...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Prezydent podpisał ustawę o dodatku osłonowym

Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc gospodarstwom domowy pokryć część kosztów związanych z rosnącymi cenami energii i żywności. Czym jest dodatek osłonowy i w jaki sposób on funkcjonuje?

Ustawa o dodatku osłonowym ma za zadanie zredukować wysokie ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego. Dodatkowo ma także zniwelować podstawowe ceny żywności dla mniej zamożnych rodzin. Dodatek przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 2,1 tysięcy złotych w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Od 1,5 tysiąca złotych w przypadku gospodarstwa, w którym mieszka więcej niż jedna osoba.

W przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego świadczenie ma wynosić 400 zł. Następnie 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od dwóch do trzech osób, a 800 zł przysługuje rodzinie do czterech osób. Świadczenie, może przysługiwać także rodzinie do sześciu osób, wtedy przysługuje do 1150 złotych.

Świadczenie i energia elektryczna

Na wyższy dodatek mogą liczyć również gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania węgiel. W tym przypadku dodatek osłonowy wyniesie 500 zł, 750 zł  dla gospodarstwa domowego składającego się z dwóch-trzech osób. Najwyższą kwotę dodatku otrzymają gospodarstwa, w których mieszkają rodziny cztero – pięcioosobowe i sześcioosobowe przysługuje im 1062,50 zł i 1437,50 złotych.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany dwa razy do roku. Jak podkreślono w ustawie, wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a druga do 2 grudnia 2022 r.

Twarda zasada dodatku osłonowego

W komunikacie Kancelaria Prezydenta poinformowała, że przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że będzie przyznawany, nawet w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego.

Kwota, która przysługuje danemu gospodarstwu domowemu, będzie pomniejszana o kwotę określonego przekroczenia. Warto zaznaczyć, że kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres mailowy. Wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kancelaria Prezydenta

Przypomniano także, że kwoty zarówno dodatku osłonowego, jak i dodatku energetycznego nie będą podlegały egzekucji. Nie będą także uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodano, że świadczenia te nie będą również stanowić dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany do dołączenia do faktury informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę. Każdorazowo do dnia 31 października 2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Kancelaria Prezydenta

Start dodatku osłonowego

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązków nakładanych na sprzedawców energii elektrycznej i sprzedawców paliw gazowych, które wchodzą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF