...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Opinia o innowacyjności – pozyskiwanie funduszy unijnych

opinia o innowacyjności

Opinia o innowacyjności jest niezbędnym dokumentem w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Opinia powinna być sporządzona przez jednostkę naukową. Na innowacyjności opiera się rozwój współczesnych gospodarek. Nie sposób jej przecenić. Pozwala modyfikować towary i uatrakcyjniać usługi powodując, że klient znacznie chętniej po nie sięga. Pomaga wyprzedzić konkurencję. Niezależna opinia o innowacyjności, którą może wystawić Centrum Badawczo-Rozwojowe, sprzyja innowacjom – pozwala firmie pozyskać fundusze niezbędne do realizacji nowatorskich pomysłów.

Dlaczego opinia o innowacyjności jest potrzebna?

Pierwszej próby zdefiniowania pojęcia innowacyjności podjął się żyjący na przełomie XIX i XX wieku ekonomista J.A. Schumpeter. Innowację ujmował w niej szeroko – jako ciąg działań prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych.  O krok dalej poszli autorzy współczesnego już, wielokrotnie wznawianego „Podręcznika Oslo”, uznając innowację za proces o charakterze ciągłym. Proces nieustannie wprowadzanych przez firmę modyfikacji do produktów, metod produkcji oraz sposobów zarządzania, jak również nieprzerwanego pozyskiwania informacji i gromadzenia nowej wiedzy.

Definicję uproszczono na potrzeby Projektów Unijnych za innowacyjne uznając wszystkie nowe lub ulepszone w sposób znaczący produkty bądź procesy. Za sprawne narzędzie zewnętrznej oceny innowacyjnego przedsięwzięcia uznano niezależną opinię o innowacyjności.

Sprawdź jak otrzymać niezależną opinię o innowacyjności.

 

Kto może wystawić opinię o innowacyjności?

Zgodnie z wytycznymi Funduszy Europejskich, opinia powinna zostać wydana przez jednostkę naukową. Zgodnie z ustawą jednostką naukową jest podmiot, który prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły. Taką jednostką są w szczególności:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni (objęte statutem uczelni);
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze;
 • międzynarodowe instytuty naukowe;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • Centra Badawczo-Rozwojowe.

 

Niezależna opinia o innowacyjności w kontekście czynników kształtujących innowacyjność

 Różne są powody i rozmaite cele, dla których firmy działają innowacyjnie. Mogą one dotyczyć zarówno produktów i ich jakości, jak i efektywności pracy, zdolności uczenia się pracowników czy wdrażania istotnych zmian. Główną motywację może również stanowić nieustannie się rozwijający rynek oraz rosnąca konkurencja.

Mówiąc o czynnikach istotnych, nie sposób pominąć popytu – to on sprawia, że podmioty gospodarcze modyfikują i dywersyfikują oferowane przez siebie produkty. Jak również usprawniają procesy produkcyjne i dostawcze lub – przy braku zainteresowania klientów – przyglądają się odbiorcom i badają ich nieustannie zmieniające się potrzeby, usiłując ukształtować, ukierunkować albo wykreować konsumencki apetyt. Zwycięstwo odnoszą ci, którzy są najbardziej spostrzegawczy i najlepiej przygotowani do wdrażania zmian. Globalizacja sprawia, że wyścig staje się znacznie dynamiczniejszy. Wiele czynników formujących działalność innowacyjną ma co prawda charakter narodowy – liczne mniejsze firmy spina w wielką całość klamra instytucjonalna czy kulturowa – jednak technologia i wiedza przekraczają granice z wielką łatwością, a szybki przepływ informacji oraz konkurencja międzynarodowa powodują, że prym wiodą obecnie przedsiębiorstwa wielonarodowe o ogromnych kapitałach. Uregulowania i przepisy prawne mogą – i tak się faktycznie zdarza – wspierać podmioty mniejsze, ale czy jest to częste zjawisko?

 

Jak niewielka firma, chcąca się prężnie i dynamicznie rozwijać, powinna działać?

Gdzie ma szukać prawnego i finansowego wsparcia? Konieczne stało się wprowadzenie formuły certyfikatu-opracowania – opinii – w którym niezależni eksperci poświadczają o innowacyjności stworzonego przez daną placówkę projektu. 

 

Fundusze Europejskie. Źródła pomocy

Mówiąc o niezależnej opinii o innowacyjności, należy z całą pewnością wspomnieć o rozbudowanym systemie Funduszy Unijnych. Stworzono ją właśnie z myślą o nich – służy pozyskaniu oferowanych przez nie środków finansowych.

Oferta, jaką przygotowano w ramach Funduszy Europejskich, jest szeroka, a dofinansowanie może zostać przyznane na rozmaite cele: od nowych rozwiązań technologicznych po prace badawcze. Istnieje możliwość skorzystania z kilku rozległych projektów i programów:

 • PROGRAM RAMOWY HORYZONT 2020 – jak podano na poświęconej mu stronie, jest on największym w historii Unii programem dotyczącym badań naukowych i innowacji, obejmującym aż trzy odrębne do tej pory projekty. Został oparty na powiązanych wzajemnie kwestiach priorytetowych: doskonałej bazie naukowej, wiodącej pozycji w przemyśle oraz wyzwaniach społecznych. Wśród najistotniejszych zagadnień przekrojowych wyszczególniono „wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii innowacji”.
 • PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) – jest to program przeznaczony w dużej mierze dla przedsiębiorstw typu MŚP. O dotację mogą się ubiegać firmy, które inwestując lub wdrażając innowacyjne produkty czy usługi, lub współpracując z jednostkami badawczo-rozwojowymi zamierzają ulepszyć swoje produkty i zdobyć nowe rynki. Nie tylko jednak one. Pomoc mogą otrzymać również współwykonawcy lub pośrednicy dostarczający wybranym adresatom konkretne rozwiązania.
 • FUNDUSZE NORWESKIE – dwa mechanizmy finansowe (Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy) oferują formę bezzwrotnej pomocy finansowej kilkunastu krajom Europy Środkowej i Południowej oraz państwom bałtyckim. Przyświecającym im celem jest zmniejszanie różnic społeczno-ekonomicznych. Za koordynację przy ich wdrażaniu w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dla Funduszy norweskich i EOG.

 

Od innowacji do realizacji. Niezależna opinia o innowacyjności

Prawdopodobieństwo, że wniosek o unijną dotację zostanie rozpatrzony pozytywnie zależy od kilku istotnych czynników. Oczywiście od tego, jak go sporządzono i na co mają zostać spożytkowane środki finansowe, jeśli zostaną przyznane. Tymczasem nie bez znaczenia pozostaje także liczba placówek przystępujących do konkursu. Konkurencja jest coraz większa, coraz skuteczniejsza w działaniach i coraz lepiej przygotowana, zarówno formalnie, jak i merytorycznie.

Niezależna opinia o innowacyjności znacząco zwiększa szansę firmy na pozyskanie niezbędnych środków na rozwój i realizowane przez nią projekty służące wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań. Jest ona opinią sporządzoną przez specjalistów z różnych naukowych dziedzin. Opinią dotyczącą technologii, jaką przedsiębiorca planuje wdrożyć w swojej firmie. Ponadto jest dowodem na to, że da ona w efekcie nowy produkt lub proces. Opinię przygotowują podmioty o wieloletnim doświadczeniu naukowo-badawczym i badawczo-rozwojowym – państwowe lub prywatne.

 

Ile to kosztuje?

Ceny w obu typach placówek są porównywalne i wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych w zależności od stopnia złożoności projektu, o którego dofinansowanie ubiega się dana firma. We wszystkich placówkach badawczo-rozwojowych, bez względu na to, czy jest nią wyższa uczelnia państwowa czy jednostka prywatna, pracują również – zgodnie z jednym z podstawowych wymogów – wykwalifikowani specjaliści. Istnieje też możliwość odliczenia ulgi B+R od kosztów badań zleconych w celu uzyskania Niezależnej opinii o innowacyjności.

Opinia jest też pomocna przy ubieganiu się o:

 • kredyt technologiczny,
 • preferencyjną pożyczkę,
 • ulgę technologiczną,
 • wsparcie inwestorskie.

Innowacja jest zjawiskiem koniecznym i powszechnym. Kształtuje gospodarki i pobudza światowe ekonomie. Innowacyjność powinna więc być jedną z głównych strategii rozwojowych wszystkich przedsiębiorstw.

Trwa nieustający wyścig o to, by każdą z innowacji doceniono, zaakceptowano i wdrożono oraz o finansową pomoc dla tych placówek, które bez niej nie będą się mogły dalej rozwijać. Co więcej, Unia Europejska silnie innowacyjność promuje, czyniąc niezależną opinię o innowacyjności niezbędnym wymogiem większości konkursów.

 

Zobacz także:

Jak zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania, czyli czym jest opinia o innowacyjności?


 

Rafał Piszczek Biostat
Rafał Piszczek – Statystyk Biostat

Rafał Piszczek
Prezes Zarządu Biostat®

www.biostat.com.pl

Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny.

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat