...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Poznaj najbardziej zielone miasta w Polsce

Które polskie miasta mają szansę stać się drugim Sztokholmem, Hamburgiem czy Kopenhagą w kontekście działań pro-ekologicznych? Ministerstwo Środowiska po raz drugi wyłoniło najbardziej zielone miasta w Polsce. Sprawdź, czy mieszkasz w jednym z nich.

Konkurs „Zielone miasta” wzorowany jest na koncepcji „Zielonej stolicy Europy” (European Green Capital). Idea ta ma na celu całościowe ulepszenie stanu środowiska miejskiego poprzez takie działania, jak: powiększanie terenów zielonych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, zrównoważonego transportu czy ograniczenia hałasu.

Do tej pory odbyło się sześć edycji konkursu „Zielona stolica Europy”, w ramach których laureatami zostały: Sztokholm, Hamburg, Vitoria, Nantes, Kopenhaga i Bristol.

Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 248 miast. Projekty były oceniane w trzech kategoriach: środowisko a zdrowie, oszczędzanie zasobów oraz edukacja ekologiczna. Zwyciężyły: Bieruń, Nakło nad Notecią i Poznań. Wyróżnione zostały Lublin, Zabrze, Kępice, Kraków,  Janów Lubelski, Kielce. Poniżej przedstawiamy zwycięskie projekty.

Kategoria: Środowisko a zdrowie

W ramach tej kategorii mogły być zgłaszane przedsięwzięcia lub inwestycje, które bezpośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców, w szczególności z dziedziny zrównoważonego transportu, zieleni w mieście i ochrony powietrza.

Zwycięzca: Bieruń – program ograniczania niskiej emisji
W ramach programu ograniczania niskiej emisji w gminie Bieruń w latach 2006-2015 przeprowadzono modernizację 781 kotłowni węglowych, wymianę 179 kotłów węglowych oraz instalację 360 kolektorów i 11 instalacji fotowoltaicznych. Działania te pozwoliły ograniczyć emisję pyłów o ponad 3357 t, SO2 – o ponad 87 t, NOx – o ponad 6000 t, CO2 – o ponad 11 000 t, a benzo(a)pirenu – o ponad 82 t.

Wyróżnienie: Lubin – bezpłatna komunikacja miejska
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej w Lubinie i sąsiednich miejscowościach spowodowało znaczny wzrost pasażerów – w dni robocze średnio o 59 proc., a na niektórych liniach o ponad 100 proc. Zrealizowane przedsięwzięcie spowodowało ograniczenie liczby samochodów, redukcję zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

Wyróżnienie: Zabrze – rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki i na obszarze gminy Zabrze
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono rekultywację silnie zdegradowanych terenów poprzemysłowych i utworzono tereny rekreacyjne o łącznej powierzchni 183 ha. W ramach projektu m.in. usunięto odpady poprzemysłowe i gruz, nasadzono drzewa i krzewy, stworzono od podstaw infrastrukturę rekreacyjną i edukacyjną.

Kategoria: Oszczędzanie zasobów

W ramach tej kategorii mogły być zgłaszane przedsięwzięcia lub inwestycje, które wpływają na oszczędzanie zasobów naturalnych, w szczególności z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej.

Nagroda: Nakło nad Notecią – eko-innowacyjny system gospodarowania odpadami
System gospodarki odpadami oparty został na minipunktach selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu organizacyjnemu system zbiórki odpadów generuje przychody dla gminy i cieszy się dużym poparciem mieszkańców. Dzięki wdrożeniu systemu Nakło już w pierwszym roku obowiązywania znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach osiągnęło poziomy odzysku przewidziane na lata następne. System opracowany w Nakle jest naśladowany przez inne gminy.

Wyróżnienie: Kępice – budowa domu energooszczędnego w Korzybiu
Wyróżnione przedsięwzięcie – budynek skonstruowany w standardzie pasywnym (zapotrzebowanie na energię do ogrzewania poniżej 15 kWh/m2 rok) – wyróżnia to, że jest przeznaczony do celów socjalnych (dla 4 rodzin), tym samym łączy idee polityki ekologicznej i społecznej. Mimo że budynek jest prawie samowystarczalny energetycznie, to koszt inwestycji wyniósł niecałe  300 000 zł. Inwestycja została zrealizowana na terenie obszaru Natura 2000, a budynek dzięki zastosowaniu pasywnych źródeł ciepła będzie miał znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż budynek tradycyjny.

Wyróżnienie: Kraków – termomodernizacja gminnych budynków oświatowych
Inwestycja o wartości ponad 23 mln zł będzie miała duży wpływ na ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta, w którym niska emisja jest jednym z najważniejszych problemów.

 

Kategoria: Edukacja ekologiczna

W ramach tej kategorii mogły być zgłaszane przedsięwzięcia lub inwestycje edukacyjne zrealizowane przez miasta, promujące zachowania proekologiczne wśród mieszkańców.

Nagroda: Poznań – projekt „Trzymaj ciepło”
W ramach projektu przeprowadzane są darmowe badania termowizyjne budynków mieszkalnych. Następnie mieszkańcy otrzymują wyniki badań z informacją o stratach ciepła i rekomendacje działań. W dotychczasowych edycjach programu zrealizowano badania 2727 budynków jednorodzinnych i 70 kamienic. Uczestnicy projektu otrzymują komunikat dotyczący własnego budynku, dzięki czemu motywacja do podjęcia działań jest znacznie silniejsza niż w przypadku działań edukacyjnych o abstrakcyjnym charakterze. Formuła przedsięwzięcia przekłada się na jej skuteczność – świadczą o tym ankiety przeprowadzane na początku każdej edycji, dotyczące edycji poprzedzającej. 40 proc. uczestników zeszłorocznej edycji podjęło działania termomodernizacyjne. Autorski program Poznania jest naśladowany przez inne miasta, m.in. Kraków, Częstochowę i Suwałki.

Wyróżnienie: Janów Lubelski – park rekreacji „Zoom natury”
Przedsięwzięcie łączy cechy centrum edukacji przyrodniczej i centrum rozrywki, w którym edukacja odbywa się przez zabawę. Oferta edukacji przyrodniczej jest bardzo rozbudowana, oparta na nowoczesnych, interaktywnych narzędziach i eksperymentach.

Wyróżnienie: Kielce – program „Zielony patrol”
Cykl zajęć terenowych dla dzieci o bardzo rozbudowanym programie(zajęcia przyrodnicze, poszukiwanie i sygnalizowanie dzikich wysypisk śmieci, sprzątanie lasu, budowanie budek lęgowych, dokarmianie ptaków, badania wody i gleby, zbiórki surowców, konkursy i wiele innych). Udział w programie wzięło 330 uczniów i 40 nauczycieli.

::

W najbliższym numerze magazynu „Brief” ukaże się obszerny artykuł „Zielone dachy miast, rzecz o zrównoważonym rozwoju”. Zapraszamy do lektury.

::

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF