...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Długa droga na szczyt innowacyjności?

W tegorocznym rankingu Global Innovation Index 2015, tworzonym przez szkołę biznesu i zarządzania INSEAD we współpracy z Johnson Cornell University oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej i prezentującym poziom innowacyjności poszczególnych państw świata, Polska zajęła 46 miejsce. To oznacza, że w porównaniu z zeszłym rokiem zanotowaliśmy spadek o jedno miejsce. Jakie czynniki wpływają na taką pozycję Polski?

Ranking Global Innovation Index realizowany jest co roku od ośmiu lat. Jego autorzy analizują 141 gospodarek, które odpowiedzialne są za prawie 99 proc. światowego produktu krajowego brutto, pod względem poziomu ich innowacyjności. W zestawieniu brane są pod uwagę takie czynniki, jak instytucje, kapitał ludzki oraz badawczy, infrastruktura, poziom zaawansowania rynku, poziom wyrafinowania biznesu, dorobek technologiczny i intelektualny oraz dorobek kreatywny. Ostateczne miejsce danego państwa w rankingu jest więc wypadkową wyniku kraju na wszystkich wymienionych wymiarach.

Niestety, w tym roku, podobnie jak w zeszłym, Polska nie wypadła najlepiej na tle krajów Unii Europejskiej. Wyłącznie Rumunia uplasowała się w rankingu za nami, wśród państw unijnych Wielka Brytania i Szwecja znalazły się na czele zestawienia. W pierwszej dziesiątce są także: Szwajcaria (na pierwszym miejscu), Holandia, Stany Zjednoczone, Finlandia, Singapur, Irlandia, Luksemburg i Dania.

Mocne strony

Wśród elementów uważanych za nasze mocne strony wymienić można m.in. takie, jak stabilność polityczna, procent osób biorących udział w trzeciorzędowym procesie edukacji, łatwość pozyskania kredytu czy eksport szeroko pojętych dóbr i usług sektora kreatywnego. Kiedy mowa o słabościach, wśród tych znajdują się m.in. liczba umów z funduszami VC, liczba nowych przedsiębiorstw, wartości niematerialne i prawne, czy, co wydaje się być najważniejsze, powiązania między innowacyjnymi podmiotami, świadczące o wyrafinowaniu sektora biznesowego. 

Niewystarczające wsparcie

Taki stan rzeczy, choć niezbyt pozytywny, nie powinien dziwić. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2013 roku wydatki na działalność badawczo – rozwojową w Polsce sięgnęły 0,87 proc. PKB, co, w porównaniu do średniej unijnej wynoszącej 2,02 proc., jest dosyć słabym wynikiem. I, co ciekawe, wśród krajów unijnych najwyższy poziom wydatków na B+R w relacji do PKB odnotowały takie państwa, jak Finlandia (3,32 proc.) oraz Szwecja (3.21 proc.).

Dużym problemem naszego kraju jest również kwestia braku zadowalających ulg podatkowych na działalność badawczo – rozwojową. Z opublikowanego w czerwcu br. raportu EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2015” wynika, że system wsparcia działań B+R ulgami podatkowymi w Polsce należy do najmniej zachęcających w Europie. Obowiązujący w Polsce układ dotyczy bowiem tylko zakupu istniejących technologii, nie obejmując wsparcia na opracowanie nowych rozwiązań. Tymczasem, m.in. w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii czy nawet Hiszpanii dochody osiągane w rezultacie działalności B+R opodatkowane są niższymi stawkami. Dodatkowo, warto wspomnieć, że współpraca nauki i biznesu, powszechnie traktowana jako podstawa do budowania innowacyjnej gospodarki, również nie należy do najbardziej efektywnych w Europie. 

Kreatywni w biznesie

Wymienione czynniki to tylko niektóre powody, dla których Polska wciąż nie należy do czołówki najbardziej innowacyjnych państw na świecie. A szkoda, szczególnie zważywszy na fakt, że potencjał do realizacji nowatorskich działań jest w naszym kraju bardzo duży, czego dowodem jest m.in. organizowany przez magazyn „Brief” ranking „50 najbardziej kreatywnych w biznesie”. 

Magazyn „Brief” od 5 lat organizuje ranking „50 kreatywnych w biznesie”, prezentując w nim osoby, które swoją działalnością szczególnie wyróżniają się na rynku. Redakcja magazynu w ramach wspomnienago projektu postanowiła uruchomić program mentoringowy, który będzie przygotowywał ambitnych, kreatywnych ludzi do startu w biznesie. Powoływana właśnie rada programowa będzie składała się z najwyższej klasy specjalistów z dziedziny zarządzania, marketingu, finansów oraz prawa. Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy do kontaktu. 

::

Fot.Fotolia.com/VIGE.co

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF