...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Najlepsze projekty polsko-niemieckie

Rozwój niemiecko-polsko-czeskiego biletu Euro-Nysa, stworzenie polsko-niemieckiej koncepcji rozwoju obszaru metropolitalnego Szczecina, Europejski Związek Parków Łużyckich, dolnośląsko-saksońska wymiana doświadczeń oraz Zielona Ścieżka Gubin-Guben – to pięć przedsięwzięć, którym przyznano nagrody w konkursie na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej. Wręczyli je w Berlinie wiceminister Marceli Niezgoda i sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Rainer Bomba.

Jest to druga edycja konkursu. Nagrodę mogą otrzymać polsko-niemieckie projekty, pozwalające na wspólne transgraniczne rozwiązywanie problemów przestrzennych, np. w zakresie kształtowania współpracy miast z ich otoczeniem czy współpracy pomiędzy miastami lub gminami. Powinny one dawać szansę na konkretne rezultaty. – Po dwóch etapach konkursu, na które wpłynęło łącznie 105 projektów, zebraliśmy pokaźny plik propozycji, które mogą być wykorzystane jako wzorzec współpracy na wszystkich pograniczach – powiedział wiceminister Niezgoda podczas przemówienia otwierającego ceremonię wręczenia nagród.

Zwycięskie projekty to:

    Dalszy rozwój Biletu Euro-Nysa pod względem taryfowym i instytucjonalnym

Projekt można streścić jednym hasłem: „Jeden bilet – trzy kraje”. Wspólny bilet wybranych przewoźników w Czechach, Niemczech i Polsce pozwala na wygodne podróżowanie w Euroregionie Nysa. W  Europie istnieją zaledwie cztery euroregiony, w których istnieje tego rodzaju trójnarodowa oferta taryfowa. Obecnie Bilety Euro-Nysa obowiązują na terenie zamieszkiwanym łącznie przez ponad 1 mln osób, na 677 liniach komunikacji publicznej obsługiwanych przez 26 przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego z Niemiec, Polski i Czech. Celem na 2013 r. jest dalszy rozwój transgranicznego publicznego transportu zbiorowego oraz Biletu Euro-Nysa w postaci zmiany jakościowej, polegającej na przejściu od dotychczasowej współpracy, opartej na zasadzie dobrowolności do współpracy instytucjonalnej (wiążącej).

    Polsko–Niemiecka Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Geograficzne położenie Szczecina wyznacza obszar jego oddziaływania na terytorium Polski i Niemiec. Koordynacja polityk po obu stronach granicy, która ma przynieść korzyści regionowi, wymaga ustalenia wspólnych celów rozwoju. Dotychczasowe dokumenty planistyczne zamykały się w granicach narodowych Polski i Niemiec. Z tego powodu powstanie Polsko–Niemiecka Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.

    Europejski Związek Parków Łużyckich

W listopadzie 2010 r.  miasta Cottbus, Bad Muskau i Forst (Lausitz) oraz polskie gminy Łęknica i Brody powołały Europejski Związek Parków Łużyckich „Od hrabiego Brühla po księcia Pücklera“. Układy parkowe Parku Księcia Pücklera w Branitz (Brandenburgia), Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau (Saksonia) / Parku Mużakowskiego (Polska), Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego w Forst (Brandenburgia) i Parku Przypałacowego w Brdach (Polska) reprezentują wspólną transgraniczną historię kulturową i tworzą podstawę dla nowej regionalnej i transgranicznej tożsamości kulturowej. Celem Związku Parków jest zwiększenie zainteresowania wymienionymi parki i wspólnym krajobrazem kulturowym poprzez wspólne działania i strategie marketingowe.

    Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia

Celem projektu jest pogłębienie współpracy pomiędzy administracją Wolnego Państwa Saksonii, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz innymi współpracującymi jednostkami samorządowymi i wypracowanie propozycji rozwiązań oraz szkiców projektów transgranicznych. Współpraca realizowana jest poprzez spotkania pięciu grup roboczych. Efektem ich pracy ma być opracowanie wspólnych przedsięwzięć w ważnych dla obu stron dziedzinach, takich jak rewitalizacja miast i obszarów powydobywczych węgla brunatnego, rozwój obszarów wiejskich, komunikacja i transport, rynek pracy i demografia.

    Zielona Ścieżka Gubin – Guben

Euromiasto Gubin/Guben jest przykładem tzw. miasta bliźniaczego, czyli miasta, którego części znajdują się na obszarze dwóch krajów. Te dwie miejscowości tworzyły do 1945 roku miasto Guben. Zakończenie II Wojny Światowej doprowadziło do utworzenia Gubina i Guben. Dwa miasta przez wiele lat rozwijały się w sposób od siebie niezależny. Dopiero po zakończeniu politycznych przemian 1989 roku zaczęto myśleć o wspólnym rozwoju i powstaniu miasta bliźniaczego. Projekt „Zielona Ścieżka” ma na celu remont i budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz modernizację istniejących parków i pamiątkowych miejsc o znaczeniu historycznym. Wszystkie działania są ze sobą powiązane i skoordynowane po obu stronach granicy w ten sposób, by łączyły najważniejsze punkty w Gubinie i Guben. W ten sposób historycznemu centrum Euromiasta zostanie zapewniona nowa jakość funkcjonalno-użytkowa.

Spotkanie i ceremonia wręczenia nagród odbyły się 21 maja 2013 r. w Berlinie.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF