...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rodzice w pracy. Trudne połączenie ról

Osoby, które jednocześnie pracują i wychowują dzieci, stanowią niemal połowę zatrudnionych w firmach. Osiągnięcie równowagi na tym polu jest jednak dużym wyzwaniem. Aż 64 proc. kobiet i 45 proc. mężczyzn deklaruje, że na ich drodze zawodowej pojawiły się przeszkody związane z połączeniem pracy z obowiązkami rodzinnymi. Jednocześnie odsetek rodziców napotykających na takie trudności rośnie rok do roku.

Najczęściej jako sytuację problematyczną uczestnicy badania Hays „Kobiety na rynku pracy 2019” wskazują konieczność wyboru między zaangażowaniem w życie rodzinne i zawodowe. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni podkreślają, że obowiązki służbowe utrudniają pełne uczestnictwo w życiu dziecka i znacznie ograniczają czas spędzany z rodziną.

Źródło: Raport Hays „Kobiety na rynku pracy 2019”

Zgodnie wymieniają również sytuacje związane z chorobą dziecka i pojawiający się brak możliwości wzięcia dni wolnych. Często mówią także o braku ułatwień ze strony pracodawcy, wskazując m.in. nieelastyczne godziny pracy, nadgodziny i wyjazdy służbowe, które bardzo często utrudniają realizację obowiązków rodzicielskich. Kobiety dodatkowo wskazują na konieczność szybkiego powrotu po urlopie macierzyńskim oraz trudności z powrotem na uprzednio zajmowane stanowisko. Podkreślają brak przychylności firmy, przełożonych i współpracowników wobec macierzyństwa. Zauważają ponadto brak zwykłej życzliwości – zwłaszcza ze strony osób, które obecnie nie wychowują dzieci.

Odpowiedź firm na potrzeby rodziców 

Organizacje na szczęście coraz chętniej otwierają się na potrzeby rodziców. Wiele firm zawiera w swojej ofercie świadczeń dodatkowych benefity dla tej grupy pracowników. Oprócz rozwiązań pracy elastycznej i możliwości pracy z domu, ułatwiającej pogodzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, firmy oferują dodatkowe dni urlopowe, dofinansowanie opieki nad dzieckiem oraz przedłużony urlop rodzicielski. Rodzice mogą liczyć również na bony prezentowe oraz dofinansowanie wyprawki.

Jednocześnie nawet co trzeci rodzic nie posiada wiedzy, czy w obecnym miejscu pracy dostępne są świadczenia dla pracujących rodziców. Nawet jeśli pracodawca przewiduje pomoc w tym obszarze, to brak świadomości zatrudnionych jest dużą stratą. Przekonanie, że firma dba o życie rodzinne pracownika przekłada się bowiem na lepsze postrzeganie i promowanie wizerunku swojego miejsca pracy jako miejsca przyjaznego rodzinie.

 

Źródło: Raport Hays „Kobiety na rynku pracy 2019”

Elastyczność przede wszystkim 

Warto słuchać potrzeb pracowników wychowujących dzieci. Może się bowiem okazać, że zamiast drogich świadczeń rodzinnych oferowanych przez pracodawcę, ważniejsza jest dla nich możliwość niewielkiego przesunięcia godzin pracy. Jak pokazują badania i obserwacje rynku, pierwszą odpowiedzią na wyzwania pracujących rodziców powinno być przede wszystkim zapewnienie im większej elastyczności i niezależności w wyborze czasu i sposobu wykonywania obowiązków służbowych. Niektóre rozwiązania nie wymagają dodatkowych nakładów ze strony pracodawcy, a znacząco mogą się przyczynić do osiągnięcia przez zatrudnionych satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym.

W wielu przypadkach brak elastyczności jest argumentem za zmianą miejsca zatrudnienia lub nawet całkowitej rezygnacji z pracy zawodowej. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, gdzie wyzwaniem jest pozyskanie i zatrzymanie wykwalifikowanego pracownika, oba scenariusze są dla pracodawców wyjątkowo niekorzystne. Dobrym pomysłem jest zatem umożliwienie pracownikom wychowującym dzieci przynajmniej wybrania godziny rozpoczęcia pracy w określonym przedziale czasu, tak aby po przepracowaniu 8 godzin pracownik mógł wyjść i punktualnie odebrać dziecko ze szkoły czy przedszkola. Takie rozwiązanie bardzo często nie wiąże się dla pracodawcy z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, lecz dla pracownika może stanowić argument za pozostaniem w firmie.

Znaczenie elastyczności w pracy podkreślają pracownicy we wszystkich badaniach Hays. Dziś takie udogodnienie powinno być dostępne w każdej organizacji, o ile stanowisko nie wymaga fizycznej obecności w biurze. – Praca elastyczna nie powinna być traktowana jako przywilej, ale sposób wykonywania zawodowych obowiązków. To rozwiązanie korzystne nie tylko dla kobiet – które jednak będą chętniej planować swoją zawodową przyszłość, gdy nie będą wybierać czy poświęcić obszar zawodowego rozwoju kosztem zobowiązań rodzinnych – ale też dla pracowników potrzebujących czasu na pozazawodowe aktywności oraz dla osób opiekujących się rodzicami – komentuje Paulina Łukaszuk, kierownik ds. komunikacji w Hays Poland.

Źródło: Raport Hays „Kobiety na rynku pracy 2019”

Pracę elastyczną oferuje obecnie około 70 proc. firm. Najczęściej elastyczność oznacza możliwość rozpoczynania pracy w określonym przedziale czasowym, pracę zdalną (home office) albo opcję do wykorzystania przy realizacji konkretnego projektu. Co ciekawe, jak wynika z badania Hays, istnieje pewna różnica w postrzeganiu dostępności rozwiązań elastycznej pracy przez mężczyzn i kobiety – możliwość skorzystania z rozwiązań pracy elastycznej deklaruje kolejno 62 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn. Choć różnica w postrzeganiu jest widoczna, to jednak odsetek pracowników mówiących o dostępności pracy elastycznej rośnie każdego roku. Rośnie też odsetek pracowników, którzy mówią, że praca elastyczna ma dla nich ogromne znaczenie.

Dwie strony 

Firmy są coraz bardziej otwarte na potrzeby pracujących rodziców, ale warto pamiętać, że udana współpraca zależy również od samego pracownika, a konkretnie sposobu, w jaki przygotowuje organizację i swój zespół na zmiany zachodzące w życiu osobistym. Szczerość, otwartość i zaufanie muszą być wzajemne. Trudno dziś mówić o odpowiedzialnym, świadomym pracodawcy, który nie wspiera swoich pracowników w rozwoju i osiąganiu zdrowej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Oczywiście każdy pracownik ma inne potrzeby i aspiracje, lecz bez względu na pełnioną funkcję powinien mieć możliwość realizacji w każdej płaszczyźnie życia. – Wszystko zaczyna się od otwartej komunikacji, ustalenia potrzeb i wzajemnych oczekiwań. Warto przy tym pamiętać, że każdy pracownik potrzebuje wsparcia. Atrakcyjne wynagrodzenie, ścieżki karier i szkolenia są ważne i potrzebne, ale dobre relacje z pracodawcą i wzajemne zrozumienie znaczą o wiele więcej – dodaje Agnieszka Kolenda, dyrektor w Hays.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF