...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kick­star­ter otwiera się na kryptowaluty

Kickstarter Celo

Jedna z naj­więk­szych plat­form crowd­fun­din­go­wych przenosi swoją dzia­łal­ność w block­chain. Co to oznacza dla użytkowników? Kiedy należy spodziewać się zmian?

Kick­star­ter roz­po­czął swoją dzia­łal­ność w 2009 roku i od tego czasu pozwo­lił zebrać ponad 6 miliar­dów dola­rów na ponad 200 tysięcy pro­jek­tów. Teraz twórcy chcą prze­nieść swoją plat­formę w zde­cen­tra­li­zo­wany block­chain. Za zmianą stoi chęć zwięk­sze­nia zasięgu plat­formy, któ­rej misją jest wspie­ra­nie kre­atyw­no­ści na całym świe­cie.
Nowa wer­sja plat­formy ma powstać z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii Celo. Jest to młody pro­jekt open source uru­cho­miony zale­d­wie kilka mie­sięcy temu. Celo, jest tech­no­lo­gią pozwa­la­jącą m.in. na two­rze­nie wła­snych kryp­to­wa­lut opar­tych o sta­ble­co­iny oraz korzy­sta­nie z jego block­chainu. Co istotne twórcy dbają o to, aby pro­jekt był ujem­ny emi­syjnie.

Dzięki prze­nie­sie­niu sys­temu Kick­star­ter otwo­rzy się na kryp­to­wa­luty. Co to ozna­cza w prak­tyce? Każda osoba na świe­cie posia­da­jąca dostęp do inter­netu będzie mogła wes­przeć wybrany pro­jekt z pomi­nię­ciem banku. Na ten moment jedyną metodą płat­no­ści na plat­formie jest ta z wykorzystaniem karty. Dzięki technologii Celo moż­liwe będzie wspie­ra­nie pro­jek­tów rów­nież przy pomocy kryp­to­wa­lut. A dla osób scep­tycz­nie nasta­wionych do toke­nów o wyso­kich wahaniach kur­sów, takich jak Bit­coin czy Ethe­reum, wsparte również będą natywne waluty Celo. Takie jak sta­ble­co­iny Celo Dol­lar oraz Celo Euros, które odpo­wia­dają kur­sem swoim tra­dy­cyj­nym odpo­wied­ni­kom. Zmiany te pozwolą firmie stać się serwisem bardziej niezależnym, bezpieczniejszym i łatwiej dostępnym.

W naj­bliż­szych dniach firma zapo­wie­działa przed­sta­wie­nie dokład­niej­szych pla­nów doty­czą­cych roz­woju. Wdro­że­nia nowej tech­no­lo­gii spo­dzie­wać możemy się w póź­niej­szej czę­ści przy­szłego roku.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF