...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

KONKURS: Targi.Taktyka.Okazja – wygraj grę planszową! Powstała pierwsza gra planszowa o tematyce targowej!

Targi od lat są idealną okazja do tego, by błyskawicznie poznać rynkowe nowości i nawiązać bezcenne kontakty. Teraz stały się także tematem planszowych rozgrywek. Krakowska firma Extend Vision stworzyła pierwszą na rynku grę „Targi. Taktyka. Okazja”, w której głównym polem zmagań jest… hala targowa!

 

Odwiedzaj stoiska i obierz taktykę!

Gracze rozpoczynający rozgrywkę wcielają się w gości targowych, których zadaniem jest odwiedzanie stoisk, przeglądanie katalogów, korzystanie z okazji oraz opracowanie taktyki zdobycia jak największej liczby punktów. Dzięki prostym zasadom oraz zastosowaniu wielu elementów rozrywkowych gra Targi.Taktyka.Okazja z pewnością znajdzie zwolenników również wśród osób niezwiązanych bezpośrednio z branżą wystawienniczą.

Dobry humor sprzyja interesom.

Podczas tworzenia gry zależało nam na tym, by pokazać, że do tematyki targowej można podchodzić na wesoło – tłumaczy Jacek Kisiała, autor gry. Chcielibyśmy zintegrować środowisko podczas wspólnych rozgrywek i przede wszystkim dobrze się przy tym bawić – dodaje.

Autorskie projekty stoisk targowych.

Gra stanowi nie tylko przyjemną lekcję poznawania mechanizmów, którymi rządzą się imprezy targowe, ale także prezentuje szerokie spektrum możliwości wystawienniczych. Na planszy znalazły się autorskie projekty stoisk stworzone przez projektantów z Extend Vision –  mogące stać się przydatną inspiracją dla osób planujących udział w targach.

Szczegółowe informacje na temat gry:  www.gratargowa.pl, www.facebook.com/gratargowa

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Targi. Taktyka. Okazja. – wygraj grę planszową!”  i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest B90 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok.9, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000667826.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na witrynie internetowej Brief.pl oraz facebookowym profilu „Brief.pl”.
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 12 września 2017 r. i zakończy 17 września 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 września 2017.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Nagrodą w Konkursie jest: 3 egzemplarze gry planszowej „Targi. Taktyka. Okazja.”.
 2. Zdobywcę nagrody w Konkursie wyłoni Jury, w skład którego wejdą redaktorzy Brief.pl.
 3. Zadaniem Uczestników jest: Uzasadnić zalety targów w wybranej przez siebie, dowolnej formie. ( Film, zdjęcie, piosenka, wierszyk, wyliczanka itd.).
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojej odpowiedzi na publicznym profilu Brief.pl.
 5. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 odpowiedź. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi w sposób określony w niniejszym regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedż nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zgody na publikację. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
 6. Jury wyłoni zdobywcę nagrody wybierając spośród nadesłanych odpowiedzi te, które są najbardziej kreatywne i pomysłowe. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w prywatnej wiadomości, jak również jego imię i pierwsza litera nazwiska zostaną ujawnione na publicznym profilu magazynu Brief, dzień po zakończeniu Konkursu.
 7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane osobowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 8. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
 9. Przekazanie nagrody nastąpi drogą odbioru osobistego w redakcji Brief.pl.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1.  Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez B90 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58. lok 9, 00-545, Warszawa, numer KRS 0000667826 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. B90 Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie B90 Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do B90 Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 3 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym http://brief.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.
 7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fanpage na portalu Facebook.

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF