...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

KPF: Przyspieszają prace nad samoregulacją polskiego rynku crowdfundingu

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem do pozyskania kapitału na realizację różnorodnych inicjatyw. Polacy chętnie angażują się we wspieranie przez Internet projektów indywidualnych, biznesowych czy akcji charytatywnych. Jednocześnie crowdfunding nie doczekał się jeszcze w Polsce dedykowanej regulacji prawnej, tym samym do jego funkcjonowania stosuje się przepisy różnych aktów prawnych. W rezultacie pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania poszczególnych przepisów. Stan ten ma szansę ulec poprawie dzięki pracom na rzecz samoregulacji sektora.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) – organizacja zrzeszająca przedstawicieli ośmiu sektorów rynku finansowego, w tym platformy crowdfundingowe – pracuje nad pierwszymi w Polsce Zasadami Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych. Dokument ten ma finalnie składać się z części ogólnej, tj. podstawowych zasad działania operatorów platform crowdfundingowych, znajdujących zastosowanie we wszystkich modelach finansowania społecznościowego oraz części szczegółowej – odnoszącej się do operatorów poszczególnych modeli crowdfundingu, tj. crowdfundingu donacyjnego i opartego na nagrodach, pożyczkowego, a także inwestycyjnego (tzw. crowdfundingu udziałowego, crowdinvestingu). Zasady mają na celu ujednolicenie praktyk biznesowych całego rynku finansowania społecznościowego, a także zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestników.

Obecnie obowiązujące na szczeblu UE regulacje w zakresie crowdfundingu mają charakter fragmentaryczny. Chcąc zmienić ten stan rzeczy, w marcu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw. Jego zakresem objęty będzie jednak wyłącznie crowdfunding pożyczkowy oraz inwestycyjny, i to wyłącznie dla przedsiębiorców – wyjaśnia mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF. – Zasady Dobrych Praktyk, tworzone przez KPF, będą miały zdecydowanie szerszy charakter – dotyczyć będą bowiem, oprócz crowdfundingu pożyczkowego i inwestycyjnego, dodatkowo także crowdfundingu donacyjnego i opartego na nagrodach, niezależnie od tego, czy klienci platform są przedsiębiorcami czy konsumentami.

Celem zespołu pracującego nad wspomnianą samoregulacją jest zapewnienie najwyższych standardów obsługi użytkowników platform crowdfundingowych, tj. transparentności działania platform, odpowiedniej weryfikacji tożsamości i wiarygodności platform, a także jednolitych zasad dotyczących zarządzania konfliktem interesów, reklamy oraz rozpatrywania reklamacji. Do zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdego z modeli crowdfundingu: PolakPotrafi.pl, Finansowo.pl, Emonero.pl, Finamika.pl, Beesfund.com, Mintos, dołączyła ostatnio platforma Crowdway, specjalizująca się w crowdfundingu inwestycyjnym.

Crowdfunding inwestycyjny rozwija się w Polsce od kilku lat, ale od 2018 roku możemy mówić o istotnym wzroście aktywności emitentów i inwestorów oraz wartość kampanii, z których największe sięgają  4 mln zł. Wobec braku zwartej regulacji dotyczącej crowdinvestingu w Polsce, zastosowanie mają przepisy różnych aktów, jak ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wraz ze stanowiskiem UKNF z marca 2019 r., a także ustawa o ofercie publicznej – mówi Jakub Niestrój, prezes zarządu Crowd Ventures sp. z o.o. (platforma Crowdway). – Crowdway uczestniczy już w Programie Innovation Hub organizowanym przez UKNF, który ma na celu wsparcie branży fintech, w tym platform crowdfundingu udziałowego, w konstruowaniu modelu działania, aby był zgodny przepisami. Jednocześnie jesteśmy wielkimi zwolennikami inicjatywy samoregulacji branży, w postaci stworzenia Zasad Dobrych Praktyk, zainicjowanej przez KPF. Jestem przekonany, że jest to ważny krok w kierunku rozwoju i większej przejrzystości rynku.

Projekt Zasad Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych został już skonsultowany z szerokim gronem interesariuszy, w tym z organami administracji publicznej. Wszystkie podmioty uczestniczące w konsultacjach pozytywnie oceniły inicjatywę KPF, dostrzegając w niej szansę na poprawę niepewności prawnej wynikającej z braku przejrzystego środowiska regulacyjnego wśród uczestników tego rynku. 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF