...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Badanie EY: Ośmiu na dziesięciu dyrektorów finansowych uważa, że wartość organizacji warto mierzyć nie tylko poprzez wskaźniki finansowe

dyrektor finansowy

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez EY, 84% dyrektorów finansowych (CFO) uważa, że muszą zbalansować konieczność osiągania dobrych wyników w krótkim okresie z koncentracją na bardziej trwałych wartościach. Również co ósmy dyrektor finansowy przyznaje, że główni akcjonariusze coraz częściej postrzegają funkcję CFO jako przewodnika w tworzeniu długoterminowych wartości w firmach. Oznacza to, że dyrektorzy finansowi mogą odegrać kluczową rolę w kreowaniu postpandemicznej przyszłości przedsiębiorstw.

Respondenci badania EY “DNA CFO 2020”nie mają wątpliwości, że pandemia COVID-19 z jednej strony jest ryzykiem dla organizacji, ale z drugiej szansą na pokazanie strategicznej funkcji CFO. Jak wskazuje 76% badanych, obecne zadania, które znalazły się na ich agendzie są wyjątkowo wymagające, ale jednocześnie nigdy ich rola w firmie nie była tak istotna i ekscytująca.

Pandemia to czas, który pokazał, że to właśnie dyrektorzy finansowi mogą pełnić strategiczną funkcję w firmach, niezwykle istotną w procesie transformacji całych organizacji. Takie podejście do funkcji CFO wymaga jednak zmiany w myśleniu o właściwych dla niej zadaniach i rozszerzenia ich poza myślenie przede wszystkim o poprawie bieżących lub nadchodzących w krótkim terminie wyników finansowych. Coraz częściej uważa się bowiem, że nastawienie na krótkoterminowe wyniki, chociaż dobre dla części interesariuszy, może mieć negatywny wpływ na długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa. Rynek domaga się więc tworzenia wartości, która przynosi korzyści inwestorom, pracownikom, konsumentom i lokalnej społeczności i widzi, że odpowiedzialnymi za budowanie tej właśnie wartości mogą być właśnie CFO. Powinni więc ustalać, które wskaźniki KPI są istotne dla długoterminowej wartości – zarówno w wymiarze finansowym, jak i niefinansowym i starać się promować ściślejszą współpracę między zespołami zajmującymi się sprawozdawczością finansową a osobami zaangażowanymi w raportowanie wyników niefinansowych.

Mikołaj Rytel, Partner Lider Zespołu CFO Consulting EY Polska

79% ankietowanych przez EY dyrektorów finansowych uważa, że inwestorzy coraz częściej wymagają dostarczania większej ilości informacji na temat tego, jak firma tworzy wartości dla wszystkich kluczowych interesariuszy, a nie tylko akcjonariuszy. Taki sam odsetek deklaruje, że w swojej pracy nie koncentruje się wyłącznie na dostarczaniu wartości ekonomicznych dla akcjonariuszy, ale przykłada większą wagę do tworzenia trwałych wartości dla klientów, pracowników, kontrahentów i społeczności.

Nowe postrzeganie funkcji CFO w firmie wymagać jednak będzie nowych aliansów w ramach organizacji. Ponad połowa (52%) CFO przyznaje, że ich współpraca z szefem HR jest ograniczona lub w ogóle jej nie ma. 44% badanych ma podobne relacje z szefem marketingu, a bez współpracy na tym polu wdrożenie zmian skierowanych na przykład do pracowników czy klientów nie będzie możliwe. Co więcej, konieczna może okazać się również bliższa współpraca z partnerami zewnętrznymi, dostarczającymi specjalistyczną wiedzę i/lub technologię. 77% badanych dyrektorów finansowych jest zdania, że za 5 lat większość operacji finansowych przeniesie się do chmury, a 74% wierzy, że będzie częścią ekosystemu opartego na blockchain.

Rys. 1. Na ile Twoim zdaniem finanse będą bardziej otwarte stając się elementem powiększonego ekosystemu? Które z tych scenariuszy są najbardziej prawdopodobne?

Badanie EY rys1
Źródło: EY

Nowa organizacja pracy to jednak nie wszystko. Dyrektorzy finansowi będą potrzebować również nowych umiejętności. Sami CFO pytani o tę kwestię zwracają uwagę, że dla sprawowanych przez nich funkcji istotne są umiejętności dostosowywania się do ciągłych zmian (66%) czy na przykład gotowość i odwaga do podejmowania dobrze skalkulowanego ryzyka. Jedna trzecia wskazuje natomiast na odwagę w przełamywaniu dotychczasowych przekonań.

Rys. 2. Które z dwóch cech osobistych i przywódczych są konieczne, by w przyszłości CFO osiągnął sukces?

Badanie EY rys 2
Źródło: EY

Transformacja roli i zadań CFO przyspieszyła pod wpływem technologii, zmienności otoczenia i zmieniających się oczekiwań akcjonariuszy. CFO wiedzą, że muszą zaangażować się w tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju firmy (podkreśla to 81% respondentów badania EY), tworzenie nowego modelu biznesowego i generowanie nowych źródeł przychodów, a także w transakcje fuzji i przejęć, w tym dotyczące pozyskiwania nowoczesnych technologii. Jako jeden z ważniejszych celów dyrektorzy finansowi wyznaczają sobie również zmianę i dostosowanie kultury działu finansowego do kultury całej organizacji.

 Anna Zaremba, Partner w Zespole CFO Consulting EY Polska

O badaniu

W badaniu EY “DNA CFO 2020” wzięło udział ponad 800 CFO i innych członków kierownictwa działów finansowych w firmach z całego świata. Reprezentowali oni 14 branż gospodarki: zaawansowany przemysł i mobilność, sektor konsumencki, rządowy i publiczny, ubezpieczeń, paliwowy i gazowy, private equity, technologii, mediów i rozrywki, telekomunikacji, bankowości i rynków kapitałowych, usług finansowych, ochrony zdrowia, górnictwa i surowców naturalnych, energetyki i usług komunalnych, hotelarstwa, budownictwa, a także zarządzania aktywami.


Źródło: EY

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF