...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

REGULAMIN Konkursu “Wygraj książkę Piotra Golczyka”

  Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu “Wygraj książkę Piotra Golczyka”, zwanego dalej Konkursem, jest B90 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000667826, NIP: 7010673394, Regon: 366766402, zwana […]

 

  1. Organizator i czas trwania Konkursu

1.1. Organizatorem Konkursu “Wygraj książkę Piotra Golczyka”, zwanego dalej Konkursem, jest B90 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000667826, NIP: 7010673394, Regon: 366766402, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem konta w serwisie Facebook należącego do Organizatora (brief.pl). Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.

1.3. Konkurs rozpocznie się dnia 22 stycznia 2019 r. i potrwa do dnia 27 stycznia 2019 r.

1.4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

1.6. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisami Facebook i Instagram.

 

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.3. Regulaminu. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie„Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.

2.2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania nagrody w przypadku wygranej.

2.3.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

  1. Zgłoszenia

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy polubić profil brief.pl na Facebooku oraz wysłać odpowiedź na pytanie konkursowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych  w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.

3.1.1. Pytanie konkursowe brzmi: “Kto zajął pierwsze miejsce w rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w 6. edycji w 2016 roku?”

3.1.2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: “Wyrażam zgodę na na przetwarzanie danych w celu identyfikacji zwycięzcy i przekazania ewentualnej nagrody przez B90 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545), ul. Marszałkowska 58.”

3.1.3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 27 stycznia do godz. 24:00.

3.1.4. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 odpowiedź. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi w sposób określony w niniejszym regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedź nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zgody na publikację. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.

3.1.5. Przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu identyfikacji zwycięzcy i przekazania ewentualnej nagrody przez B90 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545), ul. Marszałkowska 58.

3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika w zgłoszeniu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

3.3. W konkursie zwycięży pierwsze 3 osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe i prześlą zgodę na przetwarzanie danych. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w prywatnej wiadomości, jak również jego imię i nazwisko na konkursowe pytanie zostaną ujawnione na publicznym profilumagazynu Brief.pl w w serwisie Facebook.

3.4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 28 stycznia 2019 r.

 

  1. Nagrody

4.1. Każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma od Organizatora jeden egzemplarz książki “Jak zbudować efektywny dział marketingu?” Piotra Golczyka.

4.2. Sponsorem nagrody jest Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Świętojańska 9/4, 81-368 Gdynia, NIP: 586-219-96-117.3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o sposobie odbioru nagrody w wiadomości prywatnej do dnia 29 stycznia 2019.

4.4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w czasie 24 godzin od momentu wysłania powiadomienia przesłać swoje dane osobowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

4.5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

4.6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu, zaś nagroda przechodzi na kolejną osobę wyznaczoną przez Organizatora.

4.7. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na nagroda przechodzi na kolejną osobę wyznaczoną przez Organizatora.

4.8. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na nagroda przechodzi na kolejną osobę wyznaczoną przez Organizatora.

 

5.Informacje o przetwarzaniu danych

5.1.Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

5.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię oraz adres e-mail jest B90 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545), ul. Marszałkowska 58,  e-mail: brief@brief.pl .

5.3. Dane będą przetwarzane w celu ogłoszenia zwycięzcy i przekazania nagrody na podstawie zgody uczestnika.
5.4. Dane mogą być udostępniane Sponsorowi nagrody w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
5.5. Dane będą przechowywane do momentu otrzymania potwierdzenia o przekazaniu nagrody zwycięzcy.
5.6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5.7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5.8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Reklamacje

6.1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 3 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
6.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
6.3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

7.Postanowienia końcowe

7.1. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 
7.2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd. 
7.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://brief.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.
7.6. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.7. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fanpage na portalu Facebook.
7.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2019  roku.

ORGANIZATOR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF