Konkurs Element Talks

2 441

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać dwa pojedyncze bilety na III edycję Element Talks, która odbędzie się 23 i 24 kwietnia 2016 w Praskiej Drukarni w Warszawie.

Zadanie konkursowe:

Prześlij na adres konkurs@brief.pl najciekawsze, najśmieszniejsze lub najstraszniejsze fragmenty briefu, jakie otrzymałeś od klienta. Do wygrania są dwa pojedyncze bilety na III edycję Element Talks, natomiast wszyscy, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają 20 proc. zniżki na bilety na to wydarzenie.

Odpowiedź należy przesłać na adres konkurs@brief.pl do godz. 12.00 dnia 10 kwietnia 2016 roku, wpisując w tytule maila: “Konkurs Element Talks”. Zwycięzców ogłosimy 13 kwietnia.

::

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Element Talks” i jest zwany dalej: “Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest B4P Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok. 2, 00-755 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000494092.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na Facebookowym profilu magazynu Brief.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 6 kwietnia 2016 i zakończy dnia 10 kwietnia 2016 roku (o godzinie 12.00). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 13 kwienia 2016 roku.

 

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest/zostanie Fanem profilu magazynu Brief na Facebooku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu magazynu Brief i tym samym zyskała status Fana.

2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3
NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Nagrodą są dwa pojedyncze bilety na III edycję Element Talks, która odbędzie się 23 i 24 kwietnia 2016 w Praskiej Drukarni w Warszawie.

2. Zdobywcę nagrody w Konkursie wyłoni Jury, w skład którego wejdą redaktorzy magazynu “Brief”.

3. Zadaniem Uczestników jest przesłanie na adres konkurs@brief.pl najciekawszych, najśmieszniejszych lub najstraszniejszych fragmentów briefu, z jakimi uczestnik sie spotkał. Odpowiedź należy przesłać na adres konkurs@brief.pl do godz. 12.00 dnia 10 kwietnia 2016 roku, wpisująć w tytule maila “Konkurs Element Talks”

4.Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojej odpowiedzi na publicznym profilu magazynu Brief.

5. Wygrywa pierwsza i dziesiąta osoba, która prześle poprawną odpowiedź.

6. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej w prywatnej wiadomości, jak również jego imię i pierwsza litera nazwiska zostaną ujawnione na publicznym profilu magazynu Brief, w dniu zakończenia Konkursu.

7. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w terminie 1 (jednego) dnia od dnia wysłania powiadomienia przesłać swoje dane adresowe, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Z 2000 r., Nr 14, poz.176).

 

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez B4P Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok. 2, 00-755 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000494092. dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2. B4P Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie B4P Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do B4P Sp. z o.o. na piśmie.

3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska.

 

§ 5
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 1 dnia od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 1 dnia roboczego od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym https://www.brief.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.

7. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora bądź poprzez oficjalny fan page na portalu Facebook.