaj.


Źródło: Informacja prasowa GfK

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF