...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nowy Ład – Grupa VAT

Teresa_Warska_I

Na mocy przepisów Polskiego Ładu ustawodawca postanowił wprowadzić pojęcie grupy VAT. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa stanie się konsolidacja wyniku podatkowego grupy kapitałowej.  Czy jest to krok w dobrym kierunku wyjśnia Teresa Warska, specjalista ds. prawa podatkowego.

Już wkrótce zmiany w ustawie o VAT wprowadzą nieznaną do tej pory polskiemu systemowi podatkowemu pojęcie grupy VAT. Stanowi ona grupę powiązanych – zarówno organizacyjnie, jak i finansowo oraz ekonomicznie – podmiotów, zarejestrowanych wspólnie jako podatnik VAT. Ustawa dość jasno precyzuje, iż przedstawicielem VAT jest ten podmiot, który reprezentuje daną grupę VAT zarówno w zakresie jej rozliczenia  z Ministerstwem Finansów i Urzędem Skarbowym, jak i jej prawnych obowiązków.
Uprawnione do utworzenia grupy VAT będą te podmioty, które posiadają siedzibę w Polsce, a także te, które nie posiadają siedziby na terytorium naszego kraju, jednak prowadzą działalność w Polsce w ramach oddziału. Co ważne, podmiot będzie mógł być członkiem tylko jednej grupy VAT, zaś grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT.
Teresa Warska, specjalista ds. prawa podatkowego w Systim.pl
Dodatkowo należy pamiętać, że w trakcie trwania grupy VAT jej skład musi pozostać niezmienny, co oznacza, że nie będzie możliwym zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie liczby członków grupy VAT.

Warunki utworzenia grupy VAT

Warunkiem koniecznym do utworzenia grupy VAT jest istnienie pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę VAT powiązań organizacyjnych, finansowych, jak i ekonomicznych. Co istotne, wyżej wymienione powiązania będą musiały zachodzić w grupie VAT przez cały okres jej istnienia.
W ramach powiązań organizacyjnych członkowie grupy muszą znajdować się formalnie, prawnie lub faktycznie pod jednym kierownictwem bądź też organizować swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu. Z kolei w przypadku powiązań finansowych obligatoryjne jest posiadanie przez jeden z podmiotów tworzących grupę VAT bezpośredniego udziału w wysokości przynajmniej 50 proc. w kapitale zakładowym pozostałych podmiotów grupy. Z powiązań ekonomicznych wynika zaś, że działalność członków grupy VAT musi odnosić się do tego samego rodzaju działalności, choć wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym jeden z podmiotów bezpośrednio dostarcza towar innemu członkowi grupy.
Teresa Warska z Systim.pl
Podkreślić tu należy, iż w sytuacji, gdy grupa VAT przestanie spełniać którykolwiek z wyżej wymienionych warunków uzależniających możliwość jej utworzenia i funkcjonowania lub upłynie termin ważności zawartej umowy, grupa VAT straci status podatnika VAT.
Czy konsolidacja wyniku podatkowego grupy kapitałowej to krok w dobrym kierunku? Niewątpliwie zaletą tegoż rozwiązania jest fakt, iż – z uwagi na to, że podatnikiem VAT będzie jedynie grupa – wewnętrzne  transakcje nie podlegają opodatkowaniu, a także mechanizmowi podzielonej płatności i fakturowaniu. Co więcej, grupa VAT będzie zobligowana do złożenia tylko jednej deklaracji VAT. Istotnym elementem projektu wprowadzającego grupy VAT jest także solidarna odpowiedzialność wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład za wszelkie zobowiązania bądź niedopatrzenia w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym bądź Ministerstwem Finansów.

Źródło: Systim

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF