Badanie SAR: wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej ‘22

Tegoroczne badanie objęło łącznie 62 agencje członkowskie. Odnotowano spadek w różnicy płac ze względu na płeć, a wzrost wynagrodzeń utrzymał się na zeszłorocznym poziomie. Badanie przeprowadzono we współpracy z firmą Willis Towers Watson Polska, autorem raportu.

SAR prowadzi badanie płac od 1999 roku. W tegorocznej edycji, zrealizowanej w styczniu i lutym, agencje przekazały łącznie dane o stanowiskach i wynagrodzeniach ponad 5600 osób, zwiększając o ponad 6% w stosunku do roku 2021 liczbę pracowników objętych badaniem.

Wyniki wskazują, iż w 2021 roku stawki wynagrodzeń wzrosły dla ponad 60% stanowisk. Przeciętny wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla całego rynku oszacowano na 4,9%.

Obserwacje płacy zmiennej wskazują ponadto, iż firmy stosujące premie, po wielu przypadkach ich zamrożenia lub ograniczenia w pierwszym roku pandemii, wróciły do ich wypłacania.

Widać wyraźnie, że firmy z sektora komunikacji marketingowej mają niższe niż w większości sektorów różnice płac dla kobiet i mężczyzn. Na tych samych stanowiskach różnica w wynagrodzeniach obu płci znacząco spadła – z 9% odnotowanych w roku 2021 do niecałych 6%.

Inny badany wskaźnik luki płacowej – „gender pay gap”, określa różnicę pomiędzy średnim wynagrodzeniem wszystkich kobiet i mężczyzn w sektorze. Na jego wartość istotnie wpływa miejsce zajmowane przez badanych w hierarchii firmy. Według badania SAR całkowity wskaźnik luki płacowej (gender pay gap) wynosi 18% dla wszystkich typów umów i spadł do 13% przy analizie tylko umów o pracę. Należy zauważyć, iż wartość tej luki płacowej jest wyraźnie niższa niż odnotowana w badaniach dla sektora mediów (23%) czy rynku ogólnobranżowego (21% – na podstawie danych „WTW Polska 2021” dla pracowników z umowami o pracę).

Badanie SAR pokazuje także kierunek zmian i rozwiązań, jakie firmy wprowadzają w zakresie dobrostanu pracowników oraz jawności i transparentności płac oraz zasad podejmowania decyzji na temat wynagrodzeń.

Dane dt. wynagrodzeń

W tabelach poniżej zaprezentowano wartość rynkową mediany dla typowych stanowisk w branży komunikacji marketingowej dla płacy gwarantowanej brutto. 

Jest to wartość stałej płacy, określona dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT) w PLN w wymiarze miesięcznym.

Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne. 

W kontekście danych płacowych mediana oznacza przeciętną wartość wynagrodzenia rynkowego dla danego stanowiska, przy czym należy pamiętać, iż poszczególne osoby mogą uzyskiwać poziomy wynagrodzenia niższe lub wyższe niż podana wartość przeciętnej płacy.

SAR tabela 1

Stawki godzinowe

Badanie SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (wg stanu na 1.01.2022 roku), czyli prezentowanych klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona w kwocie netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

Porównanie stawek godzinowych zadeklarowanych przez uczestników badania w roku 2022 i 2021 (na stałej próbie firm, które przekazały dane w obu ostatnich edycjach) wskazuje, iż deklarowane stawki godzinowe w roku 2022 zwiększyły się przeciętnie o 10% w porównaniu ze stawkami deklarowanymi w styczniu 2021 roku.

 


źródło: SAR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF